8
Pueumbva Hengava Hivrana.
Doa Sesoava mendah ninginvna Noatatanam, ten botmera aevulvnam tatam tuawam. Doa ivtovm wolaihapho, wo pueumbva hivrapiha vena. Pomba henga phonamoa, Sesoa hev ona, doata, petharini melva doa kulthawol vei, wo ovriniva pomba hasvonamoa hengava owai.
Doa simba 150pelara vevnamba, pueumbva hivrapihavna, venamba, olosra plotho Noana botva. Tangal 17 vena, weisva 7pelara doara khuawol vena, olomba nomba mongona pethara lohvna, os ningthivna Ararat petha. Pueumbva mendahva hivrapihavnamba, wo henga Noava nonglanga vena, olomba mongova phuku vev pueumbmerini, os phona, tangal 1 vena, weisva 10pelara doara khuawol vena.
Doa hengava simba 40pelara penngiliha vungupianamba, wo Noava eneshatuv velavhoa, hev ten venam, kungetuwam wolaihapho. Nomba tuawava hengava pronamoa, yunalm himba lohmana vevna, pethava hivhoavna.
Wo henga mongom tuawam leumbm wolaihapho, osm vevna, petha hivraimi owaimi. Pueumbva wohhivranamoa, wo leumbva dalohomana vevnamba, ovna, manara ka avhoai, wo veloh venamba, henga pro, wo Noa engla pusnathamnanamba, holvora, meram wolaihasiha.
10 Noava henga os ana minguva mongasal, wo henga leumbmba wolaihapho. 11 Doa leumbva amana venamba, moakokonam henga pro, pilolna tivla pehnana oliv vlel polapethana, wo Noava nengna, pueumbva doa dihi hivrapihav, espetambo liv. 12 Wo henga mongasal minguva venamba, wo henga leumbmba wolaihapho, wo hengava pronamoa.
13 Doa Noava tuv velaihanamba, petham nonglapiha ve, pueumbva hivhoav. Noana osomba os lohmanana 601pelara, wo tangal 1 vena, weisva mongasal doara khuana. 14 Wo sisva henga tangal 27 vena, weisva sambla doara khuawolna, doa hev ona nonglana, doa hivhoana.
15 Doa Sesoa Noam ishomnana, 16 wonpihao botrinioa, pev ongapev towandpev kopev. 17 Wo tatamoa wonpihao, tuawam tatam, wo hev ambo ongaongla vevendvrava, wo henga petham honam lehra vethara vavawonam. 18 Doa Noatatana wonpihana, 19 wo tatamba tuawava eva osta, aral aval aral aval.
Noava Yawem Sembayang Venavna, Tatam Wuweihana, Wohweisumbulona.
20 Doa Noa honmba meilna vena, venamba, songowol venamba, suwem nosram sengalm. Doa besalangas tatana tuawana holvorombol venamba, noi seilm ten noi weseng velvohmanavnam hevm. Notongotata mongasal, notongotata mongasal, osangas holvorombol venamba, wo suwera weseng vevna, osm Yawem sembayang vene.
21 Wo Yawem teihnung vene hevm besal, wo nengna, pethava si hengava kava indkokla vrevavmoa indhanana indkoklarava. Doa kava nongalna, mendahva eusilva vepravnamba, nengavnangva henamba sahoklal lohprinvna. Wo heva os hengava kava indhanamba tatamba wohkelvapiangavavmoa, owai. 22 Honamba pethava si os wohlohvav, innem wolalm, innem aiselm, nelpong vevra, suwepav vevra, hlakomba lohvra, po hasvovra, okomba lohvra, sia kilvravra. Honamba si wuleihavavmoa hona petharava, verava, pethava si honamba os mueisowa vevav. Doata.