2
Pol gatu Aposel amikatda musia takngatukan natapbing.
Siwan nakanu 14-nu gwa sandewana nata Jerusalem yot gapmane gatu kopbum. Naat gatu Banabaskatda Taitas initake kopbumak. Anututa naniwan natake nata koke wamu wa keu komduine nana aminde kuke nata yaninggat taknga yakapbum. Aminu Jesue amina dakngakinggane tupan amin takwakge yakapbum. Nata wa aminde natake puya tupa tasikupat gatu apman tasinggakat kuut wa aminda ie bitake yawa pimapsak ngang natake yanikapbum. Aminu kunduta wamu kekeknga yake aminu Grik kep komune nana apata naat gatake yukumau umana Taitas ngang inikamang. Mosesdane mama wam tawake itane gupna matanangge yaking. Ngana take aminda wamu nata yanikapbum taknga natake gupna matanangge dua yaking. Aho. Aminu kundu kem panzike notninu Jesuat nana amin dua ngana wepda gaman nin banakan akoke wamu waaknga yaking. Wa aminu atnatapbing. Ninda natake aminu Judia nana dua ngana Jesue amina dakngakingga Mosesdane mama wamde gepbiatang koke gupna mataningge dua yanikumang. Siwan ninu mama wamde gepbiatang katak siknga yutnimde natake niniyapitnangge akopbing. Akoke yawawa ngana ninda ginde natake wamu takeaknga ginda gwa paking kaknga tasiwa maiyak ngang natake kekekakumang.
Kekekake yuwatna aminu umana kaya akwakga wamu takngatusimu nata ninane wapat ngwakngake gin daniwitde dua naniking. Sike Anututa sanga ninda tasike aminu kundutane umana yapangenakamang kakngae natapan moo binga singgak. Ina unzakan nata aminu wa umana kaya akwakge natake ie dua gwaukum. Siwan na aminda natane wama natake anzing natdeking. Anututa Pita tapan ita Jesue wamu takeaknga take aminu Mosesdane mama wam tawake gupna matakaing aminde kuke yanikapmanggak. Sike Anututa na tapan nata aminu Mosesde mama wamde gepbiatang dua yuaing aminde kuke wamu takeaknga yanikapmanggat. Dasingge? Anututa Pita tapan ita gupna matakaing aminde kuke yaniwikge takut tapatakan na kaya kuut tapan nata kepman nana aminde kuke yanikapmanggat. Siwan Anututa musia kwikwiknga nae natangamuke puya wa namukut takngata anggaman siwan kaking. Kake Jems gatu Sifas gatu Jon ngangga naat gatu Banabaskat musipminu buya takngatukan natake notna notna dakngake ninda katakngin ipbumang. Ipmake nitda aminu keu komduine nana aminde kuwatda wa aminda Judia nana aminde kuningge yawa kekekakut. Sike aminu Anutue aminabam dakngake yukingga wa aminde natake nindane tupan amin takwak ngang yaking. 10 Siwan katakngin ipmake niu aminu sangae dapmake yuaingge natanggamatake asinggan gatayamusimde niniking. Siwan sanga wa niniking kaknga tasinangge nata iaknga siknga natapbum.
Polda Pitae kaanga inikut.
11 Ngan. Wamu waaknga yaking ngana masande Sifasda Antiok yot gapmane apuke ita sanga gutonga takngatu tasiwan kake nata ie kuke inisapdukum. 12 Ita aminu Judia kep komune nana dua ngana keu komduine nana amikat gatake yuke nanamu asinggan naking. Nake tasiwawa aminu Jemskat nana kunduta apundoke yuwawa Sifasda aminu mama wam tawake gupna matananga akngae yakaingu wa apbingge akgwaukut. Akgwauke nanamu kepman nana amikat gatu nanangge apmaakake tekut. 13 Teke yuwawan kake notninu Judia nana ngana Jesue amina dakngake yukingu kuupbamu wa amikat gatake yuke naking amin kaya wa apbing aminde kagwauke nanamu gatu nanangge apmaakaking. Apmaakake teking kakngata yutake apu masande Banabas tapan i kuut atekut.
