15
Sesoa Apram Tanamolnam Ishomnana.
Doa sisva Apram inungpunung vevna, Sesoam hellevna, os ishomnavna, manam yimba ungundnapenamba pemba vevav. Kav si yemba kekalvho vromana venavav, wo mana ema besalangas si yemba kava nis ambo vrahovav.
Doa Apramba henga omnana, yimba Yawe mendekli av, wo yimba kamba mana emamba besalva vrahovrava, lehra. Heva os kava otolhui lohv, wo si kamba daharava, puewulva si ambalnindrini vaohothovav. Men kainda lohv, kana andranindrini, nihilva Elieser. Himba katindiriniva owai, himba Damaskus kembellini. Yimba kamba venanamoa doarava, osva ongaloa doara tuendisrinim lengmanara, wo noinda andranindriningas si kanamba vaohothovav.
Doa henga hellevna Yawem, owai, Elieserva si yenamba vaohothovavmoa. Yena ombpovpa si lohvav, si hev vaohothovav. Doa Yawe waiholopenamba ninmerini amballam, omnana, paim nongalvongo vetok, es hevpa yimba sevelvavma!, si yetindiva os avav.
Doa Apramba hellenamba, ona tanamolnam ishov, Yawem lohvhoamnavna hevna undnahonam, wo noinda Yaweva hemba nengthana, indhanarini windel.
Doa Yawe ishomnana, kava Yawe, kava doara yemba waipronamba Bapilon petharini Ur kembellini homba, osm hona pethamba kava yemba kovoraholm vev. Wo Apramba henga omnana, lehra, wo mani yimba ata vevav, osva kava lihavav, ora si kavmangas kovorahovav?
Doa Yaweva henga omnana, os veo, sapim waipro, memem waipro, sipsipm aralm waipro, nomangas wonpro, ovra memba samblamong tahonna lovahv, wo eva leumbva sambla.
10 Doa Apramba os wohvena, ten Yawe hevm wohomnanam, tatamba nomba ipromnanamba Yawemba, doa ovla vranamba, nona hovrahovra popowol vevna. Venamba, vevna mongnahalm pulundthoavna, mongnahalm pulundthoavna, hovrava mona dihelgavna. Heva os leumb samblava owai, kovhoawolnamoa. 11 Doa tatamba di dembhalohvna, hultuwa ambvnamba wehlalm, wo Apram engalvna hultuwamba.
12 Osangas vevnamba, okombava vohavnamba, Apram ninpol livna. Livnamba, inungpunung vevna, pem mindnam kava vev.
13 Doa Yaweva omnana, tanam yetindiva mindnam avav, wo ungundna petharava si euvmona vevav. Di si himba andranindilmangas avav ungundna keusingi, wo hemba mindnam ishunvav notongandram notongandram, kinsombm hemba vinvav. Hevpa si os ungundna keusingiva avav, wo hena ombolva avav, verava, umbeindilva, simbelva os si avav. Honamba tahonmba si verava, 400pelara lohvrava, 14 wo sisva kava no ungundmba kinwonda plothunvav, temba henomba vivpa, wo yetindiva si beswonam pulvovav ungundna englisriniva. Pulvovrava, wohva mani mani besalva si os ipulvovav.
15 Si yimba verava, mundkola verava, os dahavav, wo yemba si os singvivav.
16 Amornindmba hona pethanindmba kava engilpiangavavmoa lelnamba daipotava. Hena indkoklava mani mendeklima, heva os dawonam himba indkoklava si ora mendekliva vira, si os kava engilpiangavav, wo yetindiva os ambvav homba aevulthalmba.
17 Doa sia kilvranamba, Apramba os nongalvna, pai, suwemba sambla tawolv. Os gawol evevna, tatahovra tawolvna, os ten doara hev tata noi pulundthoawolnam mongnahalm mongnahalm. Mongova luwil doahnasowa litutholohvna, mongova gululuvhoasowa tavna.
18 Wo nonamangas Yaweva Apramba osva omnana, men kava yemba tanam ishomnav, hona pethamangas si kava yetindimba kovorahunvav. Mendekli pethava kava kovorahunvav, verava Isipnindna ambsalla, verava Yupretis pora. 19-21 Wo ungundva memba huiva aevulvpa, hena pethava kava si yetindim kovorahunvav, Kennindna petha, Kenisnindna petha, Katmonnindna petha, Hitnindna petha, Peresnindna petha, Lepanindna petha, Amornindna petha, Kenannindna petha, Girkasnindna petha, Yepusnindna petha.