31
Yakopva Hevna Meralmba Dasvholahangana.
Doa Yakopva os hellena, Lapanna ombolva os uvna, Yakopva mana vemamba pina arana doa dambna, Yakopva ditowondva noinda lohv, arana kolmal iav. Doa himba nengna, meramba beswonamba kamba ishomnavnamoa. Doa Yawe hemba ishomnana, honaoa kembelmoa wuleiho, arapevindam gao, kava yei ahavav.
Doa himba ongal samblam Leaim Reselim moa pinginnamba, unna eprara, yem kava isholm vinv, men hui kava sipsipm dahwol vawov indhanahuira. Doa epramnanamba, hev unna, doa kava nonora lohv, arapevpa yenamba kamba beswonamba ishomnavnamoa, osva seilva temba. Heva os manapenam, Sesoangas mendah kam waiav, ten kana ara sembayang vaomana venanam. Yimba nonora ahav, kava beswonamangas waiandra vena arapevmba, kava andrava esvema venana, kava pemba venamoa andranapenamba, owai. Heva os himba kamba beswonamba vevravnamoa, himba kamba daspolm olohmanavna, dimba dembraholmba. Himba kamba ona deswuhana, heva os owai, Sesoa kamba kolvrevna. Wo noinda Lapanmba kamba os ishomnana, memeva dendakondalva mindnamba photava, temba yemangas dielm, wo noinda memeva mindnamba phonata, dendakondalangas. Wo sisva himba kamba indanam os ishomnana, memeva tutuwulva photava, temba yemangas dielm, wo noinda memeva mindnamba phonata, tutuwulangas. Sesoa hev honamba vena, maim oi, arapevna englarini holvowol veiva, wo kana englisra holvohla ve.
10 Doa kana yeoa inungpunungmom ehello. Ten seilm weis khuanam, meme aralva angolasongola vivna, wo kava inungpunung vevna, nonglana, meme tlalva angolasongola viv, dendakondal, tutuwul, noiangas angolasongola viv, monglava owai. 11 Doa Sesoana ovsongolnindrini phonamba, kam omnana inungpunungna, Yakop. Wo ka omnana, eie, 12 wo he ona nonglo, meme tlalva angolasongola viv, heva os dendakondal, tutuwul, noiangas angolasongola vev, monglava owai. Honamba kava osva verava, yenamba memeva si mindnam phovav. Manara, doa kava os nonglana, merapevpa yemba sahoklapeta vrevna. 13 Kava Sesoangas lohv, nemet kava yemba nonglaphona Betella, di yimba kamba hon kutumrini vilindthoamnana, olivpol sovhomnana, tanamolmoa ishomnana. Doa yeoa meilna vevm, os arapevindam gao, dom ten avapev yem lengnam.
14 Doa Reseli Leai ehellenamba, ohomnana, lehra yimba ov, kana aralva himba owai, mana emamba kamba vrahunvmoa. 15 Kamba os nongallohv, oi ambalnindrini sambla, mosamblava owai. Himba esvema dombolohv yena englariniva, noinda yimba kamba doa dombtna ongalalm. Wo diva nomba himba iavmoa, doara doa nepiana. 16 Memba honamba mana vemamba doa Sesoa vrana arana englamohrini, yena englisra hohlonamba, memba pina daipotava eva pina ombolna. Pioa Sesoana nengavnangra velvohra, wo arapevindam angai deuvram.
17 Doa Yakopva meilna venamba, ungevlitundism sandhanamba kamelsra, wo himba sis gavna, 18 memem sipsipm engilguavna wohnahonam. Nomba mana vemamba himba doara dombna di Mesopotamia pethara. Wo himba os wonganamba, lelnam angavna, meralm deiswuhalaha angavna, himba tit vevna. 19 Manara, himba doara oklam ganamba, sipsipna talm kovhoawolalm. Wo molva Reselva henisra pohkini tihriniva yukovna dombna, os wonga. 20-21 Doa himba meralm deiswuhalaha anganamba, lelnam wohnahonam angavna, doa pom Yupretism lovol vevna, Gileat pethamonam angavna, aralindam angavna Kenan petharam.
Lapanmba Yakopm Puwelm Enggavna.
