8
Ungevliva Mindnam Yesusm Patvmonana, Hellelm.
Doa dawonam Yesusva kembellava kotarava os lohmana vevna, Sesoana nemelmom besalm ishomana vinvna. Hev ona, si Sesoatindilm nemel avav, yeoa saivvm. Hevna aonghal mahalnindva 12pelara mongawulm lovahmana vevna.
2-3 Doa ungevliva eva mindnampetam mongawulm lovahmana vevnata Yesustatanamongo. Himba hevna dina innemba sovawol vinivna, doa Yesustatanam dahwol vivna. Nomba ungevliva doara tihsongo hevna nihra siheku vinnamba, wo hemba uvavulva vinvna, doa Yesusva hemba doara sishona vewol vena.
Mongona ungevlirinina nihilva Maria, himba Maktala ongorini prona, doara tihsongova 7pelara hena nihrava saivna aiv, doa Yesusva doara tihsongomba engvapiangamnana. Mongona ungevlirinina nihilva Yoana, nomba Kusana ongal avna, Kusava himba nomba Herot kuwulna andranindrini lohvna. Wo mongova ungevlirinina nihilva Susana.
Yesusva Olhmona Henga Ishomana Vinvna, Si Sesoatindilm Nemel Avav Snal.
Matiu 13:1-9, Mak 4:1-9
Doa indhanamba mindnam ambna no kembellini no kembellini, Yesusinda kusona, hellelm, wo himba olhmona ishomana vinvna hemba. Doa mongo indhanariniva witmov koko velm ingana osoram. Wo hev wondarini ihrombol vevnamba, koko vengavna. Wo monglava witmovpa monara pethakoklarava dalvnamba, indhana monglana lisingsing vewol vina, doa tuawa hlapiana.
Doa hevpa mendah koko vengavna, wo monglava witmovpa pethara dalvna, nomba pethava dasalm lohvna honsra. Doa nil vevnamba, os dalvna, manara, plalva pipiha vevnamoa, noinda dalvna.
Doa hevpa mendah koko vengavna, wo monglava witmovpa pethara dalvna, nomba pethava ilsas merava lohvna soposalna. Nilva ona vena, ilva wohvendningenamba, wo witva phonamoa.
Doa hevpa mendah koko vengavna, wo witmovpa pethabesalla dalvna. Wo nilva vevnamba, doa beswonam phovna, wo movolva esvema beswonam kethavna 100pelara mongawatillava. Yesusva olhmonamba os unna, doa hevpa mindnam unna henga, himba nomba levrapivolalmba vivrava hona moamba, himba nomba hevna aongva elepewolinvra, doa beswonam ningvra.
Yesusva Manaram Olhmonamba Ishomana Vinvna?
Matiu 13:10-17, Mak 4:10-12
Doa Yesusna aonghal mahalnindva 12pelara nomba moamba hillinamba, wo hev Yesusm ishumnina os, yeoa kamoa plalmomba ishunvm. 10 Wo himba unna, lehra, ata kava yemba ishunvav. Sesoava yemba doara pusvund vena, osm yimba levrapivolvra plalmomba. Yimba si beswonam levrapivolvav moamba, osmba Sesoatindiva si nemel avav. Nomba moamba temba seilva indhanamba tit vivna, wo hillivnamoa, yimba levrapivolvav. Heva os monglamba indhanamba owai, kava hemba ambo olhmonamba ishomana vinv. Himba hillivrava, doa heva os himba tit vivav plalmomba. Himba nunglivav novna ambo, heva os himba plalva velokusa vivavmoa.
Yesusva Hevna Aonghal Mahalnindm Ishunvna Plalmom.
