3
Anutue natapa kekeknga siyok.
Ginu Galesia kep komune nana! Aminu tapatuta ginde sanga dasing kaknga tasindaman ginu katum binga dakngake botasukukaing? Asikaya nata gin banakan yuke wamu Kraisda amin saamdakane kumbut taknga anggaman dua danikapbum ba dasing? Nata wamu takngatu danikwaiwit. Ginda sanga dasing kaknga tasiwa Anututane Waung Kapata gindane musipzaatang pukukut? Asikaya ginda mama wam tawake tasiwawa pukukut ba dasing? Aho. Ginda wamu ninda danikapbumangu waakngae natapa kekekawan pukukut. Ngana ginda ie apbotake tasikaing ba dasing? Waung Kapata gindane musipza pangenawan ginda Jesue amina dakngake kepi kayuk kaknga tawatuwanguking ngana kepi waaknga gatukande tawanangge dasingge ginda amindane natdetdetnaatang tupa sanga kem natapbing kakngae natake tasikaing? Asikaya meya kwaapzangu ginde apbing kaknga buya dua aakut ba dasing? Aho. Nata natake buya asaakut ngang nataat. Siwan Anututa inane Waung Kapa ginde damuke duya takngatu takngatu gin banakan pasinggak kapata sanga dasing kakngae natake pasinggak? Asikaya ginda mama wam tawake tasiwawa ita ginde apbakngake pasinggak ba dasing? Aho. Ginda wamu ninda danikapna natapbingu natake ie natapa kekekawan ita ginde apbakngake Waunga damuke duya wa pasinggak.
Ngan. Ebrahamde natake wamu takngatu Anutue wapatang aminu tapatuta anzing matakut, “Ita Anututane wamde natapan kekekakutde Anututa ie natapan amin noman sikut,” ngang matakut. Unzingge ginda anzing natapnong. Aminu Anutue natapa kekekanggau wa aminda Ebrahamdane donga binga dakngake yuaing. Siwan Anututa ina musiaatang natake aminu kepman nana nae natapa kekekawiu kuupbamde nata natapa aminu waiakngana wena siwik ngang natapbut. Natake ita tupanu wamu takeaknga Ebrahamu anzing inikut, “Sanga gata nae natangamunggayak kakngata yutake kuku aminu kepna kepna nana kuupbam papan take siknga yutning,” ngang inikut. Siwan wamu take wa inikut taknga aminu tapatuta Anutue wapatang matakut. Siwan wamu waakngae natake ninu atnataamang. Aminu Anutue natapa kekekawiu wa aminda Anutue nomune amin noman daknganing. Unzing Ebrahamda ie natapan kekeknga siwan Anututa ie natapan amin noman dakngakut binga wa aminda amin noman daknganing.
10 Siwan ninu atnataamang. Aminda mama wamde natake ita gataniman ninu Anutue nomune amin noman daknganim ngang natapa kekekawiu wa aminde sanga toknga waiaknganae pananga akngata ayuyamik. Ngan. Wamu takngatu wa binga Anutue wapatangu aminu tapatuta anzing matakut, “Aminu tapatuta mama wamu Anutue wapatang matakingu takngatu sandewiu waapatane waiakngana usanzike ie toknga iman tapsok,” ngang matakut. 11 Siwan wamu takngatuat Anutue wapatang ayanikapsa aminu tapatuta anzing matakut, “Aminu Anutue natapan kekekawiu waapata Anutue nomune aminu nomanaapa dakngake gitna siknga yuwik,” ngang matakut. Sike wamu wa matakut takngae natake ninu atnataamang. Aminu Mosesde mama wam tawanangge tasiwiu waapata Anutue nomune gitna yutnanga dua siwik. 12 Siwan wamu takngatuat anzing yuak. Aminu mama wamu kwatan siknga tawake tasike takngatusimu dua sandewiu waapata aminu nomanaapa dakngake Anutue kaine gitna yuwik. Sike wamu waakngae natake ninu atnataamang. Mama wamda sanga ninu Anutue natapna kekeknga siwik kakngae dua yanggak. Wena.
13 Siwan Anutue wapatang aminu tapatuta wamu takngatuat anzing matakut, “Aminu tapatu inane waiaknganae tanguwa kupana gupnasan take katau dakatune mitapningu waapae Anututa atemna natangamunggak kapa unin,” ngang matakut. Sike wamu waakngae natake ninu Kraisde natapna aminu Anututa ie atemna natangamukut tapa binga dakngakut. Dakngake ita nin gatanimuke ninu mama wam sandekumangge aminda nisipa kumna Anututa ninde atemna natanimunanga akngane ninu sandekut. 14 Sike wamu Anututa Ebraham iniwan kekekakut taknga buya aawan Jesu Kraisda aminu keu komduine nana aminde tangge kungwayamuke tasiwan wa aminda Anutue nomune amin noman daknganing. Unzing Anututa Ebraham inikut binga Jesuta tasiwik. Tasiwan ninu kuupbamda Anutue natapna kekekawan Anututa inane Waung Kapa ninde niman tanimde Jesuta kungwake aminu Anututa ie atemna natangamunggak kapa binga dakngakut.
Mosesdane mama wam pimananga dua.
