16
Yesusva Indhanam Ishunna, Yeoa Boasna Nengavnang Beswonam Vivm, Sesoa Si Yemba Nengpong Vewol Vevav.
Yesus olhmona unna hevtindim, mongova bisnisnindriniva ditnamba avna, wo eva hena andranindrini himba kekalvho vremnavna bisnism wohm dim. Doa nom bisnisnindrinim umnina, yena andranindriniva himba beswonamba iavmoa yena dina wohnamba.
2-3 Doa bisnisnindriniva omnana, es hevpa tanamma, kam nethamnato noi kavna tombai, ten noina di sihavm. Kava nonglalm vev, osm ora tanam. Si yemba kava wolaihaphovav kavna andrariniva.
Doa no andranindriniva nengvna, si es hevpa kava vevav sewonamba, memba kamba bisnisnindriniva wolaihapholmba oiva hevna andrariniva? Kava eva mani andralma, ilmba kovhoalmba, kamba si louva venavra, indhanamba sah owolalmba, kam dembrehu di.
4-5 Doa himba hevna nengavnangmba beswonam vevna, ona, indhanamba ata ka kolvrowol vevra, osm si sewonamba he kamba beswonamba vinivra. Doa hev os vena, hev indhanam nemba, nom ten hena nama novol vewol veluhunvm tombairava. Doa hev omnana mimirinim, es novol velohv tombairava, bisnisnindriniva mani yemba vraohna, yenamba mel lohv heindava, wo mani yimba si vrahovav hemba?
6-7 Himba omnana no andranindrinim, kanamba melva 100pelara botel welva. Doa no andranindrini omnana, poswol veo 100pelaraoa, 50 pelara veo ambo. Wo os himba wohvena.
Doa andranindriniva henga mongom omnana, es novol velohv tombairava, bisnisnindriniva mani yemba vraohna, yenamba melva lohv heindava, wo mani yimba si vrahovav hemba? Himba omnana no andranindrinim, kanamba melva 100pelara bek plawa. Doa no andranindrini omnana, poswol veo 100pelaraoa, 80pelara veo ambo. Wo os himba wohvena.
Yesusva mendah ishunvna os, no andranindriniva himba sahonam vena, himba hevna bisnisnindrinim deswuhavna os. Doa heva os no bisnisnindriniva himba hemba omnana, doara yimba doa beswonam nengavnangva kokolma vrena, pevmba kolvralmba sewonamba. Memba lehra.
Wo Yesusva mendah hevtindim ishunvna, no andranindriniva himba puehalnindna wevsam enginvna, wo heva os hev hevna nengavnangmba beswonamba doarava vena, sewonamba velmba. Yimba katindiva dendalangas aevv, wo heva os si Sesoa yemba lesvhoawol vewol vevav. Si homeis yimba owai vivm, pevna nengavnangm doara beswonam vivm.
Yesusva mendah ishunvna hevtindimba, yemba kava dim ishunv, pethanindva honamba mindnam ninginv, huhul velm. Heva os ombamba manam yimba iaevvav owai, owapevmoa monglam kolvrowol viu nona, wo yemba os si unvav, besal indhana. Wo hona pethana dinamba yimba wuleihalaha angavrava, Sesoava si yemba sehmona ongolvav, si yimba vuhe besalla wohaevulvav yunalm.
10 Himba nomba di eskand iavra, wo besal wevsam engvra, indhanamba uvav, himba diva mendekliva iatava, himba beswonam engvav besal wevsamba. Heva os himba nomba di eskand iatava, wo sahoklal wevsam engvra, indhanamba uvav, himba diva mendekliva iatava, himba beswonamba engvavmoa besal wevsamba.
11-12 Yimba hona diva iavrava hona pethariniva, wo yimba besal wevsamba engva owai vetava, an si yemba alamba tovorahovav, nonapopolmba loholmba? owai. Wo yimba indhanarinina diva kekalvho vremnavrava pevna kelsombovhorava, an si yemba mana ema besalva ovrahovav osva, memba yena? owai.
13 Andranindriniva himba helwolvavmoa kuwul samblamba, owai. Himba mongmangas engvra, mongomba musk venavra. Himba mongmangas hellevra, aongpa venavra mongomba. Noinda yimba dimba alengvtava, yimba Sesoana andrava pevna undnahonam vivavmoa.
Yesusva Varisinindm Ongawolna, Yenamba Indkoklava Luhunv.
