30
Reselva Mendah Phal Avna.
Doa Reselva mendah phal avna, hevna etelm muemb vemnavna. Doa himba tlalm mindnam omnana, kaoa eva otolm waiaita. Owaingava osva kamba dahavav. Doa tlalva koasve, omnana, mani kava Sesoama, oi ata kava yemba kolvrevav, owai, Sesoa hev yena emba kevrana, wo noinda yimba phalva av. Doa ongal omnana, men Bilhava av, kana andraunguvlirini, yeoa hemoa wailiu, wo otolmba himba sleiharava, wo ora, kana otol. Doa osangas venata, doa Bilhava ena avna, otolm lengna tuendisrini, doa Reselva awona Danm. Noinda osva awona, Sesoava doa kanamba sah omomba hellenamba, kamba beswonam vevravna, wo ombol polamna. Doa henga Bilhava ena a, otolm lenge tuendisrini Yakopinda. Doa Reselva ombolm awona Naptalim, nonawisra osva awona, kava doa kuvhoai kavna etemba.
Doa Leava nengna, otolva kava hengava lengvavmoa, wo noinda tlalm omnana, wo he hena andraunguvlirinim Silpam wailina. 10 Doa Silpava ena avna, otolm lengna tuendisrini Yakopinda. 11 Doa Leava os awona Gatm, noinda osva awona, kakowa lehra vei. 12 Doa henga Silpava ena a, otolm lenge tuendisrini Yakopinda, 13 doa Leava os awona Aserm. Noinda osva awona, kava indk vethav, ungevliva kamba nunglirava, wo uvav, indk vethav.
14 Doa sisva Rupenmba yiveltowondva osoram ganamba, nonamba indhanamba witva hilemohla vivna, doa sauwa vranamba, henga avalm Leam vraohe. Doa Reselva nonglana, etelm Leam omnana, kam espeta vraho ombpovna sauwa. 15 Doa etelva moasalalm omnana, owai, yimba pivna tlamba doa mohvena kanaminiva. Wo men yimba osm vevna, kaoa sauwa vrai yena ombnamimi, osva sahokla vev. Doa moasalalva etelm omnana, kam sauwa tovoraho, ata osva yepevmongo ihilvav tlapiviva. Doa etelva omnana, lehra. 16 Doa makokonam tlalva Yakopva osorini pronamba, Leava ganamba, monara di anongla vena, omnana, ata pimba sinimba mongawulm ihilvav, manara, doa kava sowamba tovorahoi aslongomba Reselmba. Doa mongawulm ihilna, 17 doa Sesoava hena sahmomba hellenamba, wo Leava ena avna. Doa otolm lengnamba tuendisrini, 18 os awona Isakarm. Noinda osva awona, kava seilva phal avna, wo kava ovomnanamoa kavna tlamba, manam yimba wailivav kana andranind unguvlirinimba. Owai, kava ophona, wo noinda Sesoa kamba beswonam esesm venai, kavna ombolva doa polai. 19 Doa henga Leava ena a, otolm lenge tuendisrini, 20 os awona Sepulunm. Noinda osva awona, Sesoa kamba mana vema besal holvorahoi, wo kavna tlamba ata kamba indk vethamanavav, daipotava doa kanamba ombolva os phoi, 6pelara. 21 Doa sisva himba henga otolm lengna mutundisrini, os awona Dinam.
22 Doa Sesoava maivethanamoa Reselmba, owai, hena sah omomba hellenamba, emba sishona vremna. 23 Wo he ena a, otolm lenge tuendisrini, 24 os awona Yosepm. Noinda osva awona, Sesoava kanamba loumomba doa posvena, kana ombol polai. Wo heoa henga mongo kamoa holvorahora.
Yakopva Henga Merali Moa Ihishona.
25 Doa Yakopna kalel polana Yosep, wo sisva aral Lapanm hevna meralm omnana, kava doa huhul vev kavna ungevlitundismba, wo yemba kava dasvholaha angalm vev kavna kembellam. 26 Ungevlitundisva huiva yeindava kava tetwond venamba. Kava yenamba andrava beswonamangas vena.
