16
Hakar Tuendisrinim Lengna Apraminda.
1-2 Doa Apramnamba ongalva Saraiva phal avna, wo noinda himba tlalm omnana, kava andranindrinim men waiav Isipongorinim, nihilva Hakar. Kava yemba os nengmanav, yeoa Hakarm vro, verava, ena vethara, manara, kava phal av, kava si yemba otolva sleihamanavavmoa, manara Yawe doa emba kanamba kevrana. Himba otolva lengtava, si kava osva ovav, kana. Memba pina wevsa luhunv.
Doa Apramba hellenamba, ona, lehra, wo Saraiva ungevlirinim nom wolaihaprona, osm mongawulm di ahara. Waiamana venamba, doa Hakarva nukulthoavna, hevm lihana, kakowa doa kinsombol av, noinda osva Saraina moamba hellevnamoa, esesm ahalvna. Nonam phona, Apramba di Kenan pethara avna, tahonmba 10pelara vevna.
Doa Saraiva phonamba, tlalm okosve, ye indkokla venamba. Hakarva kana moamba hellevmoa. Lihav, osva ena vethav kamba, wo noinda moamba hellevnamoa. Wo noinda osva Yawe heva osva ovav, an indkoklava vena, ye ora ka.
Doa Apramba henga omnana, manapenam, yena memba andranindrini, wo yimba hemba mana vemamba vemnavrava, veo manapenam. Noinda Saraiva Hakarmba sahonam vrevna, wohpholahangana.
Doa monam gavna, di pethakoklara ganamba, pora avna di Sur kembella murapeta. Doa Yawena moainal ovsongolnindrini nonglaphonamba, Hakarm omnana, yimba henimonam gav?, yimba Saraina andranindrini. Hinimini yimba prov, hem yimba gav? Hev omnana, kava Sarainamini pem gav.
Doa he omnana, owai, henga gao, beswonam avhoao hena keusingi. 10 Yemba si os kava vrevav, yetindiva si mindnam phovav os i, es eva seivilvav. 11 Yimba memba enamba avpa, wo si yimba otolmba lengvav tuendisrinim, os awoo Ismaelm. Noinda osoa veo, Yawe doa yenamba wenopmomba hellena, yemba wavra vovhoamnav. 12 Heva os yena ombol mendekli verava, oi sungeitwinde, wo himba si daos ungundrinimsna lohvav, himba owalmongova euvmona vevavmoa.
13 Doa Hakar hellenamba, evekingil vetha, ona, tanamolnam kava Yawemangas nonglai, wo beswonam kamba ishomni, helveimoa. Noinda os omnana, Sesoa tanamolnam kamba nonglav.
14 Wo noinda indhanamba pomba nomba osva sevriv, Sesoana pomba, nomba Sesoava indhanamba nongalv. Pomba nomba di liv hovrahovra Katesra Beretra.
15 Doa Hakarva ganamba, tuendisrinim di lengna Apraminda. Wo aral os awona Ismaelm. 16 Aralna osomba os lohmanavna 86pelara, wo ombolva os lengmanana.