5
Yesusva Seilnovra Mongom Indhanarinim Pusvundthoana Hevm, Simonm Pusvundthoana, Nihilva Mongova Pita.
Matiu 4:18-22, Mak 1:16-20
Doa Yesusva plombpethalla lohvna Galiliplomb. Indhanamba mindnam kulthoamnavna, yeoa kamoa Sesoamomoa ishunu. Yesus hellenamba, wo hev botsamblamba nongalna di popethalla. Tambko andranindva doara songothuna, hevna pohlalawondam pona poswol vivna.
Doa Yesusva mongo no botra Simonina sihanamba, avhoa. Wo hev Simonm omnana, yeoa kamoa waingavm espeta novolpethallam. Doa Simonmba os venamba, doa Yesusva botra avna, indhanamba ishunvna, nomba temba engallava kusovnamba.
Ishopieinnamba, doa hev Simonm, monglam andranindm unna, yeoa hona botmoa wulangavm plombhovmonam, dom ten pomba novol livm. Doa dioa yeoa pevna pohlalawondamoa pora piapovo, tambkom dombolm.
Wo Simonmba hemba omnana, guru, sinimba kava piapovloh veiva, tambkova kava dumbimoa, veiva, lingil lihai. Heva os ata kava hengava pohlalawondamba piapovvavta, men yimba kamba wohtei.
6-7 Wo vinamba, doa tambkova wohpilivhoana, pohlalawondamba kokopingu vevna tambkona kinm. Wo Simontatana monglam andranindm englana vinvna, osm yeoa pevna botmoa wulambo hom, wo kana pohlalawondamoa kevrivm, ata homeis powalvm. Doa andranindva nomba ambanamba, kuldumbna Simontatanam, doa tambkova nomba songawulna no botsamblara. Doa botsamblava venamba, pilivhoawole, wo kin vethawolnamba, ona nokovhoawolna plombra.
8-9 Simonmba nongalnamba, doa hev tit vevna, pai, tambkova esvema, doa hev Yesusna monglara mulumbdandna lohvhoa, omnana, mendekli, mani kava besal indhanarinima, owai, kava indhanakoklarini, yeoa kanaminioa gao.
10 Doa nomba botmerava aevulvnamba, himba eva pemba vivnata. Tendorini samblamba botmera ahavna Yemsi Yoni, himba Sepetina ombolsambla. Himba Simonna mongawa andranind elohvna, wo hev tit evevna, mindnam enengvna. Doa Yesusva Simonmba omnana os, pepehtovoa wuleiho. Si yimba katindilm avav, wo kai elohmana evevra. Doa yimba os si tambkomba silelvavmoa owai, yimba indhanamba silelvav, katindilm lovahalm.
11 Wo andranindva nomba himba hevna botsamblamba henga aiwo ambna popethallamba, wo hev pethara peivna, doa hev hevna andramba wuleihinamba, os Yesusm patvmonana, hena moam hellelm.
Yesusva Mongom Lombamungilm Sishona Vrena.
Matiu 8:1-4, Mak 1:40-45
12 Wo Yesusva mongona kembella alohvna, mongo tendorini prona, lombamba doara hemba wohvongana. Doa hev Yesusm nonglanamba, mulumbdandna lohvhoamna, novlomosva pethara lothona, doa hev omnana, mendekli, yeoa kamoa sishona vro, ata ye vevmi, owaimi. 13 Doa Yesusva hevna englana tuhmanana, ona, yena nihtovoa lesvhoara, doa nungi lelnam hena nihtovpa wohlesvhoana.
14 Wo Yesusva hemba ovomnana os, manam yimba indhanamba moakus unvav, osva, Yesusva os vei, owai. Yeoa sembayang andranindinam gavm, osm himba yena nihtovm nonglavav, ora besal. Doa os yeoa hemoa vraho mana vemaoa, osm Sesoam sembayang venavra. Moses doara os novol vewol venata, yeoa engvm. Doa osva indhanamba indkumbiva si yemba nunglivav, nihtovpa besal.
15 Doa heva os owai, indhanamba himba moamba nomba isholvohmana vevna di di di, wo noinda indhanamba mindnam kusolvohvna, osm Yesusna moam hellelm. Doa Yesusva lohmana vevna, himba hemba os umnivna, guru, yeoa kamoa sishona vewol veo. 16 Doa heva os Yesusva elsus indhanahuiram galohvna, Sesoam sembayang vemnalm.
Yesusva Tendorinim Mongom Sishona Vrena, Doa Heva Os Varisinindva Hemba Sahonam Ningminivna.
Matiu 9:1-8, Mak 2:1-12
17 Wo Yesusva indhanamba wonavna deuvra, os wonishomana vevna, doa monglava Varisinindva, katekisva ambna, nomba temba Mosesna doaraminimomba wohengivnamba. Himba doara ambna Galili provinsrini eva Yutia provinsrini, wo eva Yerusalem kotarini. Doa Sesoa mendekliva himba Yesusmba nonamba poauothona, osm ora uvavulmungilm wolapho velm.
18 Wo Yesusva mendah ishunvna hemba, doa tendomba monglava ambna, uvavulmungilm wulambna towara. Nomba tendoriniva himba ambo lingas vevna, englamonglava shuawol vevnamoa. 19 Doa ona wulsaivol vena, heva os owai, doara indhanamba vuhemba kelvhueina, doa noinda wivtram wulvolna hemba, wo vevla vinamba, noshara piapovvna enesra towanahonam. Vinamba, Yesus di avnam indhanana musera. 20 Doa Yesusva nongalnamba, nengna os, kamba mindnam ningminiv hevna undnahonam. Doa Yesusva uvavulmungilm omnana os, seh, men kava doa yemba kilumbshuav, pevpa temba sahonamba vevnamba.
