7
Pueumbva Vavawonam Lithana.
Doa Yawe mendah Noam ishomnavna, yemangas kava nonglav beswonamba, monglava nomba kamba sahokla vriv. Doa no botmera wonsihao, wo tataoa besalangas holvorombol veo, tlalva 7pelara ongalva 7pelara, wo tatamba sahoklal, tlal mongal, ongal mongal. Tatamba os holvorombol veo besal eva sahoklal. Besalva, tepev noi kam sembayang nona venavm. Sahoklalva, tepev noi kam sembayangva nona owai venavm. Tuawaoa osoa, tlalmoa 7pelara, ongalmoa 7pelara, noinda osoa veo, ata homeis sihapiavm, honita si hengava petharava towand vulsihavav.
Wo simba 7pelara penngiliha vewol verava, pomba si kava os wavvav, wo si os wohsithavav simba 40pelara okombanam sinim. Wo hona pueumbna si kava kelvapiangavav indhanam, tatam, tuawam, manam manam vavatannamba, nomba temba kava vewol venamba. Wo Noava osoa vena, Yawe hev ten omnanam.
Noana osomba os lohmanavna 600pelara, wo os phona, hev, ongal, ombtowondal, kol no botmera wonsihana. 8-9 Doa osoa vena, tlal ongal tatamba besalva eva sahoklalva Noaindam ambanamba, wo hev wolasiha vena botmerava, wo eva tuawa mani mani. Wo osoa vena Noava, Sesoa hev ten omnanam. 10 Doa simba penngiliha vungupianamba 7pelarava, doa pomba os wohsithana.
11-12 Doa pethava kawol vuku vevnamba, wo mellini pomba phungu vena os i, wo pomba ovriniva eva osta noshara sovhopevna i. Honamba os phona, tangal 17 vena, weisva sambla doara khuawolna, nonamba Noanamba osomba os lohmanavna 600pelara.
13 Pomba os wohsithana, wo nonamba doara mera aevulvna Noa, ongal, ombtowondal, kol samblamong. 14-16 Wo tatamba doara wolasiha wonvenata, sungeitrini, deuvrini, eusil, mendekli, wo eva tuawamba indakonda, aralm avalm osangas wonvena, os Sesoa hevm doara omnanam. Doa Yawe hev tuvpa kulvunna.
17 Doa pomba os wohsithana, venamba, simba 40pelara penngiliha vungupianamba, wo heva os pomba sihavnamoa Noana botrava owai, pueumbva vongavnamba, 18 wo botva sena velthalohvna pueumbsra.
19 Pueumbva os vongana i, venamba, olomba mendeklimba mera vethawol vena, 20 henga vongana 7pela mitara doa. 21 Wo mani mani pethariniva wohsihana, tuawam, sapim, tatam, indhanam indkumbimba nonamta wohsihana.
22 Nomba vavatannamba wusprowol vevna, manam manam nonamta mueisowa wohvena. 23 Wo os Yaweva kelvapiangana nonamba, wo heva os Noatatanangas beswonamba wonavna botmerava, tatana tuawana wonvevna. 24 Doa pueumbangas livna, simba 150pelara vevna.