19
Sotomnindna Wevsava Sahoklal Luhunvna.
Doa tendorini samblava nomba Aprahamba dasvholaha enganamba, di Sotom kembella epho makokonam. Himba Sesoana ovsongolnindrini sambla elohvna. Ephonamba, Lotm nongla epho, Lotva di monamilla avna. Doa Lotva anongla ve sambla indhanamba, hev phonamba, mulumbdandna lohvhueinnamba, unna, mendekli, yem kava dahwol velm vev, kaindam epro. Monglaoa poswol evevrava, os ninoa ihilvm. Otovonam ephorava, os engo. Yimba simolnamba engalmba evetava, osoa engo.
Doa tendorini samblava henga ohomnana, owai, kava ata kembelhovra ahavav, simba kilvrarava, ata kava hui ihilvav. Doa Lotva ninhapehna unvna, wo noinda Lotindam engana. Wo Lotva ishunna andranindm, rotim viu, inneoa besal singu. Doa singpieinnamba, doa os hlana.
Hlapianamba, wo mendah ninmba shathavnamoa, wo kembelnindva indkumbiva kusovna, tendomba, tendotowondva. Doa deuvm weisming vrina, Lotm umnivna, kam tuvm vileihinu. Nomba tendorini samblam yimba sinim wonsihaiva, wonpho, kava wis angopiamanalm viv no tendorini samblainda.
Doa Lotva phonamba, henga tuvpa kolvo, unna, owai, memba yimba uiva sahoklal. Hillu, kavna mosambla men ahav deuvmera, wo owai, indhanariniva kakaiv venamoa. Ata kava wonprovav, wo yeoa wonango, kevruwulu, wo wis angopiamana viu heinda. Honamba indhanarini samblamba manam yimba kevruwul vivav, kava kavna deuvram wonproi, osm kav beswonam wonavav.
Doa kembelnindva nomba umnina, kam tuv vileihinu, mani yimba karinima, yenamba kava moamba hillivmoa, yemba eva kava indkokla vrivav. Doa Lotm lukuhnga ovuvna, osm tuvm takapikoho deuvmeram.
10 Heva os owai, nomba tendorini samblava lelnam tuvm evlihanamba, Lotm ekevra, wo henga deuvmeram ewulasiha eve, tuvpa henga ekolvona. 11 Doa kitakita vewol evena kembelnindm, noinda osm novtit vira, tuvmba hengava nunglinamoa.
Lotva Sambla Undva Verombvna, Noinda Tendorini Samblava Kleihawulengana.
12-13 Doa tendorini samblava Lotm ohomnana, ata kava honamba kembelnindmba kelva epiangavav. Manara, Yaweva doa hena indkoklamba nunglinna, oi sahoklalnonoa, wo noinda kamba wolapra vei, kelva epiangalm. Yeoa wongavm, ye ombpovm mopovm puwepevm lelnam. Wo mongla eva yena owapevpa aevultava, nomoa eva wongaota.
14 Kembelnindrini samblamba, nomba doara pusvundthoawulna Lotna mol samblamba, si honi evrowolmanavav. Doa Lot ganamba, unna, ehellatok, ata Yaweva yemba kembelnindmba kelvapiangavav, lelnam engo. Doa ehellenamba, Lotm ohomnana, yimba dasalm ov, wo owai evena.
15 Doa lingil lihavna, henga tendorini samblava nomba Yawena ovsongolnindrini samblava Lotm indslaposla ohovrevna, lelnam wongao, ata homeis yem sahokla vilovm hona kembelnindnahonam.
16 Wo Lotva sambla undva verombvna, lelnamba ganamoa. Wo Yawe wavra vovhoamnana, noinda tendorini samblava kleiha ahaiwo engana nominiva, Lotm, ongalm, mol samblam.
17 Doa Sotom kembellini vinamba, mongo no tendorini samblava unna, lelnam yeoa angavm, manam yimba moih vivav diva pundrava. Manam yimba sisnovpa vemb vevav homba. Oloramangas wohango, wo diva ata yimba beswonam aevulvav.
18 Wo Lot henga unna, owai, es eva kava oloramba. 19 Ye doa kam beswonam wonproi, ata kamba dalvavmoa Sotomnindnahonamba, heva os olomba okla lohv, kava ora angara, hona sahoklava ata kamba monara kakaiv vevav. 20 Dem kava angavav kembel eusillam, ten lohvm. Yimba nonglavma, murapeta ambo lohv, wo beswonam kava diva ata aevulvav.
21 Doa tendorini omnana, lehra, nomba kava ata sahokla evevravavmoa Sotom kembelnahonamba owai. 22 Yeoa lelnam angavm, kava mana vemamba vinvavmoa Sotomnindmba lelnamba, boasna ye di wonphorava. Kava es eva nunginamba evevav.
Lotva ona, eusilva nomba kembelva, wo noinda os ningthiv Soar, osm uv, eusil kembel.
Sesoa Kelvapiangana Sotomnindm Gomoranindm.
23 Okombava mendah phovna, Lotva Soar kembellava os wonphona, 24 wo lelnam Yawe suwemda honboal vethapiha vena senamini kembel samblaram. 25 Wo eva kembelnindm, denwitm, deuvm, osom, petham nom indkokla vrowol vinna, wo mana vemamba temba no pundrava lohvnamba, sahokla vilona. 26 Lotna ongalva sisnov ona vena, doa wanalm nilhana, ona hon.
27 Doa mongnasiva Aprahamba deuvrini venamba, monam ganamba, di pho, ten seilm hev Yawei elohnam monara. 28 Wo himba henga nonglapiha vevna Sotom kembelm, Gomora kembelm, pundm nom. Pai, suwulangas doa vothai, oi ososowa tithueiv!
29 Memba plalmomba os lohv, Sesoa kembelnindm kelvapiangana, di ten Lot wonalohvnam pundra. Heva os Sesoa wavra vovhoamnana Aprahamba, heva os buesilmba indkokla vrenamoa, beswonam.
Monglava Yutana Ungundva Os Ephowolna Moapnind Amonnind.
30 Doa Lotva pem vevna wohalmba no Soar kembellava, wo nominiva wonphona, oloram wongana, di wonavhoana honmera hevna mol samblam.
31 Doa etelva moasalalm ishomnana, aramba doa mundkola vev, pimba tlahui ahav, tendomba owai, huiva avmoa, si pimba otolhui wohahavav. 32 Doa pioa aramoa wainpolna endahoi, ata dai orava, ninpol kovopevav, wo kava ata os heindava vendholothovav avondrava.
33 Wo osoa himba wohevena, wo sinim etelva aralm wailina. Heva os aralva tit vena, doara dai ovna. 34 Doa mongnasiva henga evena, etelva moasalalm ishomnana, sinim kav wailina, wo detioa eva ye ihilo. Wo pimba si osva ena ahavav. 35 Doa osoa evena, henga sinim wainpol endahona aralm, wo moasalalva aralm wailina, wo henga aralva tit vena, doara dai ovna.
36 Wo osva Lotna mol samblava ena ahawolna aralna. 37-38 Wo sisva etelva otolm lengna tuendisrini, awona Moapm, wo eva sism moasalalva otolm lengna tuendisrini, awona Benamim. Wo Moapiva Benamiva himba simbel elohna Moapnindna Amonnindna.