18
Sesoava Henga Aprahamba Ishomnana, Ona Yena Ombolnonoava Si Lohvav.
Doa Aprahamba mendah wonavna di sahitsingi Mamreinda, Yaweva nonglaphona os. Okombava hovrahovra lohvna, wo Aprahamba tuvra lailduvra avna, wo nonglana, tendomba samblamong di lovahvna murapeta.
Doa himba phonamba, lelnam engilganamba, di mulumbdandna lohvhueinnamba, novlomosva petharam kusitheinna, unna, mendekli, lehra yimba ambv, manam yimba nisva khovav, kainda hui saivo, wusivulla hui aevultho. Pomba ata kava yemba wulkeinvav, monglam nonam poswolalm, wo innepeta aiv ata kava boasna yemba wonnevav. Nokara daha ango. Yimba kana deuvram ambeiva, wo yemba kava dahwolalm vev. Doa himba una, lehra, kava saivoi.
Doa Aprahamba henga lelnam lailduvra sihanamba, ongalm omnana, plawa mindnam dombo, nona lelnam roti besalangas weiho, wou.
Doa nomini venamba, dem sapitatanaindam engilgana, otolm indthoamnana andranindrinim, holvora, omnana, miklerava, puso. Puspiarava, os weiho lelnam. Sapiotolva nomba naembulna, wo hevm tondombamba.
Tatamba tanamba, Apraham dombe tata, sapina tetpw, ingeine nom samblamongo indhanam. Dembhakeine, samblamongo indhana noi hlana, Aprahamba hevpa tisingi lohvna murapeta.
Doa himba Aprahamba umnina, ongapevpa yenamba Saramba hi av? Unna, ten lailduvra av. 10 Doa mongo herini ishomnana, weisva 12pelarava si khuawol verava, wo nonamba kava henga si os provav, wo nonamba Sarava si os lengvav tuendisrinimba.
Doa Sarava mendah poaita avna tuvra, meisra henoinda, ten moa ishomnavnam, aongva vawovna. 11-12 Hev hellenamba, wo poaita ambo himba los owomanavna, os nengvna, doa kamba mundkolatov vewolv, demutrava kava doa wohwuleihana. Es himba onengv, kava lehra ihilmana evevma tlaiva?
13 Doa nomba tendoriniva Yawe, wo hev henga Aprahamba ishomnana, es hevpa ongapevpa los omnav, es hevpa himba oi, si kava tanamolnam lengvavmi, doa kamba mundkolatov vev? 14 Wo Sesoava manam eva owai vewol vev! Doa kava yemba ishomni, weisva 12pelarava khuawol vevrava, wo si os kava henga provav, wo nonam Sarava tuendisrinimba si lengvav. 15 Doa Sarava pem vevna, ona, owai, kava los omnimoa, wo Sesoa omnana, eie doa yimba los oi.
Apraham Yawem Ishomnavna, Yimba Manam Sahokla Vewol Vevav Besal Indhananahonamba.
16 Doa tendomba nomba samblamongova angalm vevna, wo Apraham nungingavna, venamba, di pulvona lumbulla, di lovahthanamba, nomini nonglapuv vena Sotom kembelmba.
17 Doa Yawe nengna, Sotomnindmba kava engilpiangalm vev, ata kava ishomnavav Aprahamba, manam kava komandhavav moamba. 18 Manara, hetindiva si mindnam phovav, si keknamangas avav. Wo pethanindmba indkumbimba himba si awothowol vevav kananapopol. 19 Hemangas kava pusvundthoana, osva himba beswonam si hevna otomotalmba wonavav, wo kana moam ishomana vinvra, osva heoa beswonam wevsam engivra, hillivra. Wo himba osva vivrava, kava hemba os vinvav, temba kava Aprahamba doarava tanamolnam ishomnanamba.
20 Yaweva os nengnamba, doa Aprahamba omnana, kava doa hellena, Sotomnindva Gomoranindva honamba sahokla vilangav, eva moakokla ishulangav. 21 Daipota kaoa nongarava, ora tanam.
22 Doa tendomba nomba samblava dasvholaha engana Sotom monara, wo Yawe hev mendah Aprahami di elohvna monara. 23 Doa Aprahamba murapeta Yawem omnana, es hevpa yimba indhanamba besalmba sahokla vewol vevavma, owai. 24 Besal indhanamba 50pelarava aevultava, es hevpa yimba kembelnindm indkumbim wohindkokla vewol vevavma, owai, ambo nombolvhoawol veo indkumbim.
25 Kava nonora, yimba indhanamba indkumbimba lesvhoawol vev. Wo yimba sesnam indkokla vewol vev indhanakoklamba, besalnindmba owai, yimba sesnamba vewol vinvmoa. Yenamba wevsava besal hevm lohv.
26 Doa Yawe hellenamba, omnana, lehra, besal indhanamba kava nongaltava, 50pelarava aevultava, kava kembelnindm indkumbim osva wuleihinvav, owai vinvav, besal indhanainda kava wohwuleihinvav indkumbimba, wohindkokla vewolalmba.
27 Doa henga Aprahamba Yawem omnana, mendekli, kam helletok, mani kava besalma, oi ata kava yemba osahmanavav, heva os yemba kava isholm venav. 28 Yimba besal indhanamba diva nongaltava, 45pelarava aevultava, 50pelarava owai, wo es hevpa, yimba kembelnindm indkumbimba engilpiangavavma?
Doa Yawe henga omnana, besal indhanamba 45pelarava kava nongaltava, kava kembelnindm indkumbim osva pewolehawol vevav.
29 Doa Apraham henga omnana, besal indhanamba 40pelarava aevultava, yimba nongaltava, wo es hevpa yimba vinvav? Doa Yawe henga omnana, 40pelarava aevultava, kava indkumbim osva pewolehawol vevav.
30 Doa henga Apraham omnana, mendekli kam helletok, wo manam yimba kamba koasvevav. Kava mendah nengaomana vev honamba. Besal indhanamba yimba nongaltava, 30pelarava aevultava, wo es hevpa? Yawe omnana, owai, kava osva indkumbim pewolehawol vevav.
31 Doa Aprahamba mendah ishomnavna, yemba mendah kava isholm venav, wo manam yimba kamba koasvevav. Besal indhanamba yimba 20pelarva nongaltava, wo es hevpa? Yawe omnana, osva kava indkumbim hem pewolehawol vevav. 32 Doa Aprahamba henga omnana, manam yimba kamba koasvevav, wo hengava kava yemba ishomnavavmoa honamba, owai. Besal indhanamba yimba nongaltava 10pelarava, wo es hevpa?
Doa Yawe omnana, osva kava indkumbim nombolvhoawol vevav. 33 Doa himba ihishopianamba, Yaweva dasvholahangana, wo Aprahamba deuvram hevindam henga gana.