15
Yesusva Ishunna Indhanam, Yeoa Pevna Indkoklamoa Wuleihivm, Sesoava Si Yemba Mindnam Indk Vithinvav.
Matiu 18:12-14
Yesus numhowol vevna indhanam, doa no indhana ten taeks di dumbluamb velvohvnam indhananam, himba duangna englisra dembhalvohvnam, nomba indhanamba himba ambna, Yesusm hellelm. Wo eva puehalnind himba eva ambnata. Doa vena, Varisinind eva katekis himba nungeilnamba, hevm ishuwul vevna, Yesusva indhanakoklam honam sehmoa owol vev, wo wonnev, osva sahokla vev.
3-4 Doa Yesus olhmona unna, mongova yeriniva wonatava 100pelara sipsipmba, wo mongova hoai vetava, aralva no sipsipnamba es vevav? Himba wolanga vevav 99pelarava, ilm hlawuvulm, mongom silelguavav, hevpa ten hoai venam.
5-6 Doa hev silelguarava, nembavra petharava, henga os waiprovav wangra deuvram, indk vethavav. Doa hev hevna mongawatindim unvav, detioa pioa inne mendekli hlalvohmanara, manara, doa kava nembavra pethai, nomba temba nemetva hoai venamba. Sesoava eva os vevta, noi indhanarini men vevm, wo mongo indhanakoklariniva hevna indkoklamba wuleihatava, Sesoava si hemba mindnamba indk vethamnavav. Sesoava indk vithinvav espetava besal indhanamba 99pelaramba, temba indhana windel.
Mongova olhmomba os men. Mongova ungevliriniva diva mindnam iavna, kina sen 10pelara, heva os mongova doa hoai venana. Doa hev wokla lavra, doa nokambara silelvna, sanangna lononglam kelvevna deuvmerini. Doa hev velavranamba, ango owalm unna, doa kava velavrei, kava indk vethav, wo pioa indkumbi indk vethalvohra. 10 Wo osangasta eva Sesoana ovsongolnindva himba si indk vithinvra, nomba temba indhanariniva hevna sahoklamba maivethavpa.
Yesusva Olhmona Unna Indhanam, Sesoava Indhanakoklam Einv, Osm Heoa Hevna Indkoklamoa Wuleihivrava, Kaindam Ambvra.
11-12 Yesus mendah ishunvna, mongova indhanariniva hevna ombol samblam wonavna. Kalel omnana, ara yemba kava os nengmanav, kava galm vev mongona kotaram, kam doara moang vinu pevna dina wohna, kam dembhamnavm eva pevna yiveltowondm dembhamnavm, osra yem sira dahatami. Doa aralva os wohvena.
13 Doa kalelva himba hevna wohna dinamba meilna venamba, os wohvohana. Himba ganamba, doa di pho no kotara, hev ten dom gavnam. Wo diva os weisva dalmanana, wo nonamba himba hevna dina wohnamba engalpingavna hevna kelsombovhora.
14-15 Doa henanam owous phona no kotarava, doa himba nonamba os vevna, mani ata kava nevav? Doa hev mongom indhanarinim omnana, kava yena diandram velm vev. Kava innehui av. No indhanarini omnana, lehra, yeoa kana miem dahwol vawo kavna pethara.
16 Doa hev osangas vevna, timuv dahwol vevna miemba, heva os hemba indhanariniva innemba dembrahonamoa nelmba, doa hev nengna, ata kava ambo meina inne ninvav. 17-19 Doa henga hev beswonam nengna, kamba pon venav huiva, heva os kana arana andranindva himba innesra av. Kava ata henga gavav kavna araindam, wo omnavav, kava doa yemba indkokla vrowolna, vei yem eva Sesoam. Kava mani besal indhanarinima, wo yimba manam kamba osva omnavav, kana omb, owai. Os ambo kamoa nengthavm, kana andranindrini, wo kava yena andra vevra.
20 Hev os nengna, doa nominiva os wohprona aralindamba. Himba mendah ehalla provna, aralva ona nov venga vena, nonglana, kana ombva os lohmana vewol vevna, teprovm. Doa aralva lihanamba hemba, lelnam ga, ombolm soltho avondra wavranahonam, mapotho ovravna. 21 Doa ombol omnana, ara, kava yemba doa indkokla vrowolna, vei yem eva Sesoam. Wo manam yimba kamba osva omnavav, omb.
22 Heva os aralva hena moamba hellevnamoa, hev hevna andranindm unna, lelnam ango, noi iamb veo kana besal bayu, spato, musung, noi vewol vimnu. 23 Doa henga ango, kana sapi otol mendhal lu, ningesang viu, ata pimba innemba mendekli hlavav. 24 Manara, kana ombolmba maim ona, doa dahana, heva os owai, doa himba proi. Seilva hemba hoai vena, heva os doa henga proi. Doa noi innemba hlavnamba, moa holothoavnam mindnam.
25 Yiveltowondva mendah osondra vevna, doa hev monam provna, hellowolga ve, manara hevpa mindnamba osva uv? Di vevna, wemangosangal dahawolavnamba, noinda esvemava ovuvna. 26 Wo hev mongom andranindrinim osahmanana, mani hevpa oviv? 27 Andranindrini omnana, yena boasalapevpa doa proi, wo arapevpa innemba mendekli meilna vei, os oi himba, kana ombva kalelva henga doa beswonam proi.
28 Doa heva os etelmba wusprovna, ata kava sihavavmoa no innerava. Doa aral holopenamba, omnana, sihao innem nelm, noinda psivihara. 29 Doa hev omnana, owai, kamba wusprov, eva yimba kamba om waiamana venama, kava yena andra vevna, eva hellevna, yimba mana vemamba ovnamba. Heva os yimba kamba osva omnanamoa, men honi memeotoloa wonloo pevna sehpevmoa. 30 Wo hona yena ombpovpa, memba daipotava proiva, yimba innemba mendekli hemba veni. Himba diva yenamba wohdembhanga vepiana hevna kelsombovhora, eva ungevlira. Wo noinda kava ata sihavavmoa yena innerava.
31-32 Doa aral oiwonam omnana yiveltowondm, yemba kava mongawavhora waiamana vev, wo hona wohva memba kava iavpa yenangas. Doa heva os pioa indk vethalvohra daipota, manara, yena boasalapevpa maim una, doa dahana, heva os himba doa henga proi. Seilva hemba hoai vena, heva os doa henga proi.