2
Fei Harenua a'a Christ
Mina, hamu'ou ale'ei ma'ea a'a e'ei tata ma e'ei hafelo'aa hamu'ou, e'ei hamona tatalai wagina ei hamo'aa neneraa ei maumau feni ano mawe ei maumau mei haparaa fei haroo pafea. Fei spiritina fei fi bigi a'a ei rona barafe. Minaa hai'ou anaa, hai'ounado'o guta inamoaa ro'ou fama'a; faho'oaa ei hafelo'a maumau* 2:3 O, faho'oaa ei nunumiaa unuu hai'ou ma neneraa ei nunumiana ma ei naranarana. Ana ale'ei ro'ou, wagii ei pa'aa maumau hai'ou, hai'ou'aa tonaa sibana. Ma'uaa, sifei ba fei baua haguana o'ou, mei Haidaa, mei na rata fei faloloa'iana, na fani harenuaa o'ou i a'a Christ, ei o'aa oa ale'ei ma'ea fininaa ei hafelo'aa o'ou—na fatelaiaa o'ou fei rawani'ana. Ma mei Haidaa na fa'asi'anaa o'ou fipuinaa Christ ma fagutanaa o'ou i a'ana wagii fei gufu pafea i a'a Christ Jesus ba a'a ei arewaa i nomai hinene, i fama'aa fei rawani'ana, fei lomi tawi'ana, i fama'aiaa o'odu fei rawani'ana, i a'a Christ Jesus. Uaa a'a fei rawani'a, hamona tela uaa fei narafawe'ia—ma fei, abaa noramiana a'a hamu'ou—uaa hepalo fanaa mei Haidaa, abaa bigi'uaa rama'a, si'ei, lomi nemea ba i mamagugu wagina. 10 Uaa hamu'ou au'au panii mei Haidaa, hamona mamaramai a'a Christ Jesus ba hamo'aa bigi'aa ei rawani'a bigi'a, ei dii pagi'augaa mei Haidaa ba bigi'aa o'ou.
Hemea Ua a'a Christ
11 Si'ei, hamonei nonominia ba hamona waninimai ale'ei Gentile. Ma rona ware ba lomi hamona moro'aa hudii wawanei—ale'ei wareaa ei rona moro'aa hudii wawanei (fei rona bigi'ia a'a ei hudi unuu ei wawane)— 12 Naraia ba mina, hamona farapa a'a Christ ma a'a ba hamu'ou Israel ma hamona raua a'a fei fi'ugaiaa fei fa'unaia, lomi o'onaia unu ma ana lomi Haidaniaa hamu'ou yeni malagufu. 13 Ma'uaa e'eni, a'a Christ Jesus, hamu'ou ena hamonado'o gutafaraua, hamonawe nofarafi'imai uaa fei namoo Christ.
14 Uaa ana hia mei i farawaninaa o'ou, mei na bigi'ia ba helagui, ale'ei hemea ua ma na birosiaa fei na fafihafeloinaa pafoo lagua 15 a'a fei pigiona na fapedugaa fei law, fei na fafisibainaa lagua fininaa ei warea ma feroia wagina. Fei nunumiana sifei ba i famamaraa hemea manufau rama'a a'a laguei, ba i fagutafarawaninaa lagua, 16 ma a'a hepalo ua hudi unu ina fagutafipuidinaa lagua i a'a mei Haidaa uaa fei hawafolo, fei ina fapedugaa fei fisibaiaa lagua. 17 Ina nomai ma u'ugaa fei gutafarawania a'a hamu'ou ena hamona gutafaraua mawe e'ei rona gutafarafi'i. 18 Uaa i a'ana minaa agua na pa'i tala i dinaa a'a mei Ama wagii hepalo ua Spiriti.
19 Si'ei, e'eni, fai lo'e ba hamu'ou rama'aa rauaa, o rama'aa hepapa gufu, ma'uaa, hamu'ou ale'ei pa'aa rama'a gufuu mei Haidaa fipuinaa ei apunaia ma ei maroaa fei humuu mei Haidaa, 20 fei na fadu pafoo fei fasu'ufufugoi ei apostle ma ei mamama'a, fei ba Christ Jesus, ana hia, fei pa'aa fafasui fei fasu'ufufugoi. 21 I a'ana, minaa fei humu na fadufitanai ma a'a mei Fasu na ufalarai ale'ei hepalo apunai humuu mei Haidaa. 22 Ma i a'ana, hamu'ou ana ale'ei finefine ina fadufipuinaa hamu'ou ba ale'ei hepalo humu ba wagii fei Spiritina, mei Haidaa i oa i lalona.

*2:3: 2:3 O, faho'oaa ei nunumiaa unuu