20
Apraham Wonavhoana Apimelekinda Kuwulinda.
Doa Apraham nomini phonamba Mamreriniva, mongona pethara wonavhoana, Katesra hovra Surra. Doa nomini wonphonamba, mongona pethara wonavhoana Gerarra. Gerarna mendeklina nihilva Apimelek wulluhunna.
Doa Apraham Apimelekm os ishomnana, memba ungevliriniva Sarava kana muskovol, heva os ongal.
Doa Apimelek unna, wo noinda himba Saramba waiambna. Doa sinim himba inungpunung vevna, Sesoam nonglavna, Sesoa ona, si yenamba dahalmba lohvav, manara, yimba hona ungevlirinim vrana, tlatrini yimba pelvrana.
4-5 Wo Apimelek ona, kava indkoklava venamoa honindava, Apraham hev ona, kana muskovol, eva ungevliriniva osta ona. Kava indkokla venamoa, titnam kava pelvrana. Wo heva os owai, kava wailinamoa. Es hevpa yimba kamba helvakomandhavavma. Katatanamba helvakomo vevavma.
Doa Sesoa henga ona, lehra yimba ov, yimba pelvralmba nengnamoa. Wo noinda yemba kava ollana, osm yimba wailivavmoa, wo yena indkoklava lohvmoa kana novrava. Doa henga yeoa hevnam tlalm pelvraho. Tlalva kana moashulnindrini, wo heoa kamoa osva sahmanavav yeinda, wo yemba si dahavavmoa honindava. Heva os beswonam hello, yimba owai vetava, memba kava yemba ishomnavpa, yenamba dahalmba si lohvav yena, yetatanana.
Doa simolnamba Apimelek hevna mendeklim nembaomana vena, os ishunna, hev ten inungpunungra nonglanam. Wo indkumbi pemba esvema vivna. 9-10 Doa Apimelek ona, Apraham prora, pronamba, doa ishomna, yimba kamba mindnam indkokla vewol vena, Sesoava kamba indkokla vewolalm ovna, kavm kavnam indhanam. Mani kava yemba doara vemnana, wo noinda yimba kamba sahokla vrelm vev? Hona wevsava yimba memba vevnamba, beswonam yimba vevnama.
11 Doa Apraham henga omnana, owai osva, ambo kava os nengna, indhanamba huiva owai, Sesoamba lovahthamnavmoa. Wo yimba kamba helvakomandhivav, Saram pelvravav kanam ongalm. 12 Tanamolnam himba kana muskovol av, aralva mongasal, avalva sambla, wo kava vrana. 13 Wo sisva Sesoava kamba ishomnana, yeoa ararapevmoa wuleihawol veo, wo ungundna pethara lohmana veo, wo noinda kava ishomnana Saram, manam yimba kamba osva omnavav, kana tlal, os kamoa omnavm, kana muskovol, osva yimba kamba kolvrevav.
14 Doa Apimelek hellenamba, ona, oh, men Sarava, vrao. Wo hev nis ambo holvodembrahona Apraham sipsip sapi, eva indhanam wuleihowol venana andranindilm. 15 Wo henga ona, yimba honahalm almba vev kana petharava, manapenam. 16 Wo henga Saramba omnana, men kava tlapevmba senmba 1000pelara dembraohv, plalva os lohv, loum yenam kava ehlathav. Yetatana indkumbiva men nunglutithueiv, uv, Sarana loum ehlathav.
17-18 Doa Yaweva doara em kakaiv vinna Apimeleknamba ongalnamba, eva andranind unguvlinamba, wo otolmba tetwond vinnamoa, plalva os lohna Sarainda. Wo sisva Apraham Sesoam sahmanana Apimelekinda, wo Sesoava hellena, sishona vrowol vena Apimelekm, ongalm, andranind unguvlim, wo sism heva tetwond vena.