29
Yakopva Nnolinda Lapaninda Phona.
Doa Yakopva mendah monam gavna, dom ten okomba pholohvm. Doa lelnam nonglaphona tovalpm, ten sahalla hovra lohvnam, wo sipsipva samblamong di murapeta pulundvund vevna. Doa mendekli hon ehlathalohvna nomba tovalpmba. Wo sipsipva di kusovna, ata andranind honmba nomba vileivrivav, pom dahwolalm, doa henga ata ehlathivav.
Doa Yakopva phonamba, andranindm unna, seh andini yimba? Umnina, kava Haran kembelnind. Unna, yimba nonora amnavma Lapanmba, temba Nahorna umbeindilva lohvpa? Umnina, eie kava nonora amnavta! Hev unna, beswonam avma?, umnina, beswonam! Nonglo, molva men promnav Reselva, aralna sipsipm wonprov. Doa hev unna, yeoa honoa vileivrivm, wo pevna sipsipm po dahwol vivm, manara, okombava mendah hovrahovra lohv, mani sinimma, oi ata yimba wonangavavmoa deuvramba. Owai, boasna po dahwol vivrava, os henga posmusram wonangav, posm hlalm. Wo he umnina owai, mendah sipsipva kusovmoa indakondava, ata heva os kava honmba vileivrivav.
Doa Yakopva mendah ishunvna, Reselva sipsipm wonpho, doara wonprolohvna. 10 Doa Yakopva Reselmba nonglanamba, nnolna sipsipnahonam, hev ganamba, hevho honmba nomba velavranamba, doa po nomini longwol venamba, os sipsipm dahwol vena, nnolna sipsipmba. 11 Doa hev Reselmba sendara otho, wi vevna, manara, indk vethavna, 12 ona, kava yena owal, kava Repekana ombol.
Doa himba lelnam deuvram ganamba, aralm ishomna. 13 Doa aralva hellenamba, lelnam ganamba, Yakopm ombtambalm kevranamba, sendara otho. Omnana, deuvram engavai kavindam. Doa Yakopva nnolm moa wohishomnanamba, himba omnana, lehra, 14 tanamolnam yimba kana ombtambalnonoa lohv. Doa Yakopva di dawonam alohvna, weisva mongasal khuamnana.
Yakopva Lapanna Molm Vralm Ona.
15 Doa Lapanmba ombtambalm Yakopm os ishomnana, pioa ahai, yeoa kana andra vevm, yemba kava si di dembraohvav. Honamba osva lohvmoa, yimba kanamba andrava ombamora vevra. Yemba es hevpa kava dembraohvav? 16-18 Doa ombtambal omnana, pimba andra avaharava, verava, 7pelara tahonmba everava, kamoa os pelaho pevna mopovmoa Reselmoa. Noinda ona, Reselmba Yakopva und vevna, besal hevm. Mongova molva ana, nihilva Lea, wo himba novpa besal hevm, heva os Reselva lehrangas avna.
19 Doa nnol omnana, lehra, indhanarinimba kava pelahovavmoa, yemangas kava pelahovav. 20 Doa nnol ombolva andra avahanamba, tahonmba 7pelara evena. Yakopva Reselmba mindnam nengmanavna, himba nengvnamoa nomba weismba tahonmba, ovna, os kava vungav.
21 Doa ombtambalva nnolm omnana, kava vralm vev Reselmba. 22 Doa nnol omnana, lehra, doa innemba meilna vevna mindnam, wo ishuku vinvna, indkumbi aembuwul veo. Doa os hlana, hlapianamba, 23-24 sinimba Lapanmba hevna molm os waingana Yakopindam, Reselmba owai, Leam waingana. Doa Yakopva titnam wailinamba, 25 doa simolnam phonamba, nonglana, ona pai memba Lea, Reselva owai. Doa himba nnolindam ga, omnana, manara yimba kamba deswuhi? Kava yemba waiandra venamba, ona, ka Reselmoa vrai, wo yimba kamba deswuhi Leana.
26 Doa nnol omnana, manam yemba kava pelahovav moasalalmba, wo etelva ambo avra, mani kana wevsanama, owai. 27 No mingunam yemba kava pelahovavta Reselmba, wo boasna pimba indk vithivav, innemba hlalmba, manara yimba doa Leamba vrana. Wo yeoa henga kam waiandra vevm mongawulm, verava, 7pelara tahonmba lohvra.
28-30 Doa Yakopva omnana, lehra, wo innemba nomba manimani hlapianamba, minguva mongasal venamba, wo os nnolva Reselmba pelahona. Doa sinimba Yakopva Reselmba wailinamba, mindnam und vevna, himba Leamba ambo espeta und vevna.
Doa Lapanmba hevna andranind unguvlirinim pelahona, andram kolvrelm molm Leam, nihilva Silpa. Wo mongom pelahona, andram kolvrelm molm Reselm, nihilva Bilha. Doa mindnam andra evevna Yakopiva nnoliva, venamba, tahonmba 7pelara evena.
Yakopna Ombolva Mindnam Phona.
31 Doa Yakopva espetambo nengmanavna Leamba, wo himba mindnam nengmanavna Reselmba. Doa Yaweva os nonglanamba, wo noinda Leamba himba beswonam vrevna, wo Leava ena avna, Reselva ambo phal avna. 32 Doa Leava otolm lenge tuendisrini, os awona Rupenm. Noinda osva awona, Yawe doa kamba wavra vovhoamnana, wo kana tlamba kamba si os beswonam nengmanavav. 33 Doa hev henga ena a, henga otolm lenge tuendisrini, os awona Simeonm. Noinda osva awona, Yawe nonglanamba, tlamba kamba espetava nengmanavna, wo noinda Yawe kamba hona otolva holvorahona. 34 Doa hev henga ena a, otolm lenge tuendisrini, os awona Levim. Noinda osva awona, kava doa tuendismangas samblamongm towand vei, wo noinda kana tlamba kamba si os indnahonam nengmanavav. 35 Doa hev henga ena a, otolm lenge tuendisrini, os awona Yutam. Noinda osva awona, ka Yawem okolav. Doa mongomba otolmba lengnamoa hengava.