17
Sesoava Apramba Omnana, Yemba Kava Indanam Henga Awov Apraham, Osm Omnav, Indkumbina Aral Luhunv.
Doa sisva Yaweva henga Apramba nonglaphona. Honamba os phona, Apramna osomba os lohmanavna 99pelara. Phonamba, os ishomnana, kava Sesoa, kava keknamangas lohv, wo yeoa kana moamoa hellengas veo, wo besalm wevsam engvm. Henga yemba kava tanamolnam ishomnav, yetindiva si mindnam phovav kanapopol.
Doa Apramba hellenamba, mulumbdandna lohvhoamnana, ku kusithana petharam.
Wo henga Sesoa omnana, men kava yemba tanamolnam ishomnav, yimba mani hena aralangas luhunvma, yimba indkumbina luhunv, wo osva yemba kava awov Apraham, Apram nihiloa wuleihao, manara, yimba indkumbina aral luhunv. Monglava yenamba otomotalva si mendekli avav, yetindiva si petharava kekel vethangavav, no pethara, no pethara.
Hona tanamolmomba yemba kava maivethavavmoa yena otomotalhumunmba, si kava Sesoa wohluhunvav yena otomotalhumunmba. Pethava honamba kava yemba si kovorahunvav, yem yena otomotalm, men huiva daipotava yimba ambalnindalm lohv Kenannindna pethara. Yetindiva si wohvaohuthuivav yunalm, wo kava hena Sesoa luhunvav.
Doa Sesoa mendah Apraham ishomnavna, yeoa kana moamoa vevrarava, osva kana keusingi lovahmanavav, ye yena otomotalm yunalm. 10 Yeoa osangas vivm, hutovpa kukunvm indakonda. 11-12 Tuendisriniva simba 8pelara vevrava, doa hutovpa os kovhoamnavra. Wo yena wevsaoa osangas luhunvra daipotava, verava yunalm. Memba honamba os lohvra yena nihrava, osm indhanamba yemba nunglivra, yimba doa katindilm siheinna. Honaoa pevtindim vinvm, wo andranindm vinvm, ten aval yena deuvra tetwond vinvm. Wo andranindm vinvm, ten pev indhanana englisrini holvorombol vivnam dina.
13 Hona hutovmomba kava yemba ishomnavpa olhmoa, osva yemba kava tanamolnam wohishomnav. 14 Wo himba nomba mendah hutovna lohv, owai, kava nonglavavmoa, osva ora katindi, manara himba kana moamba engvmoa, owai.
Sesoa Apraham Tanamolnam Wohishomnana, Yena Ombolva Si Lohvav.
15 Doa Sesoa mendah Apraham ishomnavna os, ongapevpa manam yimba hengava omnavav Sarai, owai, os sevro Sara. 16 Kava si beswonam vrevav, wo ena vethavav, tuendisrinim lenge yeinda. Honamba kava wohvevrava, henamba otomotalva si mindnam pulvovav no pethara no pethara, wo monglava si os kuwul mendekli ilvahul vevav.
17 Doa Aprahamba hellenamba, henga ku kusithana petharam, doa los omnavna, os nengvna, es hevpa kava otolmba nengand vrevav, doa kamba mundkolatov vena, osomba kanamba os 100pelara lohv. Wo ongalva kanamba eva mundkolatovol, osomba os 90pelara henamba lohvta.
18 Doa Sesoam os osahmanana, yimba nonora, ombolva kanamba lohv Ismael, wo es hevpa heindava yena moanonoava lohvavma?
19 Wo Sesoa henga omnana, owai, yena ongapevnonoa Sara si lengvav otolmba, Isakm awoo. Wo kana moanonoava heinda wohlohvav, hem, hena otomotalm si osangas yunalm.
20 Ismaeloa yena hemomomba kava hellevta, wo noinda kava si beswonam vrevav, wo hetindiva si mindnam avav, otomotalva mindnam avav. Kuwulmsna 12pelara si hetindiva ilvahvav. 21 Heva os Isakindangas kana moanonoava si wohlohvav. Ongapevpa yenamba si lengvav hona weisram no tahonnam. 22 Doa Sesoava ishopiamnanamba, doa os dasvholahangana.
23 Doa honanamangas Aprahamba os vena, Sesoava ishomnanamba, wo hutovpa kukunna Ismaelna ombolna, eva hevna andranindna. No andranind, aval ten lengwol vinam hevna deuvra di, eva nomba temba himba indhanana englisriniva muehrombol venamba.
24-27 Nonamba Aprahamnamba osomba os lohmanavna 99pelara, ombolna os lohmanavna 13pelara, wo aralombolnamba mongawulm kovhoawulinna andranind mongnahonam.