14 Siwan nata kawawa wa aminda wamu takeaknga katak dua tawake tasiwa kake nata aminbamde kaine Sifas anzing inikum, “Ga Judia nana tapatu ngana sanga Judia nana aminda tawake tasikaing kaknga teke gata aminu kepman nana aminde kepi tawake tasinggayak,” ngang inikum. “Unzingge gata kepman nana aminda kepi Judia nana amindane aknga tawake tasiningge ma yaniwim,” ngang inikum.
Anutue nomune amin noman daknganim.
15 “Siwan ninu kepman nana sanga wai akngakan tawake tasikaing amindane dongune dua aakumang. Aho. Ninu Judia nana mama wamu Mosesda yakut taknga tawake tasikaing amindane dongune aakumang. 16 Ngana ninu atnataamang. Aminu Mosesdane mama wam tawake tasiwiu Anututa waapae natapan amin noman dua siwik. Aho. Aminu Jesu Kraisde natapan kekekawiu waapata Anutue nomune amin noman dakngawik. Sike ninu sanga waaknga atnataamang aminda Anutue nomune amin noman daknganangge natake Mosesdane mama wamna tawake aminu noman daknganimde dua nataamang. Aho. Ninda Jesue natapna kekekawan amin noman daknganimde natake tasikamang. Dasingge? Aminu tapatu Mosesdane mama wamna tawake tasiwiu waapae natake Anututa ga dudumna apa ngang dua iniwik. Wena,” ngang inikum.
17 “Siwan ninu Anutue nomune amin noman daknganangge natake ninda Jesue gepbiatang koke yuamang. Koke yuwatna aminu kunduta ninde natapa aminu Mosesdane mama wam sandeya aminu kepman nana binga singgak. Sike ie dasing natapnim? Asikaya Kraisda sanga waiaknga tangenakgak ba dasing? Wena siknga! 18 Aminu Judia nana aminda natake Anututa nindupan aminu mama wam tawake tasiya amin siwanu ita nindane waiaknganinu asandetnimik ngang natake tasikaing. Siwan nata kepi wa tawake tasikaing kaknga Jesue amina dakngake ayandakngakum. Sike asikaya nata sanga ayandakngakumu wa gatuna yanindamumbit ba dasing? Aho. Nata gatuna yanindamumbit gamu aminu wai tasiya amin dakngawam. 19 Dasingge? Mama wamda nanindamuban natake nata anzing natdekum. Anututa nandupan aminu mama wam tawake tasiya amin siwanu natane waiakngana asandewik ngang natapbum taknga yapii wena. Siwan kepi waaknga bitateke nata Anutue banip tawake tasinggat. 20 Tawake tasike nata anzing nataat. Aminda Krais amin saamdakane tanguwa ita ninde tangge ninu waiaknganinde dua kumnimde kungwanimukut. Unzingge nata Kraisde kekeknga yuke aminu iat gatake kumbumau tapatu binga dakngake nata mama wamde gepbiatang dua yuat. Unzing akupsa aminda mama wamde gepbiatang dua yuaing binga dakngake yuat. Yuke nata sanga ninae banipda siwan nataat taknga dua tawake tasinggat. Aho. Kraisdane Waungata natane musipmaatang pukuke na tapan nata itane banip tawake tasinggat. Tasike Anututane waakngata nae butaya natangamuke nae tangge kungwangamukut tapae natanggamatake ie gen gwaamuke sukunggat. 21 Nata musip kwikwiu Anututa natanimunggak kaknga dua sandekgat. Aho. Aminu mama wam tawake tasikaingu wa aminde Anututa natapan amin noman siwik gamu Kraisda moo siknga kupan ngang nataat,” ngang inikum.