15 Siwan mate notnabam. Nata tuwang wamu takngatu sanga ninda asinggan tasikamang kakngae natake tuwanguke daniwa natapnong. Wamu atasinangge yawa kekekakut taknga sandetnanga dua. Wamu Anututane dua amindanekan ngang natake ngana sandetnanga dua ngang nataamang. Ngan. Wamu gwa yawa tanomanukut takngae natake aminbamda yawa kekekawanu wamu kunduat ngwakngake yananga dua. 16 Ina unzakan wamu Anututa Ebrahapat gatu aminu itane dongune aawiu tapatuat yaniwan kekekakut. Siwan wamu ita yakut taknga katak siknga natapnong. Anututa yake aminu buyambamda itane dongune aatningge dua natake yakut. Aho. Ita aminu tapatutakan itane dongune aawikge natake yakut. Siwan aminu waapa Krais unin. 17 Sike nata tuwang wamu wa daninggat takngae yapii daniwit. Tupanu Anututa wamu takngatu Ebraham iniwan kekekakut. Siwan masande nakanu buyambam siknga 430 ngangu yuwa sandewana Anututa mama wamu Mosesde imukut. Sike wamu tupan yawan kekekakut taknga mama wamu masande Mosesde imukut takngata tanguwan pimananga dua. 18 Aho. Asikaya ninda sanga Anututa Ebraham inikut taknga tanangge natakengu mama wam tawake tanim ba dasing? Wena. Unzing tanim gamu wamu wa iniwan kekekakut takngata pimapan buya dua aawan. Sike ninu atnataamang. Anututa musip kwikwiu Ebrahamde natangamuke sanga waaknga tasingamunangge iniwan kekekakut.
19 Wamu waakngae natake ninda dasing natapnim? Anututa dasingge mama wamu masande ngwakngake yakut? Asikaya mama wamda nin papan nomatanimde natake Anututa Mosesde imukut ba dasing? Aho. Aminde wam sandeya amin dakngake yuaing kakngata anggaman siwikge natake ita mama wamu imukut. Mama wam iman kekeknga yuwawan aminu Ebrahamdane dongune aawik kapae Anututa tupa ie natake wamu yawan kekakakut tapata asaawik. Aawana mama wam takngata pimapik ngang natake ita Mosesde imukut. Siwan Mosesde imunangge natake ita angelana yanipewan kuke mama wam imuking. 20 Sike wamu wa ita yanipewan kuke imuking ngang yanggat takngae natake aminu buyambamda sanga waaknga tasiking ngang natapnim. Siwan ngana Anututa inatakan inane wamu Ebrahamde genaneta iniwan kekekakut.
Anututa mama wamu ninde nimukutdane yapii.
21 Siwan ninda dasing natapnim? Asikaya mama wamu waakngata wamu Anututa tupa Ebraham iniwan kekekakut taknga tanguwan pimakut ba dasing? Wena siknga. Mama wamu Anututa Mosesde imukuu wa nindane musipmin pangenawan ninda mama wamu wa katak tawake sanga kayuk asinggan yutnanga aknga tanim gamu mama wamda gataniman ninda Anutue nomune gitna yutnam. 22 Ngana Anutue wapatang wamu takngatu takngatuta anzing yakaing, “Aminu kuupbam waiakngata panggaganuwan yuaing,” ngang yakaing. Sike ninda waiakngae gepbiatang yuamang kaknga teke epu kepman kunangge natakengu ninda Jesu Kraisde natapna kekekawik. Ngan. Aminu ie natapa kekekawiu wa aminde Anututa sanga ita Ebrahamde tasingamunangge yawan kekekakut taknga atasiyamik. Unzing siwikge natake Anututa yake waiakngata aminu kuupbam panggaganukgak ngang yawan ayanikapsa aminda natake mataking.
23 Siwan Jesuta dua apbut gwene ninda ie dua natapna kekekawawan Mosesdane mama wam takngata ninu ninduyukut. Ninduyuwawan yuwatna sanga wa ninda Jesue natapna kekekawik kakngata aakut. Aake sanga wa nin ninduyukut takngane ninu sandekut. 24 Ngan. Mama wamda nin ninduyuwawan Kraisda apbut. Apan mama wamda ninu ninipake Kraisde pakapikge natake Anututa Mosesde mama wamu imukut. Nin ninipakuwan Kraisde kuke ie natapna kekekawikge natake mama wamu imukut. 25 Siwan sanga Jesue natapna kekekawik kakngata gwa apan kake ninu mama wamu tupa nin ninduyuke Kraisde ninipakapbut takngae natapna sanga moo binga siwan ninda wamu waakngae gepbiatang gatu yutnanga dua.
Ninda Anututane waaknga.
26 Siakan. Ginu Jesu Kraisde natapa kekekakut aminu kuupbamda Anututane waaknga binga dakngake yuaing. 27 Ngan. Ginu Kraisdane amina dakngake yangga saukingu kuupbam Anututa danduke ita Kraisde natapan take singgak binga ginde natandamunggak. 28 Siwan ginu Kraiskat nana aminda dongu takngatukan dakngake yuaing. Aminu gikat nana kundu Judia kep komune nana amin gatu kundu keu komduine nana amin ngangga yuaing. Sike kundu puya toikga panggaganuke puya buyana wena yama pasike umana wena amin dakngakaing. Sike kundu dua panggaganuwa wa aminu puya ina banipda siwan natake tasikaing. Sike kundu maya gatu kundu wawi ngangga yuaing. Ngana ginu kuupbamda musipza takngatukan natake dongu takngaaya dua dakngake yuaing. 29 Siwan ginu Kraisdane amina dakngake yuaingu ginda aminu Ebrahamdane dongune aaking binga dakngake yuaing. Sike sanga wa Anututa Ebrahamde imunangge yakuu ginda apaning.