7
144,000 kariimet Kaem ko kuting molak taman
Asele ani engel 4 pela, ali lilim ko dun 4 pela mu te sanami namaman se nungarkem. Nuna ali ko marir daula bibiya 4 pela mu iluman se bo ta ali, gagi, se tam bo me itugukaso, mena. Asele ani engel bo koma worem bausa mu te basu tarigikaso se arigem, nu Kaem marak pempem la baga lagoso mu ko kuting molak ko mel iluwam. Nu engel 4 pela, Kaem ali se gagi maguwumonko ko sokel nungaram, umu sail karogo nunga auram ale mam: “Nina ali se gagi se tam me nunga maguwural, menaral se ana nanga Kaem ko kuting molak noko ura kariimet nomoke sengem te betenak se asele maguwuralko,” mam. Asele ani Kaem ko kariimet ko kuting molak taman umu ko tom ko ikiem: Israel ko kariimet motam 12 mu lilim ningi, noko kuting molak taman ko tom mu 144,000 kariimet.
Judah ko gue te mu 12,000 noko kuting molak taman.
Se Reuben ko gue te mu 12,000.
Se Gad ko gue te mu 12,000.
Se Asher ko gue te mu 12,000.
Se Naphtali ko gue te mu 12,000.
Se Manasseh ko gue te mu 12,000.
Se Simeon ko gue te mu 12,000.
Se Levi ko gue te mu 12,000.
Se Issachar ko gue te mu 12,000.
Se Zebulun ko gue te mu 12,000.
Se Joseph ko gue te mu 12,000.
Se Benjamin ko gue te mu 12,000.
Ilu biguwu sapara mu 144,000 kariimet.* Kaem noko kariimet kuting molak nomoke sengem te betera mu, noko kota ko iwita nomom due iluwam. Ezekiel 9:3-6 ago arikko.
Kariimet ningi awote guang siraram nagu muruwuman
Ario, ani akingtala loagerem ale ikialko, ani kariimet motam biya, ningi awote, kaura moke mena mu nungarkem! Nuna sor suen biya ko, digo suen biya ko, kariimet duap duap ko, se den kirker ko. Nuna daiga kuwim kuringi se Sipsip Anumang umu ko koma ko sanamaman. Nuna guang siraram mu nagu muruwuman, ale pator gawa nugutinga saparam. 10 Se sail karogo aikasan ale balukasan:
“Anananga sangaru tata ko sokel biya mu
anananga Kaem, nu ko daiga kuwim te dagiwoso mu se,
nanga Sipsip Anumang umu nunga mel nunguning!”
11 Se engel alo suen la mu nuna daiga kuwim mu se, kari supuling 24 mu se, mel mel nunup ago 4 umu nunga laturu guruguman ale sanamiwakasan. Ale nuna daiga kuwim umu kuringi nubugura kulukuru muruwuman ale nomoke ali ningi kaparam se Kaem perr tuikasan, 12 ale makasan:
“Nunguning!
Amilmil yawara se nikitang biya,
se ikia sinar se nup patawura,
se nup biya, sokel biya, se sangam ningo
mu anananga Kaem ko,
pempem la butata ani se lagarukko, nunguning!”
13 Se kari supuling umu nunga ningi bo aninga isuam, “Kariimet guang siraram nagu muruwuman mu arika? Se nuna aparete taiman a?” mam.
14 Se ani nu manem, “Dom, ni ko ikisam.”
Se nu mam, “Kariimet ewerta tom memek biya ningi nama gilingiman, bare aitak dir palagaman. Nuna nunga guang Sipsip Anumang ko gue te anuman se sirarmam. 15 Bore te se,
“nuna Kaem ko daiga kuwim umu kuringi
baga se, tirom woremkalal noko temple ningi nup biya tui lagasan;
se nu ko daiga kuwim te dagiwoso umu
ko luman ulaluwurok ale nunga iramuru saparukko.
16 Nuna udagi na ko me kuemon, ale yu ko me kuemonko.
Worem ko kowar me nunga kaniruk,
agi ko kore me nunga turupurokko.
17 Mu awuk, Sipsip Anumang daiga kuwim
kusumuri mu te bagoso mu nunga bitua kari yawara ko bagarukko;
nu marak ningo ko yu bulowolok
kapawoso mu te nunga kiti gurugu nongorak namarukko.
Se Kaem nononga nomononge
miningam nomotam te kapawoso mu siwu waru saparukko.”

*7:8: Kaem noko kariimet kuting molak nomoke sengem te betera mu, noko kota ko iwita nomom due iluwam. Ezekiel 9:3-6 ago arikko.