2
Guni natafa mawuli héraata di wali jémba retanguni
Wun hundi sarékéta ané hundi akwi mé saréké. Krais guna mawulimbu téta guna mawuliré yikafre hurundét, Kraisna mawuli ya gunika nakélak huru mawuli hwendét, Godna Hamwinya guna mawulimbu wulaaye téndét, guni wunika mawuli yata wunika saréfa naata, wu, wuna mawuliré yikafre mé huru. Wuniré yikafre hurunjoka angi hurutanguni. Guni atéfék natafa mawuli héraata, guni nak nakéka némafwimbu mawuli yata, guna mawuli sékéré téta, guni atéfék natafa jémba yatanguni. Wungi hurungut, wuni gunika mawuli sawuli yatawuni. Guni guna séfika male yamba sarékékénguni. Guna ximbu yamba harékékénguni. Guni guna ximbu harékéhafi yata nawulak du takwaka mawuli yata deka ximbu harékétanguni. Guni mawuli yanguka jémbaka male sarékékénguni. Nawulak du takwa mawuli yandaka jémbaka akwi sarékétanguni. Sarékéta guni di wali jémba yatanguni.
Krais déka ximbu harékéhafi yandéka God déka ximbu dé haréké
Guni Krais Jisas hulukindén maki natafa mawuli male hulukitanguni. Hanja dé God maki dé re. Wungi reta dé wungi té wungi té God maki renjoka sarékéhambandé. Sarékéhafi yata dé dé hafu God maki rendéngala yatakandéka lé takwa hési déré héraléka dé jémba yakwa du xaakwa dé du maki re. Dé ané héfana duna séfi hérae reta dé déka ximbu harékéhambandé. Harékéhafi yata dé God mawuli yandén maki male hura yawundu nandéka di du nawulak déré xiyandaka dé hiya. Dé némafwi hangéli hérae dé mimbu hiya.
Krais Jisas wungi huruta hiyandéka God déka ximbu harékéta wandéka dé néma du re. God wandéka dé déka xi atéfék néma duna xiré sarékéngwanda dé atéfék du takwa jonduka akwi dé néma du re. 10 Godna getéfambu rekwa du takwa, ané héfambu rekwa du takwa, andéla héfakombu rekwa du takwa, atéfék du takwa hamwinya Jisasna ximbu harékénjoka di déka hwati se wandé datandi. 11 Wandé daata di atéfék angi watandi, “Jisas Krais dé nana Néma Du dé.” Wungi wata di nana yafa Godna ximbu harékétandi.
Nani du takwana nyéndékmbu hanyikwa ya maki tétame
12 Némafwimbu mawuli yawuka du takwa, hanja guni wali rewuka guni wuna hundi xékéta wawun maki huru. Némbuli afakémbu rewuka guni némbuli akwi wawun maki hurunjoka guni némafwimbu mawuli ye. Mawuli yata guni Godka némafwimbu roota jémba sarékéta God mawuli yandéka maki hurutanguni. Hurungut dé guniré hérandét, guni dé wali jémba retanguni. 13 Guni xékélaki. God guna mawulimbu téta dé jémba ye, guni déka jémba yanjoka mawuli yangute. Mawuli yangut dé guniré hambuk hwendét, guni wun jémba male yatanguni. Yangut, gunika mawuli sawuli yatandé.
14 Guni mé xéké. Guni jémba yata haraki hundi wahafi yata warukénguni. 15 Guni wungi wahafi ye haraki saraki sémbut huruhafi yata yikafre sémbut male huruta Godna nyangwal retanguni. Wungi reta guni ané héfambu rekwa haraki mawuli xékéta haraki saraki sémbut hurukwa du takwa wali guni té. Di guna sémbutré xe wun sémbutka haraki hundi yamba wakéndi. Guni deka nyéndékmbu téta guni hanyikwa ya maki guni té, atéfék héfambu rekwa du takwaka. 16 Ya halékingambu hanyindéka maki, guni Kraisna huli mawuli hwekwa hundi diré watanguni, atéfék du takwaré. Guni wungi hurungut, Jisas Krais némafwi kot xékéta néma du retendéka nukwambu wuni guniré xe xékélakitawuni. Wuni Jisas Kraiska némafwi jémba yawuka wun jémba baka yihambandé. Xékélake yawun jémbaka mawuli sawuli yatawuni.
