3
Yon Baptaisva Hevna Andramba Sihana.
Matiu 3:1-12, Mak 1:2-8, Yon 1:19-28
1-2 Doa Yon Baptaisva mendekliva venamba, wo himba sahal petharava avna, doa diva Sesoava hemba moamba ishopra vemnana, yeoa kek vethavm kana moamoa, doa indhanam moakus unvra, noinda yimba Sekaraiana ombol lohv.
Honamba os phona, nonamba Taiperiasva mendekli kuwul wulluhvna. Hev doara hevna andrarava sihanamba, tahonmba 15pelara vewol vevna nonamba. Wo eva Pontius Pailatva himba kuwul wulluhunvna Yutia provinsra, wo Herotva himba kuwul wulluhunvna Galili provinsra, wo Herotna boasalalva Pilippa himba kuwul wulluhunvna Ituria provinsra eva Trakonitis provinsra, wo Lisaniasva himba kuwul wulluhunvna Apilini provinsra. Wo eva Anasi Kaiapasi himba sembayang andranindna kuwul sambla ahai eluhunvna Yutanindna.
Doa nonamba Sesoava Yon Baptaismba moamba ishopra vemnanamba, wo hev hemba keknam poauothovna.
Wo Yonmba himba lohmana vevna petharava di Yotanpora, wo hev Sesoamomba ishomana vinvna indhanam. Unvna, yeoa pevna indkoklamoa wuleihivm, ata kava yemba pona poswol vevav, doa Sesoava si os yena indkoklamba hengava ninginvramoa.
4-5 Os Yonmba Aisaia moashulnindrinina Sesoamomba wohengvna, temba os novol velohv,
Indhanariniva sahal pethakoklara av, wo hev indhanamba wunuhuku vinv os, yeoa monamoa vuenghimnu Sesoa mendeklimoa, wo himba besalmonam engpravav. Doa yeoa os vivm, wulpehaloa pethana selelevhoawol vivm, wo temba wulvongavpa ahnam, osoa vuenghivm. Temba moaltowata vrivpa, dioa indund vuenghivm, wo melva diva luhuku vevrava, nooa pethana selelevhoawol vivm.
Yimba osva vivrava, doa Sesoava si pimba monakoklariniva lopshawol vevav, wo indhanamba indkumbiva si os nunglutithueivav, no pethanind no pethanind indkumbiva. Aisaia 40:3-5
Doa Yonmba Sesoamomba ishomana vinvna os, wo indkumbiva nonglahalv vrelvohvna, umnina, yeoa ambo kamoa pona poswol veo. Doa Yon unna, owai osva, yimba saipusuhlamsna viv, wo noinda Sesoava si yemba wusprunvav, wo honindava yimba ketvvavmoa. Boasna yeoa pevna indkoklamoa maivithivm, wo Sesoava si mendenglit ovra, besal. Yeoa pevna indkoklamoa maivithivm, wo beswonam vivm, doa indhanamba si os yemba nungeilvrava, doa himba hevna indkoklamba wuleihinata.
Wo manam yimba osva pevm uvra, pimba Aprahamtindi, pimba osva lehrava lovahv Sesoana novra. Owai, yeoa pevna indkoklamoa maivithivm, osva yimba Aprahamtindilmba lovahvav. Sesoava osva nengtava, Aprahamtindi besal indhanangas aevulv, himba osva honmba petharini dombrava, Aprahamtindilm vewol veta doara.
Ai, hillituk, indhanariniva mand doa wulluhv, wo himba tim hilolm vev. Denwitva nomba beswonamba movolva klihavmoa, doa nomba himba hilovra, suwe tithoavra, doa wohta.
Indhanamba Yon Baptaismba Umnina, Es Kava Vivav, wo Sesoava Si Kamba Beswonamba Osva Nongalvav?
10-11 Yon Baptaisva os ishomana vinvna, doa indhanamba umnina, es kava vivav, wo Sesoava si os kamba beswonam nongalvav? Doa hev unna, himba nomba yeriniva bayuva samblava wulawoltava, heoa mongooa vrahora, henom ten bayuhui avm. Wo himba nomba innemba iavrava, heoa osoa moang vinvra indhanam.
