9
Yesusva Hevna Moalamangnindm 12pelaram Wolanga Vena.
Matiu 10:5-15, Mak 6:7-13
Yesusva hevna moalamangnindmba 12pelaramba nembaomana venamba, doa hevm awothowol vena, unna, yeoa angawul vevm, doa tihsongom engvapianginvm indhanana nihmerinim, doa uvavulmungilmba sishona vewol vivm, men kava yemba awothowol vevm.
Wo angarava, yeoa indhanamoa os ishowol vinvm, Sesoatindiva si nemel avav, yeoa pevna indkoklamoa maivithivm, os saivra. Wo yimba angavrava, manam yimba kinmba ianga vevra, nomba alamba, wondamba, innemba, diva, bayuva monglava, owai, doa lelnam ango. Wo yimba angarava, wo mongova kembelnindva yemba ora, osindhivra, doa yeoa dingas wohaevulvm, verava, wo yimba henga mongona kembellamba nominiva os angavav.
Wo mongova kembelnindva yemba ovumnivrava, eva yenam nemelmom, doa yeoa hemoa wuleihalaha ango, wo hevna novra yeoa monglapethaoa bumb vewol viu, osm heoa nunglira, ora, kava wevsakoklana av. Doa moalamangnindva hillinamba, os anga, wo kembella lovahmana vevna, himba Sesoana nemelmoa besal ishuvmona vinvna, doa uvavulmungilmba sishona vewol vivna hemba henga beswonam.
Herot Kuwul Nengavnang Mindnam Vevna, Yesusva An?
Matiu 14:1-2, Mak 6:14-16
7-8 Yesusva mendekliandra vewol vevna, doa Herot kuwul moam hellena os, mongova indhanariniva mendekliandra vungu vev, noinda himba nengavnangva mindnam vevna, an hevpa vev osva?
Wo monglava indhanamba os uvna, Yon Baptais vev, ten doara wohdahanam, henga beswonam phonam. Wo monglava indhanamba os uvna, owai, Elaita moashulnindrini vev, ten doara amana venam, henga prov. Wo monglava indhanamba os uvna, owai, mongo moashulnindrini vev, noi ten doara amana venam, henga beswonam phona. Doa Herotva ona, Yon Baptaisnamba kuwulva kava doara kovhoamnanata, an hona mendekliandramba vev? Kava nonglalm vev no indhanarinimba.
Yesusva Innemba Espeta Dambnamba, Doa Os Vewol Vena Mindnam.
Matiu 14:13-21, Mak 6:30-44, Yon 6:1-13
10 Yesusna moalamangnindva lovahmana vepianamba, henga ambna, doa hev Yesusm moam nom ishumnivna temura, ten hev vivna, sishona vewol vivna uvavulmungilm, eva moa besal ishunvna. Doa Yesusva hemba wongana mongona kembellam Betsaita kembellam. Hev unna, pioa aevulvohra pivho.
11 Hev anganamba, doa kembelnindva hillinamba, os Yesusm sis patvmonavna. Doa Yesusva hemba unna, lehra yimba ambei, doa hev unna, Sesoana nemeltindilmba si snal avav. Doa Yesusva hemba sishona vewol vena, nomba temba doarava uvavulmungilva aevulvnamba.
12 Yesusva os vevnamba, doa okombava helgang vovhoavnamba, doa hevna moalamangnindva 12pelara ambmanavna, umnina os, yeoa hona indhanamoa wolanga vevm kembellam, heoa aslalwol vevra vuhem eva innem. Huiva indhanamba aevvmoa, owai.
13 Doa heva os Yesusva hemba os ishunna, owai, yeoa hemoa inneoa dahwol vivm. Himba umnina, owai, pimba iaevv rotiva 5pelara eva tambkokonglava sambla, ata pimba lehra vethavavmoa. Es hevpa kava angavav, innemba sovawolalmba, owai, eva indhanapeta avma.
14 Himba noinda osva Yesusm umnina, tendomba 5000pelarava diva aevulvnamba.
Doa Yesusva hevtindim unna, yeoa hemoa os ishunu, aevthuwul vera, di 50pelara pulundthoavra, di 50pelara pulundthoavra osangas. 15 Doa hevtindiva hillinamba, wo kembelnindm moam os ishunna, yeoa hui aevthuwul vevm, di 50pelara pulundthoavra, di 50pelara pulundthoavra osangas. Doa kembelnindva osangas vina. 16 Doa Yesusva nomba rotiva 5pelara eva tambkokonglava sambla dambnamba, doa hev ovram nov vevongo vena, ona, Sesoava lehra vei. Doa hev povmang vinna hevtindim 12pelaram, unna, yeoa povmang vinvm hona indhanam. 17 Doa indkumbiva hlapianamba, emba pilivhoaku vinna. Doa hevtindiva innemungilva songowol vinvna sumbra, venamba, 12pelara lohna. Doa sumbva nomba pilivhoawol vinna.