21 Wo nomba Varisinindva eva katekisva, temba mongawulmba aevulvnamba, himba hillivna, una, es hevpa Yesusva osva ov, Sesoava hevho indhanamba kilumbshuawol vev. Yesusva osva Sesoamba opipahav. 22 Wo Yesusva hillinvna, wo hev lihawol vinna hena nengavnangmba, wo hev unna, kava tanamolnam ishomni uvavulmungilmba, wo manam yimba kamba sahonamba ningminivav.
23-24 Kava ombamba ishomnimoa, kava yemba kilumbshuai, owai, kava tanam omni. Heva os anmund ata liheivav, osva tanamolnam? Noinda ata kava hengava omnavav, pho, wo himba ata phorava, doa os ata yimba liheivav, osm kana moamba tanamolnam. Kava arana ombol lohv, wo Sesoa kamba doara moamba mendekli dembrahona, osm kava indhanamba kilumbshuawol vevra hevna sahaposworiniva.
Doa Yesusva os uvavulmungilmba nomba henga omnana os, yeoa phovm, pevna vuhesaloa guao deuvram. 25 Doa tendoriniva nomba nungi lelnam phonamba, hevna vuhesalva guana deuvram indhanana novra. Os hev sangalna ongovna, Sesoam kava okolav. 26 Wo indhanamba nunglinamba, doa os pemba vivna i, una, snamba pimba nunglinamoa doarava. Pioa okolalohra Sesoamoa.
Yesusva Henga Mongom Tendorinim Pusvundthoana Hevnam, Livaim Pusvundthoana, Nihilva Mongova Matiu.
Matiu 9:9-13, Mak 2:13-17
27 Yesusva nominiva venamba, monam gavna, doa hev tendorinim nonglana, men av, nihilva Livai. Himba hevna kantorra andra vawovna, indhanana taeks diva domboluhunvna. Yesusva hemba yumna velanamba, omnana, yeoa katindilmoa petheinu. 28 Wo Livaiva himba hevna andramba wohwuleihanamba, os Yesustindimongo lovahmana vevna.
29 Himba indk vethavna, wo sismba hevpa innemba mindnam meilna vevna, ona, pimba ata Yesusmba waihlavav. Wo innemba nomba hlavnamba, hevna mongawa andranindva eksuwulpravna, hlalm, wo indhanamba mindnam esvema avna.
30 Wo Varisinindva eva katekis, himba Varisinindm patvunvna, himba nungeilnamba, doa hev monglam Yesusnindm nom unvna, sahonam yimba viv, yimba taeksnindmongo kusov, wo yimba innemba wonhlav indhanamba monglamba, es hevpa?, honamba sembayangna wevsava beswonamba himba engivmoa.
31 Wo Yesusva hevpa helwolvna hemba, ona, os ishuv, wo hev olhmona olhinnam. Unna, indhanamba nomba besal indhanamba, himba nomba mantri indamba angavmoa, owai. Heva os hind noi uvavulnindangas, himba nomba mantrimba aslalvra, osm kam sishona vewol veo.
32 Kava hona petharamba pronamoa, osm indhanamba lothopiawol vevra, unvra, yimba sahonam viv, nomba temba osva ningvpa, osva kava indhana windel. Wo heva os himba nomba osva ningvrava, kava indhanakokla, hemba nomba kava os isholm vinv, yeoa pevna indkoklamoa maivithivm, doa Sesoatindilm saivo.
Yesusva Unna, Katindiva Innemba Lovahavmoa Daipotava.
Matiu 9:14-17, Mak 2:18-22
33 Doa indhanamba Yesusm osihminivna os, Yon Baptaistindiva eva Varisinindva, himba elsus innemba lovahalvohv, wo os himba Sesoamba sembayang velvohmanav. Doa heva os yetindiva owai, himba innemba lovahalvohvmoa, himba hlangas viv undnahonam. Memba sahoklal.
34 Wo Yesusva henga unna, katindiva indk vithiv. Es yimba ningv, indhanamba ongai yisva hlavrava, wo indk vithivra, ongal tlal evrowoli hevm, wo es hevpa himba innemba lovahavav, owai, hlangas vevav. Tlalva mendahva lohvrava, doa hlangas vevav. 35 Wo heva os sismba ungundva tendorinimba waiangavrava, doa owalva hlavavmoa innemba, owai, himba lovahavav.
36 Wo Yesusva mendah hemba olhmonamba unvna os, kana moamba nemelmoa, wo mushhueinvmoa Varisinamba katekisnamba doaraminimomba. Memba osm, mongo indhanarini bayuva sambla hevnamba selvo aiwo avra, mongova nemel, wo mongova bolavol. Wo hev nemelmba kovhoavrava, doa kuendwol vevra bolavolmba nona. Memba besalma? Owai, himba osva nemelmba indkokla vrevna, wo kololva bolavkalal dihelv mendah, sahoklal.
37-38 Wo eva ungevliriniva kolakolarava yesva kovrava, doa yesva vetvaral vevra kolashara. Newulva besalva kolabesalla kovra. 39 Monglava indhanamba himba yestalangas doara hlalvohvna, wo mongo indhanariniva hemba ora pepavna wonnevra, wo himba bes hlarava, doa uvav os, yestalva besal, pepavnamba sahoklal.