27 Doa meralva omnana, doa kava novngingssowara nonglana, Yaweva kamba doa beswonam lehra vrena yeindava, 28 wo yeoa kai ahao, es hevpa yemba kava dembraohvav? 29 Doa hev omnana, doa yimba nonglana, kava doa yenamba andrava beswonamangas vena. 30 Yenamba seilva mana vemamba espeta ambo lohvna, wo Yaweva yemba dembrahovna mana vemamba mindnam kana englarini. Wo noinda yenamba mana vemamba mindkombaiwonam lohv. Daipotava kava kavna andram velm nengv.
31-32 Doa hevna meral omnana, es hevpa yemba kava dembraohvav, wo yimba kai wohahavav? Doa hev omnana, kava nengvmoa osva dim, kamoa yeoa sipsip holvorombraho nis. Yimba osva otava, wouta, osva kava yena sipsipm memem dahwol vevav. Nemetva kava os vevna, veiva daipota men. Wo boasna kava yena sipsipm memem lesvhoawol vevav, wo sipsip otolm suihalangas kava kavmba holvowol vevav. Eva meme otolm dendakondalangas. Wo mongnahalva indanam kava si kavm holvowol vevav, dahwolalm. Memba osm dielm. 33 Wo sismba yimba kanamba naengho vewol vevrava, ora ka yenamba yukov vena, wo yimba osva diva nonglatava, ora sipsipva suihalva owai, ora memeva dendakondalva owai, wo osva si yimba nengvav, ora Yakopva kanamba yukov vena.
34 Doa meralva omnana, lehra yimba ov, pimba osangas evevav. 35 Heva os hev poaita ganamba men honanamba, wo sipsipm memem hevnam momo ve. Venamba, meme aralavalm dendakondalva, meme avalm tutuwulva, honamangas holvowol vena, eva sipsipm suihalm. 36 Doa hevna ombolm himba unna, pioa wonangai hona sipsipm memem dom nohalm Yakopnamini, wo he os aralmongo wonanga. Doa wonanganamba Yakopnaminiva, simba sambla vewulnamba, doa di wuleina. Doa sismba Yakopva meralna sipsipm memem monglam dahwol vevna, os ten nemet hev ihishonam.
37 Doa Yakopva meralna memem mindnam dahwol vevna, doara hevm meralva poaita holvowol venamba dendakondalmba. Doa himba tikla helvarombol venamba, tovol espeta vindvhoanga venamba, oi dendakondal. 38 Doa di dembra, ten he po dahwol velohvnam memem. Noinda vena, memeva di kusolohvna, tlal angola vewol vinvna. Ona, heoa honam tiklam nunglivrava, wo si otolmba towand vivav dendakondalm, kanamba. 39 Doa osoa vivna, wo otolmba towand vivna dendakondalmba. 40 Doa Yakopva sipsipmba mongnahalm indanam dahwol venamba, memeva indanam.
Wo osva sipsipva Yakopnamba mindnam phona, wo himba indanam dahwol vevna hevnamba, wo Lapanna meralna himba indanam dahwol vevna. 41 Wo nonamba sipsipva memeva nomba keknamangasva himba angola vewol vivnamba, nonamba Yakopva tiklava di dembhaka vevna, di ten po hlalvohvnam. Ona, heoa honam tiklam nunglivrava, os angola vewol vinvra. 42 Wo nonamba sipsipva, memeva nomba oielva angola vewol vivnamba, owai, nonamba himba tiklava dembhaka venamoa. Wo noinda sisva Lapanna sipsipva memeva oielva lovahvna, wo Yakopna keknamangas lovahvna. 43 Wo honinda Yakopva ditowondva lohvna, henamba sipsipva memeva mindnam lovahmanavna, andranindva mindnam, kamelva mindnam, donkiva mindnam lovahmanavna.