14 Yesusva hevtindimba ishunvna dimom, Varisinindva murapeta aevulvna, hillimnivna, no Varisinindva dimangas mindnam ningvna, hev meis aharavhomana ovomnavna, an ata yena moamba hellevav?
15 Yesus unna, memba yena wevsa yimba indhanamba isholvuhinv, kava wevsava besalangas engiv. Heva os Sesoava yena undva lihawol vinv, osva indkoklal luhungu vinv. Nomba mana vemamba wevsamba indhanamba mindnam ninginvrava, besalangas, Sesoava hevna meis haravhoavav. 16 Sesoana lohohmomba eva hevna moashulnindna moamba novol velohv doara, wo indhanamba ilvahvna, moakus unvna, venamba, sismba Yon Baptais lohna. Doa daipotava men kava nemelmoa besal moakus unv, doa indkumbiva ehlana lihv, saivolm vev Sesoana nemeltindiram.
17 Sesoana lohohmomba doara novol velohvta, heva os owai, hena moamba ombamba lohvavmoa, osm ora indkumbi wohengivra. Pethaiva oviva si mueisowa vewolvav, doa heva os Sesoana moamba wohlohvav.
Yesus Unna, Tendomba Manam Hevna Ongalmba Pelvhanga Vivra.
Matiu 5:31-32 eva 19:9, Mak 10:11-12
18 Tendoriniva ongamba vravrava, wo henga engvavra, henga mongo vravra, osva temba Sesoana moam pilpikohav. Sesoava os nonglav, temba ongariskui vev. Wo temba tendoriniva seilva no ungevlirinimba engvanamba, ye vravra henga hemba, osva temba Sesoana moam yimba eva pilpikohavta. Sesoava os nonglav, yimba ongariskui temba vevta.
Yesusva Unna, Yeoa Besalmonam Engivm, Si Homeis Yem Plel Vevm Suwera.
19 Yesus olhmona unna indhanam, doa mongo tendorini avna, himba innetna lohvna, noi inne di pikian besal aembul, wo innemba himba beswonamangas nelohvna elsus. 20-21 Doa hena tuvpethalla mongova tendoriniva kismungilva vendkuetha lohvna, nihilva Lasarus. Himba innehuinindrini lohvna, os nengvna, kava inneslehol innemungilm nelm venav no innetnanam, ten pihangu venavm meyarini. Windemba ambalvohvna, hena wosavam mindena limbewol velvohvna.
22-23 Doa dawonam venamba, no kismungilmba daha, wo Sesoana ovsongolnindva hena undm omnahalvmana vuhe besallam Apraham simbelindam. Doa eva no innenindrinim daha, os singvina. Wo hena undva os gana, dom ten indhanasongo avnam suwera.
Doa hev ona nov vevongo vena muramo, ten Aprahamba eva Lasarusva mongnahalm elohv. 24 Doa hev ishonga vemnana Apraham simbelm, simbe, kam wavra vovhoamno, hom Lasarusm wolaihapro, omno os, englapund pora veltharava, wo kana mindem uwut vrera nona, kamba vuvrevpa mindnam hona suwera.
25-26 Apraham ishomnana hemba, omb, owai, nengo, nom yimba petharava avnamba, yimba manam eva ata sahta pevmangasva, owai. Doa heva os owai, hona Lasarusva himba kismungil amana vevna owousra. Doa daipotava himba men beswonam av, wo yemba nihsesoa mindnam venav. Wo eva mendekli olo pimba kalvholuhunv, yem eva kam. Wo noinda osva hona indhanamba ambvavmoa yeindamba, eva yimba homba ambvavmoa kaindamba.
27-28 Doa noi innetna henga omnana, yeoa wolaihango Lasarusm kana araindam petharam. Wo os ongawolla, yeoa Sesoana moam wohengivm, wo osm himba si kuvhueivav hona suwekembelmba. Kana towandaslalva 5pelara lovahav.
29 Apraham omnana, yena towandaslalva himba ilvahv Mosesna Sesoamomba, eva moashulnindna moa. Wo heoa no moamoa wohengivra, wo si himba beswonam osva kuvhueivav suwekembelmba. 30 Doa innetna omnana, owai, osva engivavmoa, heva os mongo indhanarini beswonam pokamariniva phorava, ishunvra, wo himba hillivrava, wo hevna indkoklamba wuleihivav.
31 Apraham omnana, owai, himba engivmoa Mosesna eva moashulnindna Sesoamomba, eva himba hillivavmoa indhanarinina moamba, osva tanam, temba nomba pokamariniva phonamba.