22 Doa simba samblamong vevnamba, wo nonamba Lapanmba hellena osva, doa Yakoptatanamba wohangana. 23 Doa hev hevna owalm wunuhunna, pioa Yakopm sis engvulangai. Doa anganamba, simba 7pelara vinamba, doa os nonglapulvona diva Gileat petharava, di ten Yakoptatana doara lailduvpa vewol vinam olora. Wo noinda Lapanmba hevna lailduvpa vewol vena diva. 24 Doa sinim Lapanmba inungpunung vevna, Sesoa hemba phomnanamba, omnana, manam yimba tuhvav puwepevmba, manam dandwonamba ishomnavav.
25-26 Doa mongnasiva Lapanmba puwelmba ishomnavna, es hevpa yimba kamba poaitava dasvholaha wonprona? Yimba kana mosamblam sowotna, oi daosnamona pelvrombt ve. 27 Yimba kamba ishomnanamoa, yimba ambo pev poaita wonprovna. Nemetva yimba kamba osahmanatava, doara kava tihva lohta, doara yemba wolanga veta sangalnahonam, wowonapetam. 28 Yimba sahonam ambo nengvna, wo lelnam poaita ambvna, wo noinda kava hellenamoa, englava kakaiv vinnamoa kavna mosamblanamba, eva umbeindinamba owai. 29 Yemba kava helvevav, heva os owai, sinim Sesoa kamba phomni inungpunungra, omni, manam yimba tuhvav puwepevmba, owai. Nomba Sesoamba temba arapevpa yenamba sembayang venavnamba. 30 Doa kava nonora lohv, yimba lelnam galm vev henga arapevindam, heva os memba mani besalma, yimba kanamba pohkiniva yukovna wulprona.
31 Doa Yakopva omnana, nemetva kava pem vevna, osva yimba kamba ovomnatava, kana mosamblamba manam yimba wohwongavav. Wo noinda kava poaita yem dasvholaha ambvna. Doa pohkiniva yenamba kava tit vev, kava nongalnamoa. 32 Osva yimba nonglatava, mongo karinim pohkinimba ilohtava, osva kava miklevav. Wou, nungsis veo, yimba nonglatava, osoa vrao, pivna andranind men nungeilv, ata nunglutithueivav. Yakopva noinda osva ona, himba tit vena, ongalva pohkiniva doara poaita yukovna dombna.
33 Doa Lapanmba boasna Yakopna lailduvram ganamba, di siha, nungsis ve, ona, owai huiva. Doa Leainda molinda lailduvra sihamna, nungsis ve, ona, owai. Doa andranind unguvlirini samblainda siheine, ona, owai huiva. 34 Doa Reselinda molinda lailduvra sihamnanamba, wo Reselva doara pohkiniva wondara nungna hevina, wondamba nomba mendekli kamelwonda. Doa nungnamba, di nosra avhoana. Doa aralva sihamnanamba, ona nungsis vena, 35 wo mol omnana, ara, lehra yimba vev. Heva os kamba doa weis helvei, kava ata phovavmoa, gekala omnavna. Doa aralva nungsis vepianamba, himba pohkinimba nongalnamoa.
36 Doa Yakopva meralmba dandwonam ishomnavna, kava sahonamba venamoa, wo yunam mani beswonamma, yimba kamba engvuwulprovna, oi yukovnindrinimsnamba, owainonoa. 37 Yimba dihi nonglai mana vemamba lohv kaindava, temba heva yena deuvrini, owainonoa. Kava mana vemamba yenamba wulatava, osva yimba amballa velahavav, wo indkumbiva nunglutithueivra, osva uvra, ka sahonamba vevnata. 38 Yeiva kava ahana, tahonmba venamba 20pelara, wo kava beswonam yenamba dahwol vawona sipsipm memem, venamba, beswonam tetwond vina. Etelmba mongova kava winenamoa sipsipmba aralmba owai. 39 Wo nonamba sungeitwinde helvawol vevna monglamba yenamba sipsipmba, kava kavna holvoranamba, yem esesm holvoraohe, mindilva kava yemba vindilpromnanamoa, yem ishomnanamoa os, memba sungeitwinde helvena, kava owai. Wo mongova yukovindhanamba vreivnamba sinim okombanam, yimba kam omnavna, yeoa kamoa hevesm holvoraho pevnaoa.
