4
Setanmba Yesusmba Lehmanavna, Kana Nengavnangna Veo.
Matiu 4:1-11, Mak 1:12-13
1-2 Sesoasongolva doara Yesusm pihamnana, wuhholm, wo noinda Yesusva Yotanporini venamba, doa hev indhanahuiram sahal petharam ganamba, di alohvna, simba 40pelara penngiliha vewol vena, wo Sesoasongolva hemba di waialohvna. Doa heva os diva Setanmba hemba newond ovralohvna, kana nengavnangna veo.
Yesusva innemba lohomanavna, nonamba simba 40pelara vewol vena, doa heva os hemba pon venavna os i. Doa Setanmba hon vranamba, Yesusm ishomnana os, yimba tanamolnamba Sesoana ombolva lohtava, yeoa hona honmoa vrarava, wo innelm weihaloh ovro.
Wo Yesusva henga ishomnana, owai, moamba doara novol velohv os,
Innekrangasva owai indhanamba os wohaevulvavmoa, heva mongona innekra aevulvav Sesoana moarava. Lo 8:3
5-6 Wo henga Setanmba Yesusm waivongana sena, doa os hev hemba lelnam indivungu venana indakonda pethamba, omnana, Sesoava doa doara kamba kuwulalm pusvundthoana indakonda pethanindnam. Wo hemba nomba kava pusvundthoavrava, himba nomba si os kuwulva wulluhunvav, wo huhmohva henangas. Heva os yeoa boasna kamoa mulumbdandna lohvhoamnavra. Yeoa os vevm, doa yimba ata os kuwulva wulluhunvav, wo indakonda pethanindva yemba si os alvra, kuwul.
Doa Yesusva omnana, owai, moamba doara novol velohv os,
Indhanamba Yawemangas mulumbdandnamba lovahthamnavra. Hengas Sesoanonoa yenamba luhunv, mongova owai. Lo 6:13
9-11 Wo hengava Setanmba Yesusm waingana Yerusalemram, doa waivongana sena wivtram tempelduvram. Wo hev omnana, yimba tanamolnamba Sesoana ombolva olohtava, yeoa petharam vilivhoapiha veo nis ambo. Ata yimba beswonam lohvhoavav, manara, moamba doara novol velohv os, Sesoava hevnamba ovsongolnindmba ishunvav, yemba kolvrilmba. Wo eva mongmomba novol velohv os, ovsongolnindva yemba ata beswonam waiangavav, heva os ata yemba hondava motvavmoa.
12 Doa Yesusva omnana, owai, kava osva vevavmoa, yimba titnam ov, mongmomba novol velohv os,
Indhanariniva manam Yawe Sesoamba lehsambaihavav, osm verava, ora kam kolvrav, ora owai. Lo 6:16
13 Doa Setanmba vepiana, hemba newond ovravna, os wohwuleihana. Hev nengna, si henga kava Yesusmba lehmanavav.
Yesusva Hevna Owalmba Sesoamomba Ishunna.
Matiu 4:12-17, Mak 1:14-15
14 Sesoasongolva Yesusm poauothona, doa himba hevna provinsram gana Galili provinsram. Phonamba, indhanamba moa wulaindahalv vevna, Yesusva doa phoi. 15 Yesusva lohmana vevna di, doa himba sembayangduvram galohvna, indhanam wonishomana vevna, doa indhanamba umnina, besal.
Yesusna Owalva Hemba Vreipra Vrivna Muskonam.
Matiu 13:53-58, Mak 6:1-6
16 Hev lohmana venamba, doa hevinda phona Nasaret kembella, wo hev di sembayangduvra sihana sapturam, os ten hev velohvnam. Wo sembayang vivnamba, doa hev hovra lohvhueinnamba, Sesoana tombaimom boaita unilm. 17 Wo katekis hemba buku vraohnamba pawolalm, nomba moamba temba Aisaia moashulnindrini doara novol vewol venamba. Wo Yesusva bukuva pawol venamba, doa moam mongom pusvundthoana, os boaita unna.
18-19 Ona, os novol velohv,
Sesoasongol doa kaindava sihana, doa kamba pusvundthoana, hevna moam ishunilm indhanamba, nomba temba beswonamba aevulvmoa. Hukumnindmba kava si os ishunvav, yeoa pulvovm beswonam. Wo novtitmungilmba kava si os ishunvav, yimba ata beswonam nov vivav. Sesoava osm kamba wolaihaprana, osm kava si indhanamba wolapho vevav, nomba temba kinmba wulaevulvpa, doa indhanamba indkumbimba kava si os ishunvav, Sesoa mendekliva yemba wavrava vovhueinv, doa hev si os yemba nembaomana vevav hevtindilmba. Aisaia 61:1-2
20 Yesusva os boaita upieinnamba sembayangnindm nom, doa bukuva henga pawahana, henga katekism vraohe, os avhoana. Doa sembayangnindva nomba hemba novnangas nunglivna. 21 Wo hev hemba henga ishunvna os, memba tombaimomba doara novol velohv, heva os kav hona moamba men wohengv yena novra. Hona moamba kavm lehv.
22 Sembayangnindva nomba hillinamba, una, pai, Yesusva besal, hena moamba besal, doa heva os himba pina owal ambo oluhunv, Yosepna ombol, es hevpa himba nonorava lohv?
