8
Kaola kutira nukum 7
Se Sipsip Anumang scroll ko kaola kutira nukum 7 umu kutuwuram, se duruk wonong te mu sor kutek ma saparam, nama hour suanta ko komasang iwita.
Se udagi ani engel 7 pela Kaem koma ko pempem bagara umu nungarkem, se tom umutang te trumpet 7 pela mu nungarman.* Kaola kutira 7 nukum kitira mu ilu kutuwuso mu, trumpet 7 mu ko den te duap betesan.
Se engel bo tala tawir bo gold te nunga mu iluwam, ale ago tai altar duap te sanamaram. Se nuna tam kiri siring yawara yawara ilu biguwuman mu ninguru tuman, nu giok ale ago nama altar gold, Kaem ko daiga kuwim mu duap te aniso, mu te kaiyok se kaniruk ale siring yawara mu kariimet laili suen la nunga guranek ago barasukko. Se nu uwutata beteram se bur siring yawara mu kariimet laili umu nunga guranek ago Kaem koma te tarigikaso. Kariimet nunga guranek: 1 Peter 3:12; Revelation 5:8; 6:9-10. Asele engel mu ko tawir mu iluwam ale tama altar awote mu giam, tawir ningi awuram ale, waram se ali awote tai kaparam. Se pure biliwilik makaso ale taga pagakaso ale nia nama taikaso, se wanara kapakaso.
Trumpet
Se engel 7 pela nunga trumpet 7 pela mu itugumonko kirimi karame beteman.
Se engel gira mu ko trumpet itugumam se me kam la, tuwik muguri bibiya se tama gue ago mu patungam ali awote kaparam. Se ali lilim kau pagaru ilagala suan ko beteman mu ko suan mu, tam se anapeya mel karogo lilim kaniram. Moses ko tom te kilek sang uwuta aratu namakaso. Mu awuk, Kaem Egypt alo nunga memek koma nungaruk ale kota ko kariimet nunga bataguru taukko mu ko se: Exodus 9:23-26; 7:20-21.
Se engel 2 mu ko trumpet aking itugumam se mel bo duruk aromemek kaniwara iwita mu sapaman se nama gagi ningi dagulam. Se gagi lilim kau pagaru ilagala suan ko beteman mu ko suan mu gue ko geragam, se ko wal anapeya mel mu kua sapaman, se ko dal mel mu ago la maga kuena sapaman.
10 Se engel 3 mu ko trumpet itugumam se baras biya bo, tama galep kaniwakam mu kutuwam, tai yu bibiya se gotektek pagaru ilagala suan ko awuman mu ko suan ningi dagulam. 11 Se baras umu ko nup mu Wormwood.§ Wormwood mu mel bo ko seselak memek. Se yu umu ko kau paoga baras umu ningi dagulam mu seselak paga saparam, se kariimet suen biya yu mu nokasan ale kuakasan.
12 Se engel 4 mu ko trumpet itugumam se worem paga ilagala suanaram, se sige butatala, se baras mel paga motam ilagala suanaman tala, se nunga paoga umu ningi suan suan koma koma mu tiromorom nunga iram. Bore te se, day suanta ningi mu paoga ilagala suan umu ko suanta mu nikinang mena, se tirom mu koma suanta tala.
13 Se ani loagawerem mu taraga bo kualala binga se sail karogo airam ale balukaso, “Boteko! Boteko! Boteko!” makaso. “Mu awuk, engel ilagala suan am bagasan umu nunga trumpet itugumon mu, o ali imi ko kariimet mu nina awuk ko ya?”* Engel 5 se 6 ko den mu chapter 9 te aniso. Engel 7 ko den mu chapter 11:15 mu te duap beteso.

*8:2: Kaola kutira 7 nukum kitira mu ilu kutuwuso mu, trumpet 7 mu ko den te duap betesan.

8:4: Kariimet nunga guranek: 1 Peter 3:12; Revelation 5:8; 6:9-10.

8:7: Moses ko tom te kilek sang uwuta aratu namakaso. Mu awuk, Kaem Egypt alo nunga memek koma nungaruk ale kota ko kariimet nunga bataguru taukko mu ko se: Exodus 9:23-26; 7:20-21.

§8:11: Wormwood mu mel bo ko seselak memek.

*8:13: Engel 5 se 6 ko den mu chapter 9 te aniso. Engel 7 ko den mu chapter 11:15 mu te duap beteso.