21
Aprahamina Saraina Ombol Mongasal Luhunna, Yunam Isakm Awohona.
1-2 Doa Yawe Saram awothona, wo noinda enava avna, otolm sleihana tuendisrini Aprahamna. Honamba os phona, ten seilm Sesoa ishomnanam Apraham. Wo nonamangas phona, Sesoa doara ishomnanamba. Aralva awona Isakm, wo ombolva 8pelara simba piengiliha vunganamba, aralva nihtovpa os kovhoamnana, os Sesoa seilm ten ishomnanam. Aralna osomba os lohna 100pelara, otolva os polamnana.
Avalva Sarava os ishomnana, honamba Sesoa kamba venana, noinda kava otolmba holvorana, osm kaoa beswonam avra, indk vethavra, los ovra. Noinda awona Isakmba. Isakva osm uv, los ov. An kanamba tlalmba ishomnana osva, ongapevpa yenamba si otolva sleihavav, tet daohvav owai. Wo men kava vev putowaina.
Doa ombolva Isakva mendekli venamba, tetva putlahavnamba, wo nonamba aralva innemba mindnam dembhinvna, hlalm.
Aprahamba Hakarm Wohwuleihalahangana Otolnahonam.
Doa Aprahamna otol samblava mueri evevna Isakiva Ismaeliva. Ismaelva nomba Hakar doara sleihana Aprahaminda, Hakarva nomba Isipongorini. Doa Sarava nongalnamba, ona, pai, Ismaelva loumona opipahav Isakmba, 10 tlalm omnana, yeoa Hakarmoa andranind unguvlirinimoa wohwuleihalahangao honaminioa. Ombolnahonam wohwolanga veo, manara, yemba si daharava, wo nonamba puewulva yenamba Isakna englara si nalohvav, kavna ombolinda. Kava ovov, yenapuwulva Ismaelna englisrava si espetava nalohvavmoa.
11 Doa Aprahamba hellenamba, himba mindnam duus vevna, ona Ismaelva nomba kanamba ombol. 12 Doa Sesoava Aprahamba os ishomnana, manam yimba duus vevav, ambo vengas veo, os ten ongapev ishovm. Noinda veo, Isaktindiva si mindnam phovav, os nemet ten kav yem tanamolnam wohishomnanam. Hengas si yetindiva wohavav. 13 Wo Ismaelmba kava awothovav, wo hetindiva si mindnam phovav, manara, temba yena ombolta eva.
14 Doa simolnamba Aprahamba Hakarm inne dembrahona, pomba longwol vemnanamba, doa lura hohlomna, omnana, yeoa ombpovm waingao. Doa himba nominiva venamba, pethakoklara di lohmana vevna Bersepara, diva pomba owai, liku vevnamoa. 15 Wo himba pomba enepianamba, doa ombolmba pethara desvhoana wusivulla. 16 Desvhoanamba, dom oklapetam hevpa ganamba, doa di avhoana, ona, kavna otolmindmba kava nonglavavmoa osva. Doa hevpa avhoanamba, wo vawovna.
17 Doa Sesoa hellenamba, wo senamini Sesoana ovsongolnindrini ishopiha vemnana os, Hakar, manam yimba mindnamba duus vevav, Sesoa doa hellei ombpovpa. 18 Yeoa phovm, phorava, dom garava, ombpovm omnarava, kleihawulluhmana veo. Si kava hemba awothovav, wo hetindiva si mindnam phovav. 19 Doa Sesoava mana vema vemnana, wo he beswonam nonglana, pai, pomba ten liv. Doa pomba longwol venamba, ombolm waine.
20 Doa Sesoa ombolmba kolvrena, wo himba mendekli venamba, 21 di pethakoklara himba avna Paranda, wo himba tatawonga lohvna. Avalva ungevlirinim suihanamba, waipro ombolindam, Isipongorinim.
Aprahami Apimeleki Henga Ihishona.
22 Doa nonamba Apimelekva mendekli henga nengmananamba Aprahamba, doa hevna valgonindna kuwulm Pikolm wainga, Aprahaminda di waipho. Ona, doa kava lihai, Sesoanapopol yimba vev andrava mani mani mani. 23 Wo noinda, yeoa kamoa tanamolnam ishomno, osva si yimba kamba deswuhowol vevavmoa, kam eva kavna otolm, kavna sespalm. Yemba kava beswonamangas vevrav, wo noinda yemba kava osva ishomnav, yeoa kamoa beswonam vevravm, kam kavna pethanindm. 24 Doa Apraham henga omnana, si kava os vinvavta yetatanamba.
25 Doa hev Apimelekm omnana, tovalpva ten lohv, kav doara tuveinamba, wo sisva andranindva yenamba ambanamba, una, kana, wo kana andranindm engilna. 26 Doa Apimelek henga ona, memba seilnovra kava hellev snamba, yimba doarava kamba omnanamoa, wo noinda kava tit vena. 27 Doa Aprahamba sapim sipsipm holvorombrahona Apimelekm, doa omnana, pimba si beswonam pivmba wohevevra.
28 Doa henga Aprahamba sipsipm huhul vevna 7pelara, avalangas. 29 Wo Apimelek ona, manara hevpa yimba huhul vev? 30 Wo Aprahamba ona, yemba kava holvorombraholm vev, wo yimba holvorombol vetava, yimba osva unvav, tovalpva nomba Aprahamna. 31 Wo Apimelek holvorombol venamba, wo noinda tovalpva nomba osva ningthiv Bersepa, osm uv, tovalpmomba doa ihishona.
32 Doa Aprahamiva Apimelekiva moamba ihishoepianamba, Apimelek henga hevna kembellam gana, Pikolm waingana. Apimelekva nomba himba kuwul wulluhunvna Pilistianindna.
33 Doa Apraham ti endhana di pora murapeta Bersepara, doa Yawem sembayang vemnana, ona, yimba mendekli, yimba si wuleihavavmoa. 34 Wo Aprahamba di Bersepara mindnam alohna, Pilistianindna pethara.