25
Aprahamna Mongo Ongal.
Doa Aprahamba ongamba mongom henga vrana, nihilva Ketura, wo himba towand evena ombolm, Simran, Yoksan, Metan, Mitian, Ispak, Suwa. Wo sisva Yoksanmba luhunna Sepana Detanna aral, wo Detanmba simbel luhunna Asurnindna, Letusnindna, Leumnindna. Wo Mitianmba nomba sis aralva luhunna Epana, Eperna, Hanokna, Apitana, Eltana. Memba Keturatindi.
5-6 Doa Aprahamba mendah lohvna, wo himba nis dembrahunvna manimani nom ombolm, temba ongal sambla towand evenam Keturai Hakari. Wo sism himba wolanga vena mongona petharamba, ten okomba pholohvm. Kamba daharava, kana puewulva Isakmangas si wohnalohmanavav.
Aprahamba Dahana.
Doa Aprahamnamba osomba 175pelara os lohmanana, doa os wohdahana. Doa ombol sambla Isaki Ismaeli esingvena di mella honmera, os ningthiv Makpela. Melva nomba di pethara lohv Mamrera nohalm, ten okomba pholohvm. 10 Pethava nomba Evronna englisra seilva lohvna, himba Hitnindrini Soharna ombol. Wo himba doara Aprahamba kovorahona, wo Aprahamba di dembrahona, doa hevna ongalmba Saramba di os singvena. 11 Doa Isaki Ismaeli hevna aralmba di esingvenamba, wo Isakva di wohana no pethara, ten tovalp lohvnam, os ningthivna Sesoana tovalp. Wo Sesoa kolvrevna.
Ismaeltindiva Os Nowana.
12 Doa Ismaelva Aprahamna ombol lohna, temba Hakarva lengnamba, Hakarva nomba Isipongorini ana, Sarana andranind unguvlirini. 13 Wo Ismaelna ombolva os phona, yivel venamba kalel, Nepaiot, Ketar, Atpel, Mipsam, 14 Misma, Duma, Masa, 15 Hatat, Tema, Yetur, Napis, Ketema. 16 Memba indhanana simbelva 12pelara lovahvna. Wo pethava, kembelva henamba, indhanamba os nengthawol vinvna indakonda simbelna nihilm.
17 Doa Ismaelva osomba 137pelara venamba, doa os hemba dahana. 18 Wo hetindiva di aevluwul vevna Havilara hovra Surra, di Asiria pethamonara aevluwul vevna, ten okomba pholohvm Isipnahalm. Himba indanam aevluwul vevna, Aprahamtindiva indanam aevluwul vevna, manara, himba daosnind avna.
Isakna Ombol Sambla Elohvna.
19 Memba moamba Isakna Aprahamna ombolna. 20 Isaknamba osomba os lohmanavna 40pelara, wo os Repekamba vrana. Repekava nomba Betuelna mol, Lapanna muskovol. Betuelva nomba Aramnindrini di lohvna Mesopotamia pethara. 21 Doa Repekava phal avna, wo tlal Yawem osahmanavna nom. Doa himba hellenamba, wo Repekava ena vethana, 22 otolva sambla ihilmanavna emerava, hevm epishawolvna.
Doa avalva ona, es hevpa kamba venav? Doa ganamba, Yawem osahmana, 23 Yawe omnana, si yimba lengwolvav, si indakonda ahawolvav, si hevm ehelvawollahavav. Mongova si andral avav, mongova si oiel avav. Wo eteltindiva boaslaltindina keusingi si avav.
24 Doa henanam osoa ambo kelathamnavna, wo otol samblamba os lengwolna, tuendisrini samblam. 25 Yiveltowondva nih aembuna, wo nihtovpa mindnam tatana, os awona Esaum. 26 Sisminiva doara etelna munngulm wohkek vethanamba, os elengepewolna, awona Yakopm. Isakna osomba os lohvna 60pelara, nonamba ombol samblamba avalva lengwolvnamba.
Esauva Sahonam Vena, Himba Hevna Boaslalmba Oresvhona Yiveltowondalm.
27 Doa tuendisrini samblam mendekli vewolna. Esauva tatawonga lohvna, himba deuvrava avnamoa. Wo Yakopva owai, himba deuvrangas awol vevna. 28 Aralva Isakva Esaumangas nengmanavna mindnamba, manara tatamba nihilangas himba aipra venavna. Wo avalva Repekava Yakopm nengmanavna mindnamba.
29 Doa Yakopva blekra weihavna katangba, Esauva nomini provna nesarini. Pon venavnamba, 30 noinda boaslalm omnavna, kam waihao noi aembulpol. 31 Doa boaslal omnana, manapenam ata kava yemba wainevav. Heva os boasna yeoa kamoa tanamolnam ishomno, os pina aramba daheintava, puewulva kainda si nalohvav, yeindava owai. Kava osm loholm vev yiveltowondalm.
32 Doa etel omnana, lehra, murapeta kamba ponda dahav, arana mana vemamba si kamba kolvrevavmoa osva. 33 Doa boaslal omnana, boasna kam tanamolnam wohishomno, ata kava yemba wainevav. Doa etel tanamolnam ishomnana, puewulva pina aranamba si yeindangas nalohvav.
34 Doa boaslalva wainena roti katangpol, nenamba, os pholahangana. Esauva osva beswonamba nengvnamoa, yiveltowondva ka lohv, owai. Wo himba beswonamba nengvnamoa tanamolmomba, temba Sesoava aralmba ishomnanamba doarava. Esauna mongova nihilva Etom, osm uvna aembul, manara, katangpw aembul nenamba.