24
Apraham Ongam Silelmanavna Ombolm.
Doa Aprahamba mundkola venamba, Yawe doara kolvromana vevna notongandrara notongandrara. Wo himba ongam silelmanavna ombolindam. 2-4 Doa andranindrini lohmanavna, hengas Aprahamna wohva kekalvho vrowovna. Wo Apraham omnana, yeoa garava, ongam silelguamno kavna ombolindam. Wo manam yimba huiva vravav hona Kenan petharava, owainonoa. Dom gao, ava ten kam lengnam, mongo noi vrao kavna aratindirinina molm. Heva os kamsna tanamolnam ishomno, si osva yimba tanamangas vevavma. Doa pevna englaoa hui yitho kana pohasingi, wo Yawena novra kam tanamolnam ishomno, ten Sesoa luhunvm ovm petham.
Doa andranindrini boasna omnana, es hevpa, kava ungevlirinimba diva omnatava, wo himba kamba engpramba owai vetava, wo es kava vevav? Kava osva posalva provavma, wo Isakva kava wolaihangavavma domba, ungevlirinimba vralmba?
Doa Apraham omnana, owainonoa, manam yimba kana ombolmba wolaihangavav athumunillamba, owai. Manara, Sesoa mendekli doara kamba nomini waiprona, wo kavna aratindiriniva arana pethamba kava wohwuleihalahaprona. Wo Sesoava doa kamba tanamolnam ishomnana, osva hona pethava Kenan pethava si katindiva vaohuthuivav.
Doa yeoa gavm, wo Sesoa mongo hevna ovsongolnindrinimba ata wolaihangavav mi, wo himba miva gavav, osm yimba beswonam si ungevlirinimba waiprovav kana ombolindamba. Wo yimba mongova ungevlirinimba diva omnarava, wo himba ovotava, mani ye veima, owai. Wo manam yimba Isakmba wolaihangavav domba, owai. Doa andranindriniva hevna engla yithana Aprahamna pohasingi, wo tanamolnam ishomnana, kava si osta vevav.
10 Doa nomba andranindriniva ganamba, wohva mindnam kamelva 9pelara iangavna, ungevlirinim nonam sovalm ingavna. Wonganamba, Nahorna kembella wonphonamba di Mesopotamia pethara. 11 Phonamba, kembellava saivnamoa, di peilla tovalpra aevulthana. Os phona makokonam, nonamba ungevliva pomba aihalv vevna.
12 Doa andranindriniva himba Yawem osahmanavna os, Yawe, yimba Sesoa av Aprahamna, wo yeoa kamoa detioa kolvro, osva eva yimba ata Aprahamba kolvravav, kana mendeklim. 13 Men kava po pethalla lohv, wo ungevliva men pomba aihalv vev mendah. 14 Wo mongom ata kava omnavav os, po kam vraho pevna sumbrini. Wo himba kamba osva omnatava, neota, wo eva yena kamelmba ata ka dahwol vevav, wo ata kava os nomba nonglavav, osva memba honamba ungevlirinimba doa yimba doara pusvundthoamnana Isakmba pevna andranindriniva. Wo os ata kava ishovav, Sesoa doa honamba vei, temba hevpa doarava Aprahamba tanamolnamba ishomnanamba.
15 Doa andranindriniva himba mendah Yawem osahmanavna, wo mongova ungevlirini prona, nihilva Repeka. Himba Betuelna mol, Betuelva nomba Nahorna Milkana ombol. Nahorva nomba Aprahamna boaslal doara lohmanavna. 16 Repekava besal hevm, wo mendah tlahui avna. Provna dom, sumbva lura wulprovna. Doa pomba vranamba, henga ga, 17 wo andranindriniva nomba lelnam ganamba, omnana, ei popeta kam vraho sumbrini. 18 Wo he omnana, neo manapenam, doa lurini nethamna. 19 Nenamba, doa he omnana, ata yenamba kamelva kava pomba dahwol vevav, verava, hev ambo lovahavra. 20 Doa lilnam guanamba, kamelna sumbra sovhunna, wo henga ivsho veka vinvna, vevnamba, kamelva lovaha.
