2
Maya wawi aminuake gwa siya amin.
Unzing yuaing ngana gata aminbam yanindamumbi Anututane wamu noman siknga akngata musia pangenawan kepi noman tasinanga akngae yaniyo. Wamu waakngae natake wawi aminuake gwa siya aminu gata anzing yaniwi natapnong. Ginda yangga toknga aknga dua tangoke datdaptawam. Dua datdaptake kem wamu dua yake natdetdetza pewa wikawa yutnong ngang yaniyo. Yaniwi wa aminda Jesue natapa kekeknga sikut taknga gitna take yutnong. Gitna take yuke aminde banip gwaang natayamunong. Natayamuke meya takngatu takngatuta apa kake ngana akekekake yutnong. Sike kepi waaknga tawake tasinangge semna dua natake yuwam ngang yaniwi natapnong.
3-4 Siwan maya aminuake gwa siya aminu gata yanike kepina nomana ina unzakan sukuningge gata yanindamumso. Yanindamumbi sapdut wamu dua yawam. Yangga toknga akngae gepbiatangu dua yuwam. Aho. Wa aminda wamu noman gan yanindamuke maya kekeknga yuaing amin yanike musia panomanuwa musip gwaangu apnae gatu waaknga yapanae kuut natayamunong. Natayamuke kem wamu dua yake natdetdetna pewa wikawa yasewa aknga gatukande bitake tenong. Bitateke yotna gwene gitna yuke waaknga yapana katak toike puya nomana pasinong. Pasike amin gatayamunangge natake wikake apnae gepbiatang yutnong. Aminda Anututane wamu takeakngae sapdutnang ngang natake kepi waaknga tawake tasinong ngangu gata yanindamumbi natapnong.
Wamu wawi kekeknga yuaingge yakut.
Ina unzakan gata wawi kekeknga yuaing amindane musia pangenawi wa aminda kem wamu dua yake natdetdetna pewa wikawa yutnong.
Sike sanga kuupbam gata tasinggayak kakngae gata kepi noman siknga yeuyami kake ga gawake puya nomana waakngakan tasinong. Sike gata aminbam yanindamukgayau gata wamu waiakngaat undanggan ma yaniwim. Dua yanike natdetdetda pewi wikawa wamu nomana aknga aminda gutonga undangu dua kananga akngakan yanindamumbi natapnong. Wamu waaknga yanindamumbi natake iwaninda ninu Jesuat nana aminde ninisapdutnangge apmeptake maakake gatu dua ninining.
Wamu puya aminde yakut taknga.
Sike gata puya tasike aminu puya amin dakngake yuaing amin yanindamuke anzing yaniyo. Ginda puya toikzae gepbiatang yuke puya noman gan pasiyama dandupa take siknga siyok. Siwan puya toikgane wamu dua sapduyamuke tasiwam. 10 Dua sapduke tasike sangana kautdusimu kukae ma papam. Kukae dua pake kepi nomana tawake tasiwawa puya toikga dandupa aminu noman amin siwik. Siwan sanga kuupbam ginda nomana pasikaing kaknga kake wamu ninda Anutu akgatanimuya apaninde yanikapmakamang kakngae natake aminbamda banip sining. Baniu unzing siningge natake ginda kepi wa nomana aknga tawake tasinong ngang gata puya aminu unzing yanindamumbi natapnong.
Aminu dudumna amin dakngananga.
11 Dasingge? Anututa ninde musip kwikwik natanimunggak kakngata anggamanu gwa apbut. Musia kwikwiknga unzing natake ita kepi ninu aminu kuupbamdane waiaknganin sandetnimunanga aknga tasike yeutniman anggamanu gwa sikut. 12 Siwan musip kwikwiu Anututa natanimunggak kakngata musipmin papan nomatawa yeutniman ninu aminu kunduta Anutue masa imukaing kaknga apbitatenim. Ninda apbitateke sanga waiakngae kundutane baniaatang take siknga tasinangge nataaing kaknga apbitateke yutnim. Bitateke yusika natdetdetnin pana wikawa yuke kepi nomana akngane apmanu tapduu ayuamang komune sukuke Anutue asinggan natanggamatake tasinim. 13 Siwan Anututa kekeknga siknga nin gatanimuyaapa Jesu Krais unin. Sike waapata umana enane siknga siwan yuak kakngane yusika gatuna kepdakane epik. Sike ita unzing epik kakngae natake apbakngake kayuke kepi gae wa matanggamunggat taknga tawake tasinim. Ninu kepi waaknga tawake tasinimde natake Anututa musip kwikwik kakngana yeutniman anggaman sikut takngata musipmin papan nomatanggak. 14 Siwan Jesu waapata ninde natake nin papan itane aminabam dakngake kepi nomana akngane iaknga siknga natake sukunimde natake ita ninde tangge kungwanimukut. Ita ninu waiaknganinde gepbiatang yukumang kaknga sandetnimikge kepi tasinimunangge kungwanimukut.
15 Siwan Anututa ga tapan itane puya amina dakngake yuayak kakngae natanggamatake wamu wa ganinggat taknga aminbam yanike musia papi kekekanong. Musia papi kekekawa aminu wamu waakngae masa imukaing aminde mama wamu kekeknga siknga yanike tasiyo. Unzing gata asinggan tasinggayak kaknga binga. Sike puya waaknga tasike yuwawi aminu tapatuta ga ganduke moo aminu tapatu ngangu dua natapan. Aho. Puya aminu tapatu ngang natapsok.