Pita Yesusm Omnana, Yimba Kristus Lohv.
Matiu 16:13-19, Mak 8:27-29
18 Wo Yesusva hevho Sesoamba sembayang venavna, hevtindiva murapeta aevulvna, doa Yesusva ganamba, unna os, kembelnindva es kamba ningthiv?
19 Doa himba Yesusmba os ishumnina, monglava indhanamba os uv, yimba Yon Baptais, himba doa henga beswonam phona. Wo monglava indhanamba os uv, yimba Elaita, ten doara amana venam, wo monglava indhanamba os uv, yimba mongo moashulnindrini Sesoana, ten doara amana venam, wo henga himba beswonam phona doa.
20 Doa Yesusva hellenamba, hevtindim unna, yimba es hevpa ningv, an kava lohv? Doa Pita omnana, yimba Kristus lohv, ten doara Sesoa pusvundthoana.
Yesusva Hevtindim Unna, Kamba Si Daharava, Doa Henga Beswonam Kava Phovav Kavna Nihna.
Matiu 16:20-28, Mak 8:30 - 9.1
21 Yesusva mendah hevtindim ishunvna os, manam yimba moakus unvav indhanamba, osva Yesusva Kristus lohv, owainonoa. 22 Kava arana ombol lohv, doa heva os indhanamba kamba si kin vreihuvmona vevav. Mundil, katekis, sembayang andranindna kuwul, himba kamba si os ovumnivav, mani yimba kana kuwulma, doa indhanamba si os kamba helvakomandhivav. Wo heva os kava si samblamongonin verava, henga si kava beswonam phovav kavna nihna. Memba Sesoana nengavnangva doara lohvna.
Yesusva Indhanamba Os Ishunna, Yeoa Pevna Nengavnangmoa Wuleihu, Kanamangas Engu.
23 Yesusva indhanamba indkumbimba ishunna os, himba nomba kamba engivrava, himba nomba boasna hevna nengavnangm maivithivra, wo os engivra kamba. Heoa elsus velvohvra, hevna kruseoa indund ilvahvrava, doa os kamoa patvmonavra.
24 Himba nomba hevna nengavnangmba vewol vitava, himba nomba vuhe besallava aevulthavavmoa, owai, hemba nomba si wohdalvav. Wo heva os himba nomba hevna nengavnangmba maivithivrava, wo kam engivra, himba si vuhe besalla wohaevulthavav. 25 Wo mongova indhanariniva hevna nengavnangnamba vewol vevrava, wo os himba iavra manimani besalva, wo himba si os ovav, kakowa lehra. Wo heva os owai, hemba si wohdahavav, wo hevnamba manimani es si hemba mohliheivav, owai.
26 Doa himba nomba lous vritava, kamba mendeklielmba sevralmba, eva kana moamba hellelmba, hemba nomba kava si beswonamba nongalvavmoa, nonamba kava petharamba provrava. Kava henga si provav aranakambara, kavna pusambanakambara, eva ovsongolnindnakambara. 27 Monglava katindiva si os novnamba nunglivav, pai Sesoatindiva nemel av muserava. Monglava yeriniva himba si os mendah pehnana aevulvra, wo hevpa novnamba nunglivav.
Yesusva Lohosa Venamba, Hevnakambara Lohvna, Oi Okomba, wo Hevtindim Samblamongom Lovhueinvna.
Matiu 17:1-13, Mak 9:2-13
28 Doa henga mongona minguram Yesusva ganamba mongo oloram indhanahuiram, osm Sesoam sembayang vaomanalm. Doa hev hevtindim samblamongom wongana, Pitam, Yemsm, Yonm, nom wongana. 29 Doa Yesusva di Sesoam sembayang vaomanavna, doa hevna novlomosva indatov selthoamnana, doa hevna kayenmba mindnam lovhoamnavna os i.