21 Andranindriniva ambo nunglul avna, moamba ishovnamoa, os nengvna, Yaweva hona ungevlirinimangas pusvundthoanata doarava. 22 Doa himba pomba ivshopianamba, andranindriniva ona, memba kana kuwulna ombolna ongal. He si vravav. Doa huhmoh vre, vena, mela gol mendekli lomosra yithamna Repekam. Doa gol musung sambla mendekli vethawolmanana englarava. 23 Doa omnana, arapevm sevro, an nihilva henamba? Wo es hevpa, deuvrava vuhemba mindnam lohmanavma?, kava kavna andranindm wonsihalm ov, shalm. 24 Doa hev omnana, aramba kanamba Betuel, Nahorina Milkaina ombol. 25 Lohvta vuhemba, yimba osva ambtava, kamelna vuhemba innemba nalohvta.
26 Doa andranindriniva himba mulumbdandna lohvna, Yawem okolavna, ona, 27 Yawem kava okolav, himba Sesoanonoa Aprahamna kana mendeklina. Himba os beswonam vrei, os seilm ten ishomnanam Apraham. Himba doa kamba waiproi Aprahamna owalindam hom, mongnindindamba owai.
28 Doa Repekava himba lelnam deuvram gana avalindam, wo yunalm moamba wohishopieinna. 29-30 Wo muskovolva di lohvna, nihilva Lapan, wo himba hellenamba, golm musungm nongmanana muskovolna nihra. Doa nungi lelnam himba ganamba dom tovalpram, andranindrinimba nonglapho, mendah kamelinda lohvna. 31 Nonglaphonamba, omnana, yem ka wongai kavna deuvram. Doa kava lihai, yimba beswonam lohv, Yawe doa yemba kolvrena mindnam. Vuhemba lohmanavta yemba, eva kamelm luhunv. 32 Doa andranindrini no deuvra sihanamba, Lapanmba kin dombnamba kamelnamini, wo innemba dahwol vena kamelmba. Doa pomba wulkanamba, henam monglam nonam poswolalm, andranindrininam eva hevtatanam. 33 Doa inne iambinna. Doa andranindriniva unna, owai, kava lelnamba ata nevavmoa, moam boasna ka yem ishunvai. Doa Lapanmba omnana, wouta.
34 Wo he ona, kava Aprahamna andranindrini. 35 Yawe hemba beswonam vevrav, doa noinda himba lohv ditnamba. Yawe hemba dembrahona sipsipva, memeva, sapiva, senmba, andranindva, andraunguvliva, kamelva, donkiva mindnam. 36 Doa ongalva Sarava tuendisrinim sleihana, nonamba himba mundkolalva avnamba. Wo aralva hena englisra wohna innenamba slowothomanana doa.
37 Doa Aprahamba kamba ishomnana, ongam novm wulluholm ombinam, wo kamba keknam ishomnavna, huiva manam yimba Kenanongoriniva novvevav, 38 owai, kavna aratindi indam gao, di novveo. 39 Wo kava ona, kava omnatava, wo kamba engpramba owai vetava, es hevpa kava vevav? 40 Wo Apraham ona, manapenam, Yawe osva hevna ovsongolnindrinim miva wolaihangavav. Wo yimba mongawulm engavavta, yem kolvrelm, wo yimba osva tanam omnavav kavna aratindirinim. 41 Wo kavna aratindiva yemba ovumnitava, yeindava moamba lohvavmoa.
42 Doa detiva kava tovalpra phoi, wo di kava Yawem osahmanavna os, yeoa kamoa kolvro. Yimba Sesoanonoa wohav Aprahamna kana mendeklina. 43 Men kava lohv tovalpra, wo mongo ungevliriniva ata pom prorava, ata kava os ishomnavav, po kam vraho pevna sumbrini. 44 Wo himba helletava, ata kamba vrahorava, wo himba osva otava, yena kamelmba ata ka dahwol vevav. Wo osva kava ata lihavav, hona ungevliriniva yimba doa pusvundthoamnana Isakmba kana mendeklina ombolindamba.