12-13 Doa monglava indhanamba Yonindamba eva ambvnamba, temba taeks diva dombolvohvnamba indhanana englariniva, heoa duangm dembreuhvra, wo himba Yonm umnina os, mani hevpa kava vivav, wo osva yimba kamba pona poswol vevra? Yon unna, duangva doara ishunna, taeksva nolharangas lohv, manam yimba indhananamba mindnamba dumbunvra.
14 Doa monglava valgonindva Yonindamba ambvnamba, hem umnina, kava es hevpa vivav? Yon unna, manam yimba indhanamba lomombmomba ishunvav, gekalava unvav, dimba dombolmba. Wo manam yimba pevna diramba sahonamba ningvav, owai.
15 Doa indhanamba Yonmba hillimnivna, hev mindnam ningvna, Yon Baptaisva Kristus provmi, temba Sesoava hemba pusvundthoanamba, osm pim Israelnindm popeng vewolalmba? Pimba hemba doara aevulmanavnata.
16 Doa hev unna, kava Kristusva owai, kava ambo yemba pona poswol velohv, wo heva os mongo indhanariniva sis kamba engprav, hevna andramba velmba. Wo memba kava vevpa ambo seposam, hev si pepthanamba vilprovav sis. Kava mani besalma, an hena andrapetava vevav? Wo himba os ovrava, doa Sesoasongolva yena nihmera siheinvav, wuhholm. Heva os Kristusva himba monglamba indhanamba kinsomb pelhola vinvra, oi suwe tav. 17 Himba doa andranindrinielm lohv, wo hev hevna spet wulluhv, nonam innem kelvalm, doa movolva besalva hev huhul vevra hevna deuvra, sleholva nomba suwera sengavra. Nomba suwemba vuthavavmoa, owai, wohtawovra yunalmba.
18 Doa os Yonmba Sesoamomba besalva mindnam ishunvna indhanamba, osm nengavnangoa henaoa phunvra.
19-20 Doa Herot kuwulva sahonam vena, doa Yon Baptaisva moakus olohmanavna elsus os, yimba doa sahokla vevna, yimba boasalapevna ongalmba pelvrana Herotiasm, wo eva yenamba monglava indkoklava mindnam lohgav. Doa Herotva hellenamba, hev Yonmba buira wolaihasihana, hev eva honamba osva sahonam venata.
Yesusva Hevna Andramba Sihana.
Matiu 3:13-17, Mak 1:9-11
21-22 Yon Baptaisva indhanamba mindnam poswol vevna pona. Doa hev Yesusmba eva posvena. Wo Yesusva mendah di lohvna, hev sembayang vemnavna Sesoamba, wo mel lohvna ovra sena, doa Sesoasongolva nomini Yesusmba pihamnana nihnahonam, oi leumb. Doa himba Sesoana moalamangm hellevongo vena senaminim, ona, yimba kana ombolnonoa lohv, yemba kava und vev, wo beswonam nonglav.
Memba Yesus Kristusna Simbehumunil.
Matiu 1:1-17
23 Doa Yesusva hevna andramba sihanamba, Sesoamomba ishomana vinvna indhanamba. Hena osomba mara os lohmanavnama 30pelarami. Indhanamba os umnina, Yosepna ombol, titnam himba umnivna. Memba Yosepna simbehumunilva novol velohv,
Nomba Yoseppa himba Helina ombol lohmanavna. 24 Nomba Heliva himba Matatna ombol lohmanavna. Nomba Matatva himba Livaina ombol lohmanavna, nomba Livaiva himba Melkina ombol lohmanavna, nomba Melkiva himba Yanaina ombol lohmanavna, nomba Yanaiva himba Yosepna ombol lohmanavna, 25 nomba Yoseppa himba Matatiasna ombol lohmanavna, nomba Matatiasva himba Amosna ombol lohmanavna, nomba Amosva himba Nahumna ombol lohmanavna, nomba Nahumba himba Eslina ombol lohmanavna, nomba Esliva himba Nakaina ombol lohmanavna.