Matiu 13:18-23, Mak 4:13-20
11 Plalmomba os lohv, witmovpa nomba lehvrowol vev Sesoana moamsna. 12 Doa witmovpa nomba temba monarava pethakoklarava dalvnamba, himba lehwol vev indhanam, nomba temba Sesoana moamba hillivpa. Doa heva os himba kek vithivmoa owai, wo Setanmba prinv, moamba henga dombv. Doa osva nomba indhanamba Sesoamba hevna undnahonamba lovahthamnavmoa, wo Sesoava hemba lopshavavmoa monakoklariniva.
13 Doa witmovpa nomba temba honsrava dalvnamba, himba lehwol vev indhanam, nom ten Sesoana moamba hillivpa. Wo hevpa indk vithiv, doa heva os himba kek vithivmoa yunalmba owai. Setanmba hemba kinwonda plothunv, doa osva nomba indhanamba Sesoana moamba wuleihiv. Himba witmsna vilov, nomba temba plalva pipiha venamoa.
14 Doa witmovpa nomba temba petharava dalvnamba, ilsasva doara mera lohvna, himba lehvrowol vev indhanam, nomba temba Sesoana moamba hillivpa. Doa heva os himba kek vithivmoa yunalmba owai. Mindnam himba ningv mana vemam hona pethariniangas, kava honamba iavmoa, kava posal av. Si kava mindnamba iavrava, os kava beswonamba avav. Doa os himba Sesoana moamba wuleihiv. Wo hena innemba ksuvhueinvmoa, il doa vendvongana.
15 Doa witmovpa nomba temba pethabesalla dalvnamba, himba lehwol vev indhanam, nomba temba Sesoana moamba hillivpa, doa hev kek vithiv yunalmba. Undva henamba besalangas luhunvna, uv, memba moamba besal nihnamolnam, pioa kek vithivra, os engivra. Doa dawonam hena andrava innemsna ksuvhueinvav beswonam.
Yesusva Unna, Yimba Katindiva Woklamsna Lovahv.
Mak 4:21-25
16 Doa Yesusva mendah ishongeinvna os, himba nomba woklava leivrava, himba nomba woklamba ehlithinvavmoa velawonamba owai. Wo himba holtuvsingiva yithivavmoa owai. Himba sena songoholothunvav, doa deuvnindva beswonamba nunglivav.
17 Mana emamba daipotava mendah ehlathalohv, doa heva os si Sesoava nomba ambara wulavav. Moamba nomba temba Sesoatindi nemelva avav, moamba nomba doara poaitava lohvna, doa heva os daipotava yimba hilliv.
18 Doa yenaoa aongoa elepewolvra, doa moamba besal kek vithivra. Doa osva Sesoava yemba moamba mongova mushhueinginvav. Wo heva os nomba indhanamba temba Sesoana moamba kek vethalmba owai vivpa, Sesoava henamba henga si dumbinvav, nomba himba temba osva ningvpa, kava nonorangas av.
Yesusva Unna, Himba Nomba Sesoana Moamba Kek Vithivra, Himba Nomba Kana Owalmsna Lovahv.
Matiu 12:46-50, Mak 3:31-35
19 Doa mongnasiva Yesusva indhanamba wonavna, Sesoamom ishomana vinvna os, doa hevna aval boasalal himba engambna. Wo heva os owai, indhanamba mindnam no deuvrava kekel vethavna. 20 Wo nomba indhanamba Yesusmba umnina, Yesus, avapevpa yenamba, boasalapevpa yenamba, men yem engambv.
21 Doa Yesusva henga unna, lehra, doa heva os memba indhanamba himba nomba Sesoana moamba kek vithivpa, wo eva engivpa, hemba nomba kava indkumbim os nengsmoa ov, ava, boasala.
Yesusva Vuvim Ovomnana, Doa Vuviva Wuleihana.
