10
Yesusva Indhanamba Mindnam Pusvund Vena 72pelara, Unna, Yeoa Kana Andra Vivm.
Doa dawonam Yesus mendekli monglam hevnam andranindm pusvund vena, hev mindnam pusvund vena 72pelara. Unna, yeoa bukethungu vevm, henoi engavra, henoi engavra, wo yeoa mi angawul vevm no kembellam no kembellam, kava si provav sis.
Wo hev henga olhmona unna, innemba mindnam lohv osorava, doa heva os osondranindva espeta aevulv. Doa osona aralva mendekli lohv, yeoa hemoa osihminivm os, mendekli, osonnamba mindnam yenamba doa nihil lohv, yeoa pevna andranindmoa wolanga veo, wo himba si meilna vivra innemba pevindam.
Wo Yesusva mendah nomba hevna andranindmba ishunna, yeoa beswonamangas angawul vevm. Yimba si ungundhovra lovahvav, os ora, sipsip otol ten sungeitwonda ailgutho vrivm hovra. Noinda yeoa lelnam ambo angavm, wo manam yimba kinmba iangavav, di, wonda, spato. Wo monarava manam yimba lovahthamnavav mongomba, osmba ora, indhanamba moa waiishovra hemba owai.
Wo yimba mongona deuvrava ephovrava, doa yeoa boasna deuvnindmoa os awothowol ohovo, Sesoa yemoa nesmos vewol vera, wo os yimba beswonamba aevulvra. Wo mongova nomba indhanariniva os nengvra, kava Sesoana moarava indwonam avra, doa himba yena moamba si os hellevav, indwonam avav. Doa snamba indhanariniva lohmba owai vetava diva, doa yena moamba si os henga pevindam prunvav.
Wo yimba mongona deuvrava ahavrava, yeoa nengas evevm inneoa, temba nomba deuvnindva yemba dahwol vivrava. Heoa yemoa dahwol vivra esesm, moa ten pev ihishomana evinvm. Manam yimba mongona deuvrava vongakliha evevav owai.
8-9 Wo yimba mongona kembella ephorava, wo nomba kembelnindva yemba beswonam kanandhinvrava, doa yeoa nengas inneoa evevm, temba himba yemba dahwol vivrava. Doa dioa yeoa uvavulmungilmoa wolapho evevm, eva kembelnindm os ihishunvm, Sesoava os yemba unv, heoa katindilmoa saivra, doa kana keusingi aevulla.
10-11 Wo mongona kembelnindva yemba ovunvrava, doa manam yimba diva ahavav owai. Kembel hovra elohvhunu, os ihishunu, kava yemba wohwuleihawol velaha engav mongona kembellam. Wo eva yena pethasmovpa kava bumb vewol evev hui kavna monglariniva. Sesoava yemba oi nembaomana vei hevtindilmba, heva os owai, yimba aongpa vi.
12 Wo Yesusva mendah hevna andranindmba 72pelaram ishunvna os, tanam si Sesoava indhanamba lesvhoawol vevav, doa hev si os indhanakoklamba kinwonda plothunvav esesm. Sesoava si Sotom kembelnindmba kinwonda plothunvav espeta, heva os nomba kembelnindva, temba yemba si ovunvrava, hemba nomba si Sesoava kinwonda plothunvav mendekli.
Yesusva Unna, Kava Wavra Vinv Indhanakoklam, Nomba Temba Hevmba Weihaloh Vewol Vivmoa.
Matiu 11:20-24
13 Kava wavra vinv indhanamba Korasin kembelnindm eva Betsaita kembelnindm. Himba pina Israelnind, himba kana mendekliandram doa novna nunglina, doa heva os owai, himba hevna indkoklamba wuleihinamoa. Kava ungundna petharamba doarava gatava, wo mendekliandrava doarava vinta hena novra, himba doara hevna indkoklamba wuleihita, Tairnind eva Sitonnind. Hev hevna indkoklamba ata wuleihita doara, doa kayenkola vevravta, eva pethasavna avta.