26 Nomba Nakaiva himba Matna ombol lohmanavna, nomba Matva himba Matatiasna ombol lohmanavna, nomba Matatiasva himba Semeinna ombol lohmanavna, nomba Semeinva himba Yosekna ombol lohmanavna, nomba Yosekva Yotana ombol lohmanavna, 27 nomba Yotamba himba Yoananna ombol lohmanavna, nomba Yoananva himba Lesana ombol lohmanavna, nomba Lesamba himba Serupapelna ombol lohmanavna, nomba Serupapelva himba Seltilna ombol lohmanavna, nomba Seltilva himba Nerina ombol lohmanavna, 28 nomba Neriva himba Melkina ombol lohmanavna, nomba Melkiva himba Ataina ombol lohmanavna, nomba Ataiva himba Kosamna ombol lohmanavna, nomba Kosamba himba Elmatamna ombol lohmanavna, nomba Elmatamba himba Erna ombol lohmanavna.
29 Nomba Erva himba Yosuana ombol lohmanavna, nomba Yosuana himba Elieserna ombol lohmanavna, nomba Elieserva himba Yorimna ombol lohmanavna, nomba Yorimba himba Matatna ombol lohmanavna, nomba Matatva himba Livaina ombol lohmanavna, 30 nomba Livaiva himba Simeonna ombol lohmanavna, nomba Simeonmba himba Yutana ombol lohmanavna, nomba Yutava himba Yosepna ombol lohmanavna, nomba Yoseppa himba Yonamna ombol lohmanavna, nomba Yonamba himba Eliakimna ombol lohmanavna, 31 nomba Eliakimba himba Meliana ombol lohmanavna, nomba Meliamba himba Menana ombol lohmanavna, nomba Menamba himba Matatana ombol lohmanavna, nomba Matatamba himba Natanna ombol lohmanavna, nomba Natanva himba Devitna ombol lohmanavna.
32 Nomba Devitva himba Yesina ombol lohmanavna, nomba Yesiva himba Opetna ombol lohmanavna, nomba Opetva himba Boasna ombol lohmanavna, nomba Boasva himba Salmonna ombol lohmanavna, nomba Selamba himba Nasonna ombol lohmanavna, 33 nomba Nasonva himba Aminatapna ombol lohmanavna, nomba Aminatappa himba Atminna ombol lohmanavna, nomba Atminva himba Alnina ombol lohmanavna, nomba Alniva himba Hesronna ombol lohmanavna, nomba Hesronva himba Peresna ombol lohmanavna, nomba Peresva himba Yutana ombol lohmanavna, 34 nomba Yutava himba Yakopna ombol lohmanavna, nomba Yakoppa himba Isakna ombol lohmanavna, nomba Isakva himba Aprahamna ombol lohmanavna, nomba Aprahamba himba Terana ombol lohmanavna, nomba Teramba himba Nahorna ombol lohmanavna,
35 nomba Nahorva himba Serukna ombol lohmanavna. Nomba Serukva himba Leuna ombol lohmanavna, nomba Leuva himba Pelekna ombol lohmanavna, nomba Pelekva himba Eperna ombol lohmanavna, nomba Eperva himba Selana ombol lohmanavna, 36 nomba Selamba himba Kainanna ombol lohmanavna, nomba Kainanva himba Apaksatna ombol lohmanavna, nomba Apaksatva himba Semna ombol lohmanavna, nomba Semba himba Noana ombol lohmanavna, nomba Noava himba Lamekna ombol lohmanavna, 37 nomba Lamekva himba Metuselana ombol lohmanavna, nomba Metuselamba himba Enokna ombol lohmanavna, nomba Enokva himba Yaretna ombol lohmanavna, nomba Yaretva himba Mahalalelna ombol lohmanavna, nomba Mahalalelva himba Kenanna ombol lohmanavna, 38 nomba Kenanva himba Enosna ombol lohmanavna, nomba Enosva himba Setna ombol lohmanavna, nomba Setva himba Atamna ombol lohmanavna, nomba Atamba himba Sesoana ombol lohmanavna.
Memba Yosepna simbehumunilva novol velohv.