Pas Polda Taitusde
Matangamukut San
1
Na Pol na Anututane puya amina dakngake yuat. Siwan Jesu Kraisda na take na nanitewan kuke wamna aminbamde yanisukuke tasiwawa aposel amintapa ngang nanikaing. Ita na nanitewan kuke aminu Anututa panangge yapewan yuaing amin gatayama Anutue natapa kekeknga siwikge na nanitewan kukum. Siwan siakan wam takngatu musia pangenawan Anutue natanggamatake yutningge wam yaniwa natapa siakan siwikge Anututa na nanitewan kukum. Siwan tapduknga kepat yekapat dua tasike tekut gwekatangu Anututa ninde natake kayuk asinggan yutnanga aknga nimunangge gwa yawan kekekakut. Unzingge wa aminda sanga wa kayuk yutnanga akngae tandakngake kayutningge na ninitewan kukum. Siwan Anutu kemu dua yanggaunin. Aho. Tapduknga ayawan yukut gwene Anutu akgatanimuya apaninda yake wamu waaknga yakapnanga akngae puya nae namukut. Nae namuke na nanitewan kuke wamu kayuk yutnanga atnimik kakngae wam yakapmake tasiwawa itane wamu waaknga anggaman sikut.
Siwan waaknga Taitas. Nata pas asanu gae matanggamunggat. Ga natane pandetna dakngake Anutue natapi kekeknga siwan waaknga siknga binga dakngake yuayak.
Unzing ninu Jesuat nana aminu kuupbamda ie natapna kekeknga singgak binga. Siwan Nanin Anutuat gatu aminu ita initewan apuke nin gatanimunggak kapa Jesuatda musia kwikwiknga gae natanggamuke gatane musipba tasiwat kwikwikngata yuyo.
Anututane aminabam kayuaing amin takwak yanikut.
Tupa gata Krit kep yangga banakan yuak gakane yuwawi nata ga gapmake kukum. Gapmake kuwawa gata puya nitda tangenake tasikumak kaknga tasiwi sandewikge natake ga gapmake kukum. Kuwawa gata puya waaknga tasike take aminu kundu yotna gapmandu gapmandune nana kundu papi Anututane aminabam kayuke yutnong. Unzing nata ga tupa ganikum takngakan tasiwiyakge nata ga gapmake kukum. Sike nata anzing ganikum. Aminu aminde kaine nomana siknga yuaing amin papeyo. Aminu maatna tapatukan pake katak yuaing amin papi yutnong. Aminu itane waaknga yapanata Anutue natapa kekeknga siwan yamandeu dua sike katum binga dua dakngake yuaing ngang kakengu unzing amindane nana papi yutnong. Ga atnataayak. Anututane aminabam kayuak kapa wa Anututane puya kayuaunin. Unzingge ita kepina noman gan sukuyok. Ita aminde kaine nomana siknga yuyok. Ita yamandeu dua siwan. Gatu musia toknga zetgaman ma natapan. Gatu yangga toknga aknga asinggan dua tangoke datdaptawan. Ita musia toknga siknga dua natake yaniyapiban. Gatu mani kwaapzang panangge kemu ma panziyuk mani papan. Aho. Ita aminu you gapmanduneta apningu yotnaatang pakoke ita take toimsok. Ita sanga nomana akngae take natake natdetdeu noman gan tawamsok. Ita Anututane mama wamu katak tawake tasike Anutue asinggan natanggamatake inae natdetdetna katak siknga kayuke tagwaumsok. Ita Anututane wamu take siknga masande buya siakande siknga asaawiu nata asinggan aminbam yanindamunggat taknga gitna take yuyok. Gitna take yukengu aminu kundu yanindamuke Anututane wamu noman siknga yaniwik. Yanike aminu wamu waaknga sapdukaing amindane natdetdetna papan kakaawa katak natdeke yutnong. Siwan nata wamu wa tupa ganikum taknga tawake gata take amin papi yutnong.
Krit kep komune nana kem yakaing.
10 Dasingge? Aminu yangga amin dakngakikat nana kundu aminu buyambamda yamandet sikaing. Yamandet sike wamu yapiina wena yakaing. Yake wamu kem panzike wamu inata takngatu yanindamukaing. Aminu Judia nana amindane miti aknga tawake tasiking amikat gatu katum aminda sanga aknga tasikaing kaknga tawake tasiking amikat ngangga yangga aminu gwa dakngake yuaing ngana wa amikat nana kwaapzangga wamu wa binga yake tasikaing. Siwan ngana Judia nana amindane miti aknga tawake tasikaing aminu kwaapzangga unzingu tasikaing. 11 Unzingge gata yanindakngawi unzingu ma yaniwam. Dasingge? Wa aminda mani amindane kaitnangge natake sanga ninda tawake tasinanga dua aknga yanindamukaing. Unzing yanindamuke dongu ina paandane aminu kwaapzang sikngatane natdetdetna pasiwa maikaing. 12 Siwan aminu Krit kep dakane nana tapatu anutu pupukngae wam yakapsa amin tapata tupa siknga wamu takngatu anzing yakut. Krit nana aminda kem yakaing amin dakngake yuaing ngang yakut. Aminu wai siknga amin yuke nanamu tapdukbamu asinggan kwaapzang nake ngana puya pasinangge natapa maiwan semna semna natake yuaing ngang yakut. 13 Wamu wa yakut taknga siakan singgak. Unzingge gata mama kekeknga siknga yaniwi musia tapa tekwamban Anutue natapa siakan sikut taknga kekeknga siyok. 14 Kekeknga siwan wa aminu wamu yumdekanu yapiina wena Judia nana aminda yakaing kaknga natapnangge maau dua paning. Maau dua pake mama wamu inata inata aminu Anututane siakan wamde masa imuke tasikaing aminda yanindamukaing kaknga dua gwaamutningge gata kekeknga siknga yanindakngayo.
15 Siwan aminu Anututa gatayamuke sanga gawaknga musiaatang nataaing kaknga sandeyamanu amin noman dakngake yutning. Aminu unzing yuaing aminda sanga kuupbamde natapa takekan siwik. Siwan aminda sanga kuupbam usanzike sanga wa takwan. Nananga dua ba sanga wa ma tapam ngang yakaing kakngae natapnangge maau dua paning. Siwan ngana aminu Jesue masa imuke aminu wai amin dakngake yuainggane natdetdetna gwa pasiwa maiwa sanga tupa tasiking kakngae musia enawa meya nataaing ngana yamandet sike wa aminda waiakngae gepbiatang yuaing. 16 Sike gentangan yake na Anutue natake iat gatake sukukamak ngang yakaing ngana kepi sukukaing kakngata yeutniman wamu wa yakaing kaknga kem siwan kaamang. Kake aminu gawaknga siknga amin dakngake yamandet sike tasiwawa Jesutane aminabam kayutningge gata wa aminu dua papi tasiwam. Wena siknga.