14 Doa Sesoava si hemba kinwondava eusil plothunvav Tairnindm, Sitonnindm. Doa heva os himba si Korasinnindmba Betsaitanindmba kinwondava mendekli plothunvav. 15 Sesoava si Kapaniam kembelnindna nihilmba wivewol vevavmoa owai, hevpa si hemba kinwonda plothunvav os i, doa himba si os moainalla peivvav suwekembellam.
16 Yesusva mendah hevna andranindm 72pelaram ishunvna os, himba nomba yena moamba kek vithinvrava, memba osm, himba nomba kana moamba eva kek vithivta. Doa heva os himba nomba yena moamba aongpa vivrava, memba osm, himba nomba kana moamba eva aongpa vivta. Wo himba nomba kana moamba aongpa vivrava, memba osm, himba nomba Sesoana moamba eva aongpa vivta, temba kamba homba wolaihapranamba.
Yesusna Andranindva 72pelara Lovahmana Vevnamba, Henga Ambe.
17 Yesusva hevna andranindmba doara wolanga vungu venamba, wo henga himba eksuwulpravna. Doa hev indk vithivna, mendekli, kava yena nihilva sevrivna, os andra vivna, doa tihsongova eva kana moamba hillinvnamba, os gapiangu vevna.
18 Doa Yesusva hemba ishunna os, lehra, kava doara nonglana Setanmba tihsongona kuwulmba, himba Sesoanaminiva wohpelpenamba, ona wing vev, 19 hillu, kava yemba doara awothowol vena, noinda yimba indkumbiva moamba mendekliva ilvahv, wo yimba lovahmana vevrava, wo yimba saipumka dongolmka dathovrava, yemba helvevavmoa, owai, Setanmba himba yemba indkokla vewol vevavmoa. 20 Tihsongova doa yena moamba hilliv, memba besalta. Wo heva os yeoa avm eisnakra, noinda Sesoava doa yena nihilva novol vewol vinna hevna bukurava.
Yesusva Indk Vethamnavna Sesoam Aralm.
Matiu 11:25-27 eva 13:16-17
21 Doa nonamangas Sesoasongolva Yesusm otuhomnana nengavnangm henam, doa Yesusva indk vethavna, ona, ara yimba mendekli kuwul wulluhunv, vei ovna eva pethana. Yena moamba besalva yimba doara komandhana, wo nonoanindva himba levrapivolnamoa. Doa indhanamba nomba temba snakolava euvmona vevpa, yimba hemba ishunna, wo himba levrapivolv. Yimba lehra vena pevna nengavnangnamba.
22 Yesusva mendah hevtindim ishunvna, Sesoa ara doa kamba wolaihana, honamba andrava velmba, wo noinda indhanamba owai, kana plalmba velokusa vivavmoa, arangas vev. Wo indhanamba owai, kana arana plalmba velokusa vivavmoa, kavangas vev. Indhanamba himba nomba kana aralna plalmba velokusa velmba vivrava, kava hemba ambo numhowol vevra nomangas.
23 Wo Yesusva mendah hevtindim wonavna hevho, doa hev unna, yeoa indk vithu, Sesoava doa yemba mindnam und vewol vevna, doa noinda yimba pevna novnamba nungliv kamba. 24 Indhanamba mindnam doara aevluwul vevna nonoanind, moashulnind, kuwul, himba kamba nonglalm vivna, kam kana andram. Doa heva os himba nunglinamoa, yengas nunglina. Himba hellelm vivna kana moamba, doa heva os owai, yengas hilliv.
Yesusva Indhanamba Os Ishunna, Yeoa Indhanamoa Monglamoa Kolvrowol Vivm.
25 Wo mongo katekis pronamba, doa himba Yesusna nengavnangva lehalm vevna, osm ora, ata sahonampetam ishovmi? Hev osahmanana, guru, mani kava si vevav, wo noinda kava beswonamba wohavav yunalmba, wo eva Sesoaindava phovav?
