23
Aprahamna Ongalmba Dahamnana Saramba.
Doa Aprahamna ongalva os ana, osomba 127pelara lohmanavna, venamba, doa os wohdahana. Di Hepron kembella dahana Kenan pethara, doa tlalva und vawovna. Nomba Hepron kembelva indanam ningthivna Kiriatapa. Ongalva mindil vindilvna, tlalva dom gana kembellam, ten Hitnind aevulvnam, unna, kava yeriniva owai, kava ohalnindrini lohv indanam. Yeoa kamoa pethapetam kovoreihu, kavna ongamindm noindam singvelm.
Wo he umnina, manapenam, kava yemba nonora lovahmanav, yimba mendekli lohv. Yimba henahalm nengv, hi besalva lohv, heni ata kava yemba kovoreihuvav? An eva ata kariniva yemba ovomnavav, owai.
Doa Apraham ku kusitheinna petharam, unna, lehra, wo melva honmera lohv, yimba os ningthiv Makpela. Di lohv Evronna osopethalla, murapeta di Soharna ombolinda. Ye ishumnu, kam kovorahora pokamamel pethaoa, ata kava diva esvema dembrahovav.
10 Wo Evron hev di ana Hitnindmongo, himba monamilla aevvna. 11 Wo himba ona, mendekli, men yemba kava kovoraohv melva osonahonam, katindiva men hilliv.
12 Doa henga Aprahamba ku kusitheinna, 13 Evronm ishomnana indhanana aongsra, beswonam hello, yemba kava dim dembraholm vev, osm kavna ongamindm singvivav no pethara. 14 Doa Evronmba henga omnana, 15 manapenam, mani diva mindnamma, senmba 400pelara ambo, wouta singviu.
16 Doa Aprahamba ona, lehra, wo senmba velaihangoamnana indakonda, 400pelara os dembrahona, os Evron hev onam indhanana aongsra. Honamba diva snamba indhanamba sovawol vivna maketra. 17-18 Wo osva Evron pethava kovorahona Aprahamba, honi kovorahona, pethava melnahonam denwitnahonam, vena osora, vena pueilla. Wo Hitnindva indkumbi hillinamba, temba nomba doarava kusonamba, hellelmba, wo hev una, lehrata.
19 Doa Aprahamba hevna ongalmindva di singvena Saramba Kenan pethara. 20 Memba plalmomba lohv, Hitnindva hevna pethapetava kovoreihuna Aprahamba pokamapethalm.