30-31 Doa nungi lelnam indhanarini samblava ephomnana, Mosesi Elaitai ephomnanamba, Yesusmba wai ihishovna di, nomba moashulnindrini samblava temba doarava elohnamba. Himba Yesusna pusambanakambara oholohvna, ishuvna Yesusna dahalmom. Una, Yesusmba si dahavav di Yerusalem kotara, doa os himba hevna andramba lehra vethavav, wo hona pethamba himba os wuleihavav.
32 Wo Pita, Yems, Yon hona indhanamba, himba nin shavna, doa heva os himba pulvonamba, pai, Yesusva indhanarini samblam wonisholohv hevna pusambanakambara. 33 Wo Mosesi Elaitai himba nomba engalmba evevnamba, doa nungi lelnam Pitava Yesusm ishomnana os, mendekli, lehra kava aevulv huiva, ata kava thindruvpa samblamong vewol vinvav, vera, yem eva Mosesm eva Elaitam, Pitava beswonamba nengvnamoa, ambo nis ishovna.
34-35 Pitava mendah ishovna, wo tekopukul pihanamba, mera ve, doa Pita, Yems, Yon himba pem vivna. Doa hev moalamangm hellepra vina tekomera, os ovna, memba indhanariniva Yesusva kana ombol lohv, doa doara heva kava hemba kikih vrena, yeoa hena moamoa hillimnivm.
36 Nomba indhanarini samblamongova nomba moamba hillivna, doa himba henga Yesusmba nunglivna, pai, hevho lohv, nomba indhanarini samblava doa engai. Doa Pitava Yemsva Yonmba himba nomba moamba ishunnamoa indhanamba owalmba nonamba, owai.
Yesusva Tuendisrinim Sishona Vrena, Nom Ten Tihsongo Doara Pothomnana.
Matiu 17:14-21, Mak 9:14-29
37-38 Wo mongnasimba Yesustindiva nominiva vinamba, oloriniva peivna, doa indhanamba mindnam Yesusinda kusovna, nonglalm. Wo indhanariniva mera lohvna no indhanahovra, ambo himba Yesusm ishomnavna mindnam, guru, kana ombolva mongongal lohv, tihsongova doa doara pothomnanamba, wo yeoa hemoa beswonam naengho vrevm, os daha sishona vro.
39 Mongnanamba tihsongova hemba kevralohvpa, wo himba kingenangas ondawolohv. Wo petharam vendpipahavpa, os eisvpa, mius mengra koletwolv. Tihsongova nomba sahoklal, himba lelnamba pewolehalohvmoa, ambo wowonapetam pewolehalohv, omnana, ombna nihrava buhumbh phovhoalohv. 40 Yenisrava kava yena pevtindimba os ishuni, yeoa kana ombmoa sishona vrivm, doa himba lehloh viva, wo heva os owai. Wo pev eva hemoa, ye bavo sishona vretok.
41 Doa Yesusva nomba indhanamba os ishunna, yimba indhanakokla vilov, yimba kamba mindnamba ningminivmoa, osm Yesusva hona otolmba ata sishona vrevav. Sleima yena kindava kamba wuspromana vinvma? Doa aralm omnana, ombpovmoa hom waiproo kaindam.
42-43 Wo ombolva Yesusindam ganamba, doa tihsongova hemba pethara vendlahana, wo ombolmba eisungu venavna. Doa Yesusva nomba tihsongomba engvapiangamnana, os ombolmba sishona vrena. Wo Yesus aralmba os omnana, kleihungao beswonam. Wo indkumbiva una, pai pai Sesoava keknamangas lohv.
Yesusva Henga Hevtindim Unna, Kamba Si Dahavav.
Matiu 17:22-23, Mak 9:30-32
Wo Yesusva mendekliandramba vewol vevna, wo indkumbiva nunglinamba, pai pai, es hevpa vev. Doa hev hevtindim unna, 44 yeoa beswonam hillinvm, Sesoava si kamba indhanakoklana englisra desvhueinvav. 45 Wo Yesusnamba hillinamba hona moamba, wo heva os owai, himba tit vivna, plalmomba manara dihi? Sesoava moana plalva komandhinna, wo himba pem vivna, Yesusmba osahmanalmba plalmomba.
Yesusva Hevtindim Unna, Manam Yimba Aslakusla Vevav Osva, Kaoa Mendekli Lohra.