26 Yesus omnana, Sesoana lohohmomba es novol velohv? Yimba nonora lohvma?
27 Katekis omnana, os novol velohv moamba,
Yeoa Yawe Sesoa mendeklimoa pevna undnahonam und vivm, wo nengavnangva yenaoa hemangas vinivm. Doa yeoa indhanamoa monglamoa und vewol vivm, os pev men pevm und vewol vivm. Lo 6:5, Wok Pris 19:18
28 Doa Yesusva hemba omnana, lehra yimba oi, yeoa moaoa honamoa wohengvm, wo osva si yimba yunalmba wohavav.
29 Doa heva os katekisva Yesusm henga osahmanana, anmundm kava kolvrowol vevav? Kavnamangasmi? Noinda osva osahmanana, Yesusva ata homeis os nengvav, himba titnam ov.
30 Doa Yesusva hemba olhmona omnana, mongova indhanariniva Yerusalemriniva nongavna, Yeriko kotaram gavna. Doa monarava himba yukovnindm monglam anongla vena. Wo himba vena, hevm hilvina, di dumbumni, pikian selvowol vini nihrini, wo doa hevpa os wohgapiana, hemoa di pelaha angana, hemba wohkovopena.
31 Wo mongova indhanariniva no monam provna, himba sembayang andranindrini lohvna, os ningthivna, pris, wo himba nonglana nomba indhanarinimba, temba kovopiasambaihanamba, ona, men dahawov monara, doa heva os himba sishona vrenamoa hemba, ambo himba nis kohosihana, os gana. 32 Wo mongova indhanariniva sis henga provna, himba eva sembayang andranindrinita, os hemba ningthivna, Livait. Himba eva nonglakohanata nomba indhanarinimba, temba monarava dahawovnamba, wo sishona vrenamoa, nis ambo kuvhoana.
33 Wo no indhanariniva mendah dahawovna monarava, doa mongova indhanariniva sis henga pronamba, himba ungundrini lohvna, Samaria petharini. Wo hevpa no monam gavna, wo hev nomba indhanarinim nonglana, doa wavra vovhoamnana. 34 Wo hev ganamba murapetam, avhoamnanamba, doa wosavatovol poswol venavna, olivpolna wainna nona vewol venana wosavamba, doa ningemna. Doa hev no indhanarinim omnana, yeoa kana donkisra avhoao hui, wo os tungungana kuksaruvramba, os nesmos vrena. 35 Wo mongnasiva nomba ungundriniva galm vevna henga no monam. Boasna himba 10 kina levranamba hevna wondariniva, wo lerahona kuksaruvna aralm, ona, yeoa wosavamungilmoa honamoa dahowovm. Kava henga si provav, yemba nongalka vevav. Yimba pevna dinamba innemba dahowotava, yemba si kava esesmba dembrahovav.
36 Doa Yesusva olhmonamba ishopianamba, mendah katekismba nomba ishomnavna os, es yimba nengv, nomba samblamong indhanamba embawuvnamba, nonglakov vrevna helvamungilmba. Heni indhanarini nomba samblamong indhanamba beswonamba vevrana helvamungilmba, osm ora hevnamangas?
37 Doa katekisva Yesusm omnana, himba nomba temba wavrava vovhoamnana, wo kolvrana hemba. Doa Yesusva omnana, lehrangas hevm yimba oi honamba, doa yeoa honaoa osangas viliwulkohao.
Yesusva Sehelinda Avna.
38-39 Wo Yesusva hevna aonghal mahalnindva mendah wongavna monam, doa mongo kembella wonpho. Ungevliriniva sambla ahavna diva, nihilva vei, Mata eva Maria, etelmosalal. Doa Mata Yesusm omnana, yeoa sihao hom kana deuvram, hui aloho. Wo Yesusva osangas wohvena. Wo hevpa moa ishunvna, Mariava himba murapeta ahavna Yesusinda, moam hellemnalm. 40 Wo heva os Matava innesowa vinvna nom indhanam indkumbim, doa hevpa Yesusindam ganamba, Yesusm omnana, kana moasalalmoa wolaihaphotok, kam kolvrara, om kamba nombolvhoaima. Es yimba nengv?
41-42 Doa Yesusva hemba omnana, Mata, yimba mindnam vev, wo eva yimba mindnam nengavnang vungu vev. Heva os men honi wohkuvhoawol vev, nomba temba yimba nengvpa. Mariava doa nengei honamba, wo noinda kava hemba wolaihaphovavmoa owai.