3
Jisas Kraiska jémba sarékékwa du takwa di yikafre sémbut hurukwa du takwa di
Wuna nyama bandi, wuna hukétéfi hundi angi dé. Guni nana Néma Duka mawuli sawuli yata yikafre mawuli yatanguni. Ané hundi gunika wambula hayinjoka wendé nahambawuni. Guni wambula xékéngut guna mawuli hambuk yandét guni jémba retanguni. Wunka wuni mawuli ye. Mawuli yata wuni wambula hayi, guni jémba xékéta jémba rengute. Guni haraki saraki sémbut hurukwa duka xékélaki natanguni. Di yéna yata di angi wa, “Guni Godna nyangwal xakuwu nae guni guna séfi sékétanguni.” Wungi wandaka wuni dika angi wuni we: Wasa joo nakré haraki hurundaka maki, di guna mawuliré di haraki huru. Di yéna yandaka wuni mwi hundi angi wa, “Nani hafu Godna nyangwal me.” Godna Hamwinya nana mawulimbu téndéka nani Godna ximbu jémba harékéta Krais Jisas nanika hiyandénka sarékéta nani déka yikafre mawuli ye. Mawuli yata Godna nyangwal nani re. Séfi sékéndakaka yamba sarékékéme.
Du nawulak angi wandat, “Nani nana séfi sékéta nawulak hambuk hundi akwi xékémbet, God nanika huli mawuli hwendét, nani dé wali jémba retame.” Wungi wandat wuni guniré angi watawuni. Di nawulak hambuk hundi di xéké. Wuni diré sarékéngwanda wuni atéfék hambuk hundi wuni xéké. Wuna ayiwa wuniré héralén nukwa angé tamba yétiyéti angé tamba hufuk yindéka di nana hambuk hundi xékéta wuna séfi séké. Wuni Israelna dé. Wuni Benjaminéna hémémbu wuni xaku. Wuna yafa ayiwa Hibruna bér. Wuni akwi Hibruna wuni. Wuni Farisina du Godna hambuk hundi jémba xékéndaka maki wuni akwi Godna hundi jémba xékéta Farisina du wuni re. Wuni Godna jémba yanjoka némafwimbu mawuli yata wuni Krais Jisasna hundika xékékwa du takwaré wuni haraki huru. Wuni Judana atéfék hambuk hundi jémba male xékéta wuni wandén maki wuni huru. Yikama hundi nakéka hu hwehambawuni.
Hanja wun jonduka wuni wa: “Wu némafwi joo dé.” Némbuli wun jonduka wuni angi wa: “Wu baka joo dé.” Wungi wata wun jonduka sarékéhambawuni. Némbuli Krais Jisaska male wuni saréké. Hanja wuni séfélak jonduka wuni wa: “Wu némafwi joo dé.” Némbuli wun jonduka atéfék wuni angi wa: “Wu baka joo dé. Wu safwahérafwambu rekwa joo dé.” Wungi wata natafa jooka male wuni saréké. Wun joo angi dé. Wuni wuna Néma Du Krais Jisaska wuni xékélaki. Wun joo atéfék jonduré dé sarékéngwandé. Wuni Kraisré hérae déka hémémbu renjoka wuni hanja mawuli yawun jonduka yatakataka wun jonduka hélék wuni ye. Hanja wuni Godna hambuk hundi jémba xékéta wandén maki wuni huru. Huruwun sémbutka God yamba sarékékéndé. Wuni Kraiska jémba sarékéta déka hundika “Mwi hundi dé” nawuka God wunika angi dé wa, “Méni yikafre sémbut hurukwa du méni.” God wungi wandéte wuni mawuli ye.
10 Wuni Krais Jisaska jémba xékélakita déka wambula raméndén hambukéka xékélakita déka jémba yata dé wali hangéli héraata hiyandén maki wuni ané héfana jonduka hiyanjoka wuni némafwimbu mawuli ye. 11 Wungi huruwut, God hukémbu wuniré wambula husaraméndét, wuni dé wali retawuni. Wungi wuni némafwimbu mawuli ye.
Pol fétékérékwa du fétékéréndaka maki dé fétékéré
12 Wuni angi sarékéhambawuni: “Wuni Krais Jisas hurundén sémbut wundé hérawu. Wuni yikafre sémbut male wuni huru.” Wungi sarékéhafi yata angi wuni we. “Wuni Kraisna yikafre sémbut héranjoka, wuni hambuk jémba ye. Krais Jisas wuniré dé héra, wuni déka jémba wungi yawute.” 13 Wuna nyama bandi, guniré wuni we. Wuni angi sarékéhambawuni: Wuni Krais Jisasna sémbut wundé hérawu. Wungi sarékéhafi yata wuni natafa sémbut male wuni huru. Wuni hanja huruwun sémbutka hu hwetaka némbuli wuni hukémbu xakutekwa jonduka male wuni saréké. 14 Wungi sarékéta wuni fétékérékwa du fétékéréndaka maki wuni hambukmbu fétékéra yi, wun yikafre joo héranjoka. Wun yikafre joo angi dé, Krais Jisas nanika hiyandénka, hukémbu God wandét wuni wara dé wali jémba retawuni, wungi re wungi re.
15 Nani Krais Jisaska jémba xékélakikwa du takwa, nani atéfék wawuka mawuli sarékémbu hurutame. Guni nak maki mawuli sarékémbu hurungut, God guniré wakwetandé, wun jooka. 16 Nani déka yikafre sémbutka xékélakita, wun sémbutmbu tétame.
17 Wuna nyama bandi, guni atéfék huruwun maki hurutanguni. Guni xéta xékélakitanguni, nani hurumbeka maki hurukwa duka. 18 Hanja séfélak nukwambu séfélak du takwaka guniré wuni wa. Wawun maki, némbuli wambula wuni we. Wunde du takwaka wuni saréfa naata wuni gérae. Hanja di Krais Jisasna hundi xéka némbuli di déka mimbu hiyandénka sarékéhafi yata di déka mama di. 19 Godka mawuli yahafi yata di deka haraki saraki mawuli xékéta deka séfika male di saréké. Sarékéta di haraki saraki sémbut huru. Nak du deka hurundan sémbutré xe dé wun sémbutka angi watandé, “Wu haraki saraki sémbut dé.” Dé wungi wandémboka roohafi yata di wun haraki sémbutka némafwimbu mawuli ye. Yata ané héfana jonduka male di saréké. Wungi hurukwa du takwa di haraki hafwaré yitandi. God wali yamba rekéndi. 20 Nani Godna getéfaré yitame. Nani God wali jémba retame, wungi re wungi re. Nana Néma Du Jisas Krais Godna getéfa yatakataka wambula gaye naniré hératendékaka nani haxé. 21 Dé gaye némafwi hambuk hwendét nana haraki séfi yawuleka déka yikafre male séfi maki xakutandé. Jisas Krais wungina hambuk hwetandé. Déka hambuk atéfék duna hambukré dé sarékéngwandé. Dé atéfék du takwaka akwi jonduka akwi néma du retandé.