22
Sesoava Aprahamba Os Ishomnana, Yeoa Isakm Ombpovm Kam Suwera Wuweihamno.
Doa sisva Sesoava Aprahamnamba nengavnangm lehmanavna, ora kamangas lohmanav. Hev omnana, Apraham, wo hev omnana, men kava av. Doa Sesoa omnana, doa Isakm ombpovm dom waingao Moria petharam. Himba hevho lohv, wo yimba mindnam und vev, heva os di kava yemba mongom olom indthoamnavav, osva yimba di kamba ombpovm suwera holvoweihamnavav.
Doa Aprahamba hellenamba, simolnamba hev tehpeta hawol venamba, suwem nonam sengalm, doa donkina meisra hohlo, donkira ingalm. Doa ganamba, ombolm waingana, andranindrini samblam wongana. Wonganamba, monarava samblalm shawolna.
Doa mongnasiva nonglanga vena olom, nom ten Sesoa doara ishomnanam. Doa Apraham hevna andranindrini samblam unna, yeoa hui waielohvm donkim, kava ombm dom waingav, ata kava Sesoam sembayang waivenavav, henga ata kava waiprovav.
Doa Apraham ombolm omnana, yeoa tehoa honaoa ingavm, ata pimba mana vema weseng evemnavav Sesoamba, osm sembayang evemnavav. Aralva hevpa ilohna ovla doahnasowa.
Doa mongawulm engavna, ombol omnana, ara, aral omnana, kava hellev, ombol omnana, teh, doahnasowa men pimba plehai engav, wo sipsip otolva owai, mani ata yimba wuweihamnavav Sesoamba? Aral ona, Sesoa hev ata pusvundthoavav, doa mendah mongawulm waingavna.
Doa di epho, ten doara Sesoa ishomnanam. Doa aral hon songowol venamba, wo tehva nosra beswonam waihekala, venamba, ombolm wena ningenamba, tehsra sena ningeholotho. 10 Doa ovla vranamba, miklelm nona vevna, 11 wo Yawena moainal ovsongolnindrini senamini ishopiha venana, Apraham. Ona, men kava lohv, 12 wo he ona, doa. Doa kava nonora, yimba kamangas lohmanav keknam, noinda yimba pevna ombpovpa kek vethaimoa, kamba holvoraholmba. Doa manam yimba miklevav, manam tuhvav, wuleiho.
13 Doa Aprahamba nov venamba, ona, pai, sipsip aralva ten lohv, tivtandara doa kaselva kangs othomni. Doa ganamba, holvora, doa miklenamba, suwera waiwuweihamnana Sesoam ombolna vhorava. 14 Doa olomba nomba Aprahamba os nengthana, Yawe mana vema holvoraohv kamba. Wo men daipota indhanamba mendah ishuvmona vev, Yawe hevna olora mana ema holvorahona Aprahamba.
15 Doa henga Yawena ovsongolnindrini senamini ishopiha venana Aprahamba os, Yaweva os oi, 16 daipotava Aprahamba kava tanamolnam isholm venav. Kava kavna nihilmba keknam wohsevrav, kava Yawengas hem ishomnav. Himba hevna ombolmba kek vethaimoa, kamba holvoraholmba, 17 wo noinda hemba kava mindnam kolvrevav. Hetindiva si mindnam phovav. Hemba kava kolvrevav, paimsna himba si avav, oi wan engal. Wo si himba pethava deuvkembelva wohvaohuthuingivav ungundnamba. 18 Hind hind indkumbiva si os nungeilvav, wo kam si ishumnivav, yeoa kamoa os vinu, ten pev Aprahamtindim kolvrowol venam. Himba doa kana moamba hellengas vei, wo noinda honamba si mana vemamba os phovav.
19 Doa Aprahamba ombolmba henga waingana, dom ten andranindrini sambla di ahavnam, doa deuvram wongana Berseparam. Aprahamba di dawonam alohkumbi vena.
Nahortindiva Os Phona.
20 Doa sisva Aprahamba os hellena, boaslalna Nahorna ombolva mindnam phona. Ongalva Milka 8pelara towand vena, nihilva men. 21 Yiveltowond Us, mongova Bus, mongova Kemuel, 22 mongova Keset, mongova Haso, mongova Piltas, mongova Yitlap, mongova Betuel. Kemuelva nomba sisva aral lohna Aramna, 23 wo Betuelva nomba sisva aral lohna Repekana. 24 Wo Nahorna andraunguvlirini ana, nihilva Reuma, wo himba otolmba lengwol vena Nahorna, nihilva Tepa, Gaham, Tahas, Maka.