17 Guni Krais Jisaska jémba sarékéta, déka hundika “Mwi hundi dé” naata guni guna yikafre mawuli Godka guni hwe. Hanja Godka hamwi hwenjoka di wun hamwi xiyae jambémbu takataka di nawulak wain hulingu bleké, wun hamwika. Guna Godka hwengun mawuli wun hamwi maki dé. Di wuniré xiyandat wuni hiyawut, wuna nyéki bleka dé wain hulingu maki xakutandé. Wun nukwa akwi gunika mawuli sawuli yata guni wali yikafre mawuli yatawuni. 18 Mawuli yawuka maki, guni akwi yikafre mawuli yatanguni. Guni wuni wali yikafre mawuli yata mawuli sawuli yatanguni.
Timoti yitandé Filipairé
19 Nana Néma Du Jisas mawuli yandét nawulak nukwa yindét wuni Timotika watawuni, dé gunika yindéte. Dé ye guniré xétaka wambula yae gunika saféndét wuni xékétaka yikafre mawuli yatawuni, gunika. 20 Timoti wuni gunika mawuli yawuka maki dé gunika mawuli yata guniré yikafre hurunjoka dé saréké. Nak du dé gunika mawuli yanaka maki mawuli yahambandé. 21 Atéfék du takwa di deka jémbaka male sarékéta Jisas Kraisna jémbaka sarékéhambandi. 22 Timoti di hurundaka maki huruhambandé. Guni déka yandén yikafre jémbaka guni xékélaki. Dé wuni wali Kraisna hundi wata dé wuniré yikafre huru, nyan déka yafaré yikafre hurundéka maki. 23 Wunimbu xakutekwa jooka xékélakita wuni déré wawut, dé gunika bari yitandé. Wungi wuni saréké. 24 Angi akwi wuni saréké. Néma Du wunika yambu nafwitandé, wuni akwi gunika bari yiwute. Wungi wuni saréké.
Epafroditus yitandé Filipairé
25 Wuni Epafroditusré wundé wawu, dé bari gunika wambula yindéte. Dé gunika bari yindét, wu sékérékétandé. Hanja guni déré wanguka dé wunika yae dé guna ximbu jémba ya. Yata wuniré dé yikafre huru. Huruta dé Jisas Kraisna hémémbu wuna bandi maki reta dé wuni wali jémba ya. Xi warekwa du hambukmbu warendaka maki, dé wun jémbaka hambukmbu ya. 26 Hanja bar hiyandénka wundé xékéngu. Dé xékéngunka haraki mawuli xéka dé guniré wambula xénjoka némafwimbu mawuli ye. 27 Xékéngun hundi wu mwi hundi dé. Dé némafwi bar hiyae hiyafukwa dé ramé. Wungi hwandéka dé God déka saréfa nae wandéka dé wambula yikafre ya. God déka male saréfa nahambandé. Dé wunika akwi dé saréfa na. Wuni Epafrodituska hambukmbu géranjoka hélék yata, dé wunika akwi saréfa na. Saréfa nae wandéka dé wambula yikafre ya.
28 Yikafre yandéka Epafroditus gunika wambula yindéte wuni némafwimbu mawuli ye, guni déré wambula xéta yikafre mawuli yangute. Guni yikafre mawuli yangut, wuni gunika sarékéta wuni akwi yikafre mawuli yatawuni. 29 Dé gunika ye xakundét guni Néma Duna ximbu déka yikafre mawuli yatanguni. Guni Epafroditusna ximbu harékétanguni. Dé yandén maki jémba yakwa duna ximbu akwi harékétanguni. 30 Dé Jisas Kraisna jémba yata hiyanjoka hiyafukwa dé ramé. Guni wuni wali rehafi yanguka dé guna hafwa hérae wuniré yikafre huruta hiyanjoka hiyafukwa dé ramé. Hurundénka sarékéta, guni déka ximbu harékétanguni.