40 Elsus okombava kamba dawola owolohvna, wo elsus kamba sihovranamba nelpong velohmanavna, kava beswonamba lilohvnamoa. 41 Honamba andrava kava os vena, tahonmba venamba, 20pelara lohvna. Plalva os lohv, tahonmba 14 pelara vevnamba, wo yei kava andra evevna, venamba, yenamba mopov samblava kava os dombtna. Wo henga sisva tahonmba 6 pelara vevnamba, yei kava andra evevna, venamba, kava osva yena sipsipm memem dahwol vevna. Yimba elsus kamba daspolm olohmanavna, dimba dembraholmba. Yimba pevmangas nengvna, mindnamba mana vemamba ialmba, kamba owai, wo yimba kamba wolaihangalm vevna posal kavna aralindamba. 42 Heva os Sesoava kam kolvrevna. Noinda vena, himba nonglana yem, ten pev kam indkokla vrenam. Wo eva himba nom nonglana, ten ka andra venam. Doa nonglanamba, wo sinim yemba ishomnana, manam tuhvav puwepevmba. Nomba Sesoamba temba kana eindiva araiva sembayang evelohmanavnamba.
Yakopi Lapani Moa Ihishovna.
43 Doa Lapanmba puwelm ishomnana os, memba ungevlirini samblava kana, wo otomotalva kanata, wo meme sipsip memba kana. Manimani memba kanangas lohv. Heva os kava sandhavavmoa huiva ungevlirini samblamba otomotalmba, owai. 44 Boasna pioa tanamolmoa ihishorava, hon songowol eve, pivnam nengavnangm henga tuhhowolalm, si homeis pimba mai evethavm. 45 Doa puwelva hellenamba, hon indund vilindtho, nengavnangm tuhholm. 46 Doa henga himba hevna towandalm unna, hon dumbu hui songowol viu. Doa vinamba, di murapeta aevulthanamba, doa innemba os hlana. 47 Lapanmba os omnana, memba honmba songollohvpa, osm pina nengavnangm tuhhowolalm. Noinda himba os sevrana hevna moana, Yekar Sahatuta. Doa Yakopva hevna moana os sevrana, Galet. Galetva osm ovna, honmba songollohv, nengavnangm tuhholm. Wo noinda no pethava osva ningthivna Galet.
48 Doa meralva henga omnana, sewonamba pimba si ahawolvav indakonda pethara, Yawengas pimba nongalvra. 49 Wo noinda henga sevravna, memba honmba Mispa, osm ovna, Yawe nongalv. 50 Doa meralva henga puwelm omnana, yimba sahokla verombtava hona ungevlirini samblamba kana molmba, wo yimba ongamba vratava mongomba, kava osva si tit vawovav, Sesoangas heva hev si nonorava avav. 51 Manam yimba maivethavav, memba honmba kava songowol vevpa pi hovrava, eva nomba kava vilindthoaiva, 52 wo sewonamba kava kuvhoavavmoa honamba, yemongova daos uvra, eva manam yimba kuvhueivav honamba, kamongo yimba owalwolalmba vevrava. Doa pimba tanamolmoa ihishoi, wo honamba honmba pina nengavnangm si os tuhhowol vinvra, doa tanamolnam wohihishona. 53 Sesoava pimba si os lesvhoawol vevav, Aprahami Nahori simbelsambla sembayang evelohmanavnam.
Doa Yakopva omnana, lehra, tanamolnam kava yemba ishomnav, Sesoana novra kava ishov, temba kavna aralva Isakva sembayang vemnanamba. 54 Doa Yakopva phonamba, tatamba miklenamba, doa suwera wuweihana, wohweisumbulona di olora, Sesoam nonam sembayang vemnavna, doa sisva innemba hlanamba, hevna towandalm unna, ambo hlalm. Doa hlapianamba, di olora shana. 55 Doa simolnam meralva englava kakaiv vinnamba hevna umbeindilnam, eva mol samblanam, doa henga os gana hevna deuvram.