45 Kava mendah Yawem os osahmanavna kavna nengavnangna, wo mongo ungevlirini provna, sumbva lura euvholotho wulprovna, himba Repeka. Doa himba pom vralm pihaiva, kava omni, po kam vraho, 46 wo hev lurini nethamni, kam omni, neota, wo henga oi, ata yenamba kamelva ka dahwol vevav. Doa ka nevna, he eva kanamba kamelmba dahwol vevna.
47 Doa kava oi, kam arapevna nihilm sevramno, wo he oi, aramba kanamba Betuel, Nahorina Milkaina ombol. Doa pevrahol gol kava lomosra vethamni, musung gol vethawolmani englara. 48 Doa kava mulumbdandna lohvna, Yawem okolavna, oi, yimba Sesoanonoa wohav Aprahamna kana mendeklina, yimba kamba waiproi homba Aprahamna owalindamba, mongnindindamba owai, wo doa kava ungevliriniva omni Isakindamba.
49 Doa andranindriniva mendah ishungeinvna os, yimba beswonamba Aprahamba velmba vinivrava, osoa kamoa ishumnu, wo osva kava ungevlirinimba henga waingavav. Eva yeoa os viuta, wo owai vitava, yeoa osoa kamoa ishumnuta, wo kava henga osva nengvav, henahalm hevpa kava omnavav?
50 Doa Lapani Betueli ehellenamba, ohomnana, manapenam, Yawe honamba vena, manam kava owai momo ohovav, owai, 51 Repekava men av, yeo waiango, Isakna deuvra desvhoao di pevna mendekli inda, memba Yawena nengavnangra lohna.
52 Doa andranindriniva hellenamba, ku kusitha, Yawem okolavna. 53 Doa woh besal dembhapho vevna, Repekam dembraholm. Kayen, di, gol, manimani noi dembrahovna. Doa manimani eva dembrahunvna muskovolm avalm, diva mindnam os i.
54 Doa andranindriniva hevna owalmongo innemba hlanamba, po hlanamba, doa nin shatha. Doa simolnam phonamba, unna, kam henga wolanga viu kavna mendekli indam. 55 Doa Repekana muskovoli avali ohona, Repekaoa dawonam ara, minguva mongasal verava, daha os provma. 56 Wo andranindrini ona, owai, manam yimba kamba kakaiv vivav. Yawe doa kamba poauothona, ungevlirinim omnakalm Isakindam. Wo yeoa kamoa wolanga viu henga kavna mendekli indam. Kava henga galm vev.
57 Doa himba una, Repekam wunuhumnu, sah ovrelm. 58 Doa wunuhumninamba, umnina, yimba hona tendorinimba ata engpethavavma ora owai? Ona, eie, ata kava engavavta. 59 Wo osoa himba umnina, engota, wo andranind unguvlirinimoa pevnamoa yeoa waingao. 60 Doa henga Repekam umnina, yetindioa mindnam esvema phora, wo ungundva himba engilvra, petham muehvalm. 61 Doa Repekai hevna andraunguvlirinii kamelsra ahavhowolnamba, os gapiana andranindrinimongo.
62 Doa anganamba, wo nonamba Isakva doara wuleihana pethamba, di ten tovalp lohvm, os ningthivna Sesoana tovalp, doara hev avhoana pundra pethakoklara. 63 Wo makokonam himba osohovra lohmana vevna. Doa himba nongalga vena, ona, pai, ten kamelva monam ambv. 64 Doa kamelva murapetava vivnamba, Repekava Isakm nonglanamba, doa piha petharam, 65 andranindrinim osahmana, an hevpa temba osomonamba prunv pindamba? Ona, temba Isak kana mendekli prov. Doa Repekava kayenna hevnam novlomosm ehlathana.
66 Doa Isakva pronamba, andranindrini yunalm moa ishopiamnanamba, ten hev venam. Doa Isakva Repekam waingana deuvram, doa himba tlali ahavna, temba deuvpa nemetva noindava Saramba anamba Isakna avalva. 67 Doa Isakva Repekamba mindnam und vevna, himba wuleihavna, indvawomnalmba avalmba, wi vevnamoa hengava, temba seilva avalmba dahamnanamba.