Matiu 18:1-5, Mak 9:33-37
46 Wo Yesustindiva hevm mindnam asamovna, an pina kuwulva luhunv? 47-48 Doa Yesusva heva hev ambo lihawol vinna hena nengavnangmba, wo hev ishunilm vinvna besalmomba. Doa hev otollinim mongom waipronamba, almangsis wolaihana hevna aonghal mahalnindna novra. Doa Yesus unna, himba nomba hona otollinimba beswonamba nunglivrava, wo nesmos vrivra, osm ora, Yesustindi, himba nomba kam eva nesmos vrivta. Wo himba nomba kamba nesmos vrivrava, himba nomba temba Sesoam nesmos vrivta, nom kam hom wolaihapranam. Wo himba nomba yeriniva sisva gavrava, osm ora, ata homeis eusilmba vetakolavm, doa hemba nomba yimba si os nunglivra, kana mendekli luhunv.
Yesusva Hevtindim Unna, Henomba Pina Mongawa Andranindrini Luhunv?
Mak 9:38-40
49 Doa Yon Yesusm os ishomnana, mendekli, kava mongom indhanarinim nunglina, himba yena nihilmba sevravnamba, nona tihsongom engvapianginvna indhanana nihmeriniva. Wo heva os kava hemba ovumnina os, mani yimba Yesustindirinima lohvma.
50 Doa Yesusva Yonmba os ishomnana, manam yimba hengava ovomnavav snamba indhanarinimba owai. Mani himba pina ungundrinima, owai, himba pina mongawa andranindrini luhunv.
Yutanindna Meisungund Yesusm Kanandhimninamoa Beswonamba.
51 Doa Sesoava Yesusmba murapeta waingalmba vevna hevindamba, wo noinda Yesusva putpiahui vevna, Yerusalemramba himba elsus galohvna. 52 Yesusva mendahva gavnamba, himba monglam hevtindim mi wolanga vena, moam ishunilm mongona kembelnindm Samaria pethanindm. Himba os unna, Yesusva ata huiva phovav, yeoa vuheoa kokolma vinivm.
53 Doa heva os nomba kembelnindva ovumnina hemba, owai, Yesusva Yerusalemram gav, huiva ata livavmoa. 54 Wo Yesustindiva hillinamba, doa Yemsiva Yoniva himba musk evevna, doa hev Yesusm ohomnana, mendekli, pioa Sesoamoa osihmini, osm ora, heoa suweoa vetpipahara hona kembellaoa, wo hona kembelnindmoa vitivhoara.
55-56 Doa heva os Yesusva hemba novna nongalnamba, os ovunna, owai, wo hev mendah wongavna mongona kembellam.
Yesusva Indhanamba Os Ishunna, Manam Yimba Katindilmba Ombamba Saivvav Owai, Yeoa Boasna Ningvm Beswonam.
Matiu 8:19-22
57 Yesusva hevtindim wongavna monam, mongo indhanarini pronamba, Yesusm omnana, yimba mongona kembellava gavrava, eva kava prongas vevrata domba.
58 Doa Yesusva hemba ishomnana os, yeoa boasna beswonam nengo. Vuhemba kanamba besalva lohvmoa. Miemba himba lovahmana vevpa, doa heva os hena lamba lohv. Wo tuawava himba amana vevpa, doa heva os hena lamba lohv. Kava arana ombol lohv, wo heva os kava vuhehui.
59 Wo mongova indhanariniva pronamba, doa Yesusva hemba os ishomnana, yeoa katindim petheinu. Doa himba Yesusmba henga os ishomnana, dawonam sewonam. Ka boasna gavai, kavna aramindm singvelm, wo kava henga si provav, yemba pethamnalmba.
60 Doa Yesusva hemba henga ishomnana os, manam dawonamba, yeoa kamoa daipotangas pethamno, wo os si yimba indhanamba ishomana vinvav moamba, Sesoatindiva si nemelva avav. Wo hona andrava memba yimba velmba vevpa, yeoa owai veo, arapevmindva si mind owal hev singvivav.
61 Wo mongova indhanariniva pronamba, wo hev Yesusmba os ishomnavna, mendekli, kava yetindilm sihalm vevta, wo heva os kava boasna deuvram garava, kavna owalmba ishunvav, yemba kava wohwuleihawol velahangavav si.
62 Doa Yesusva hemba henga olhmona omnana os, himba nomba Sesoatindilmba lohvrava, himba nomba Sesoana lukandra vevav. Wo manam himba lumba velahavra, sisnov venga ve hevna osom deuvm owalm. Himba manam duus vevra, ambo Sesoana andrangas nis vevra.