Matiu 8:23-27, Mak 4:35-41
22 Doa Yesusva hevtindim wongana botra. Hev unna, pioa plombhovmonam angavai, doa nohalm peivoe. 23 Doa himba mendah wongavna, Yesusva lithanamba, ninpol kovope. Doa nungi lelnam vuvi mendekli vevna, pom tuhvna, doa pomba botra ona pilivhoana. 24 Doa Yesusna aonghal mahalnindva murapeta ambanamba, os umnina, mendekli, ata pimba nepola vilovav, pomba botrava pilivhueinv. Doa Yesusva phonamba, vuvimba ovomnana, vuvim, ombakm, ona, wuleiho. Doa vuviva os wuleihana eva ombakva, wo pomba beswonam lithapihavna.
25 Doa Yesusva hevtindim unna, yimba pem vivna, es hevpa yimba kamba lovahthamnavnamoa beswonamba? Doa pem vivna Yesusnapenam, snal hevpa lohv hona tendoriniva, vuvi ombak hena moamangas hilliv, doa wuleihiv?
Yesusva Mongom Daikakamungilm Sishona Vrena, Nomba Tihsongomungil.
Matiu 8:28-34, Mak 5:1-20
26 Doa Yesustindiva pethara peivna plombra nohalm, Gerasanindna pethara. Ten nomilm lohvm, wo Galili provinsva honamil lohvna. 27 Doa Yesusva mongom indhanarinim nonglana di, Gerasanindrinim, wo doara tihsongova hena nihmera saivmanana, doa himba os daikaka velohvna, weisva mindnam khuawol venana. Doa himba nihps lohmana vevna, deuvrava lilohvnamoa, owai, himba pethara lilohvna pokamahulsra.
28-29 Doara nomba tihsongova nomba indhanarinimba wohkevruwul alohvna, wo noinda indhanamba hemba wena ninginamba, os waiaevvna beswonam. Doa heva os himba wemba nomba pokpingalohvna, henga indhanahuiram pholahangalohna.
Doa nomba indhanariniva Yesusmba nonglanamba, doa Yesusva tihsongom unna, yeoa pewoleihu hona indhanarinimoa. Doa indhanariniva Yesusna novra pethara pelpena, dandwonam omnana, Yesus, yimba Sesoana ombol, ten sena lohvm, mani ata yimba kamba vinvav? Manam yimba kamba sahonamba vinvav.
30 Doa Yesusva hemba omnana, pevna nihilm sevro, doa himba omnana, nihilva kanamba mindnam, himba noinda osva ona, tihsongova mindnam doara sihipiamnana. 31 Doa nomba tihsongova Yesusmba os alalkohona, manam yimba kamba wolanga vevav mellamba sikulmeram, owai, kamoa wolanga veo meina nihmeram.
32 Tihsongova noinda osva ishumnina, deuvmotovpa mindnam di murapeta ki hlavna sewolla. Doa Yesusva tihsongomba ophunna, wouta ango, meina nihram sihipiangu vinu. 33 Doa tihsongova no miena nihra sihipiangu vinna, doa nomba miemba daikaka noinda vivna, doa sewolla pihipihanamba, plombra holvoral ve, os nepola vilona.
34 Doa miena kekalvhonindva nunglinamba, doa lelnam anga, kembelnindm ishunilm monglam, kembelnindm monanindm. 35 Gerasanindva prapianamba, doa Yesusinda pulvo, indhanarinim nom nungli, temba doarava tihsongova saivmananamba. Pai doa himba besal lohv daipotava. Himba Yesusinda avna pikiannahonam, doa moamba beswonam himba ishovna. Doa kembelnindva pem vivna. 36 Doa indhanamba nomba temba nunglinamba novnamba, himba kembelnindm ishunvna, Yesusva hona indhanarinimba doa sungiavho vrei. 37 Doa Gerasanind indkumbi himba pem vivna os i, doa Yesusm umnina, yeoa kanaminioa geinu. Wo Yesusva henga botra sihanamba, ona, pioa henga Galili provinsram angai.