23 Yesusva hellenamba, nengna, himba doa kana moamba hilli, heva os himba kamba hevna undnahonam keknam ningminivmoa. Doa Yesus unna, yimba dihi kamba os umniv, yimba mantrialm lohvtava, doa yeoa pevmoa sishona vrevm. Yimba dihi kamba os umniv, mendekliandramba nomba temba yimba Kapaniam kembellava vewol venamba, eva huioa os veota. 24 Doa kava os lohv, oi moashulnindrini Sesoamomba ora hevna owalmba ishunda, doa heva os owalva hemba ovumniv, manam hillivav.
25 Nengam kava ov, Elaitam moashulnindrinim, doara heva himba lohmana vevna. Wo pomba huiva owai hasvovnamoa, tahonmba 3pelara eunumbul vevna, doa owous os phona, wo indhanamba ponda aevulvna. Wo peliva mindnam angu vevna huiva pina pethara, wo hemba wohsihavna. 26 Doa heva os Sesoava Elaitamba wolaihapranamoa homba, osm pelimba pina Israelnindnamba kolvrowolalmba. Owai, hev hemba ungundindamba wolaihangana Saiton kotaram, doa di Elaitava pelim kolvrana Sarepat kembella. Yimba nonora av.
27 Wo eva mongmomba os novol velohv, Elaisa moashulnindrini doara lohvna, wo lombamungilva mindnam angu vevna huiva, doa heva os Elaisava hemba sishona vewol venamoa owai. Hev ungund tendorinim Sirianindrinim sishona vrena, nihilva Naman. Yimba nonora av.
28-30 Yesusva os ishunnamba sembayangnindm nom, doa himba wusapramana vevna os i. Hev phopianamba, Yesusm kekel vi, doa os lukuh vrulangavna moainallam, pilpiapahalm peilsis, osm honsra vetaka vepera, noinda dahara. Doa heva os owai, Yesusva yuhyuhyuh os phona, sandhalahangana nominiva.
Yesusva Indhanarinim Mongom Sishona Vrena, Nomba Temba Tihsongova Doara Nonglana.
Mak 1:21-28
31 Wo Yesusva Galili provinsram ganamba, di dawonam alohvna Kapaniam kembella. Doa hev sapturam sembayangduvra sihanamba, indhanamba numhowol vevna di. 32 Doa sembayangnindva nomba luklukul vithivna, lehra, katekisna moamba kolmalmoa, doa heva os Yesusva aralna moalamangva wulluhv.
33-34 Doa di sembayangduvra mongo tendorini avna, doara tihsongova sihamnana, doa nengavnangm weihaloh vremnana. Doa himba mindnam ovna, Yesus, yimba Nasaretrini, mani ata yimba kamba vinvav? Kava nonora lohv, yimba Sesoanamini prona, yimba henamba lohvta. Ata yimba kamba indkokla vewol vevavma?
35 Yesusva hellenamba, doa tihsongom nom ishomnana os, yeoa moaoa wuleiho, doa nihmerini pho. Doa tihsongova Yesusmba hellenamba, doa hev tendorinim nom lolahana pethara indhanamosera, doa os wuleihalahangana, himba tendorinimba nomba hethanamoa. 36 Sembayangnindva nomba luklukul vithivna, pai pai, Yesusna moamba nihnamolm lohv, mani kolmalmoma. Owai, himba tihsongomba ishunvpa, eva himba hilliv, doa os wohviv. 37 Wo indhanamba nomba moamba wulaindahalv vevna indakonda kembella, Yesusva os vena.
Yesusva Uvavulmungilm Sishona, Vrena Pitana Kolalm.
Matiu 8:14-15, Mak 1:29-31
38-39 Wo Yesusva sembayangduvriniva venamba, Pitaindam gana. Pitana kolalva uvavulmungilva di dihelvna, nih vuvramnavna mindnam. Indhanamba Yesusmba os umnina, yeoa hemoa sishona vro. Doa Yesusva murapeta hemba lohvhoamnanamba, ambo moa ishomnana, nihvuvra vuvuloa wuleihara. Doa nihvuvravpa os wuleihanata, wo ungevliriniva os phonamba, doa innesowa vinvna.
Yesusva Uvavulmungilmba Mindnam Sishona Vewol Vena.
Matiu 8:16-17, Mak 1:32-39
40 Yesusva os venamba, wo okombava helgang vovhoanamba, doa kembelnindva himba uvavulmungilmba wonambwol vevna Yesusindam. Notongovul notongovul, doa Yesusva hevna engla huhlungu vinvna, doa hemba kanandhowol vevna os. 41 Yesusva os vevna, wo tihsongova gapiavna, nomba temba doarava indhanana nihmerava angu vinvnamba. Hev mindnam uvna, yimba Sesoana ombol, wo os gapiavna. Hev Yesusm liheivna, doa heva os Yesusva hemba ovunna, manam yimba kamba bambara ovrivav.
42 Wo lingil lihanamba, wo Yesusva kembelnindmba sandhalahangana, nominiva indhanahuiram gana. Doa indhanamba hemba aslalvna, wo di nunglivna, nihnapehna umnivna, manam yimba kamba sandhalahangavav, owai, kam wohwonao.
43 Doa Yesusva unna, owai, kava honaminiva galm vev, kava kembelnindm monglam isholm vinv Sesoana nemelmom besalm. Sesoava doa kamba homba wolaihaprana, osm kava indhanam indkumbim das owol vevav, Sesoatindilm kam pelkleihamno. 44 Doa Yesusva os lohmana vevna Yutia provinsra, wo Sesoana nemelmoa besal ishomana vinvna indhanam.