38 Wo nomba indhanariniva temba tihsongova seilva hena nihrava saivmanamba, himba Yesusmba nihnapehna omnavna, yei kaoa engai. 39 Doa Yesusva hemba ovomnana, owai, yeoa pevindam gavm, di owapevm yeoa os ishunu, Sesoa doa kamba sungiavho vrei. Doa himba os Yesusmba wuleihalahanganamba, doa no kembella lohmana vevna. Hev moakus unna, Yesusva kamba os venai.
Yesusva Henga Mongom Mindm Wolaihaphona Beswonam.
Matiu 9:18-26, Mak 5:21-43
40 Yesusva henga hevna petharam phonamba, doa indhanamba indk vithimnivna, lehra yimba prov, kava yemba aevulmanavna doara. 41 Doa mongo indhanarini pronamba, nihilva Yairus, himba sembayangna kuwul luhunvna. Hev Yesusm mulumbdandna lohvhoamnana, doa omnana wenopnahonam, yeoa kana deuvram proo. 42 Himba noinda osva omnana, hevna molva mongasal avna, osomba henamba os lohmanana 12pelara, doa himba indnakra vevna. Doa Yesusva Yairusi enganamba, indkumbi monara kelvhueinna.
43 Doa mongo ungevliriniva eva avnata, doara himba tovoltowond vaomana vevna, tahonmba 12pelara vewol vena. Wo owai, indhanamba hemba sishona vrinamoa. 44 Wo Yesusva monam ona gana, doa nomba ungevliriniva sis engvaguavna, doa Yesusna kayenmulm tuhmanana, doa nungi lelnam tovolva wuleihana.
45 Doa Yesusva ona, an kamba tuhi? Indkumbi umnina, kava owai. Wo Pita omnana, indkumbi monara kelvhueinv, es hevpa yimba osva ov, an kamba tuhi? 46 Doa Yesusva henga ona, kamba tuhita, kana meississongolpetava doa kenga vrei. Kava doa nonglai.
47 Doa ungevliriniva nomba nengna, Yesusva nonora, doa hev murapeta pronamba, mulumbdandna lohvhoamnana, wo hemba eisungu vevna Yesusnapenam. Doa hev moakus omnana musera, kamba wosepul kovhoavna, noinda kava yemba tuhi. Wo doa kamba wohkikvei. 48 Doa Yesusva nomba ungevlirinimba ishomnana, yimba kamba lohvhoamniva pevna undnahonam, wo yemba noinda lesvhoai, yeoa beswonam gavm.
49 Yesusva mendah nomba ungevlirinimba ishomnavna, wo mongo indhanarini pronamba Yairusna deuvrini. Doa hev Yairusm os ishomnana, mopovmba yenamba doa wohdahai, gurumba pivnamba ombamba manam yimba waiprovav eva ata. 50 Yesusva hellenamba no moamba, doa hev Yairusmba os omnana, duusoa wuleiho, kamoa pevna undnahonam lohvhoamno. Ata kava yena mopovmba sishona vrevav. 51 Doa Yesusiva Yairusiva monam henga enganamba, wo Yairusna deuvra waipho. Doa Yesusva ombandhanamba ovunna, manam yimba saivvav, honangas saivra, Pita, Yon, Yems, Yairus eva ongal.
52 Doa himba hevho saivna, wo deuvnindva wuo ovna, henamba wenoppa pihangu vinvna. Doa heva os Yesusva unna, wuleihu, hona mutundisrinimba wohdahaimoa, owai, himba ninpol kovopevna. 53 Doa deuvnindva nomba Yesusmba los umnivna, gekala ov, doa wohdahai.
54 Doa Yesusva mutundisrinimba nomba kevrana englavalva, doa mindnam omnana, yeoa pho. 55 Doa himba henga vavatan vevnamba, phona beswonam, doa Yesusva indhanam nom os unna, yeoa hemoa inneoa dahu. 56 Doa araravalva luklukul evethavna, wo heva os Yesus hemba ovunna, manam yimba moakus uvav muserava.