3
Paul, mei U'uga a'a ei Gentile
Sifei, fei pa'afina ba yau Paul na bobo'ai a'a Christ Jesus uaa ba a hadumaa hamu'ou ena Gentile.
Woro ba hamona guaidigaa fei bigi'aa fei rawani'aa mei Haidaa, fei ina fanau ba unei u'ufanaa hamu'ou. Sifei ba, hefei nado'o ude'opa'ai, inawe foiginia ma fa'arewaia a'au, ale'ei ma'idei do'o ne'iau fama'a. Ena hamona igoaa feni, hamopowe apa'ifarawaninaa fei apa'au a'a fei u'ugaa Christ, fei nado'o opa'ai, fei lomi na fa'arewaia a'a ei rama'aa ei tawe i didii, ale'ei i fa'arewaia fei Spiriti a'a ei apostle ma ei mamama'a, ei rona apunai a'a mei Haidaa. Fei manumanu inado'o opa'ai, sifeni ba, a'a fei rawani'a warea, ei Gentile, ro'ou ale'ei pa'aa na'u fipui a'a ei Israel ale'ei maroaa hepalo ua unu ma rona tofipuinaa fei fa'unaia a'a Christ Jesus.
Unawe oanaa nafii feni rawani'a warea uaa fei rawani'aa mei Haidaa, fei na fanau a'a fei bigi'aa fei faufauna. Pa'aa fa'ua ba unamina oanaa pu laraa minaa ei apunaia, ma'uaa, ina fanau feni rawani'a: ba unei u'ufanaa ei Gentile ei watauda rawani'a manumanuu Christ ei na waiwai ba o labagipa'ia ma ba unei fama'aiaa minaa ei rama'a fei bigi'a a'a fei manumanu nado'o opa'ai, fei na ude'opa'ai a'a mei Haidaa fama'a, mei na famamaraiaa minaa ei manumanu. 10 Fei naranarana, sifei ba e'eni, a'a ei losuia, ei watauda mau apa'aa mei Haidaa nei arewa a'a ei hapara mawe ei bauana inamoaa fei haroo pafea, 11 ale'ei ba i neneraa fei nunumiana, fei na ude ranimai, fei inawe bigidigia a'a Christ Jesus, mei Fasuu o'ou. 12 I a'ana ma wagii fei narafawe'ia a'ana, ina rawani ba o'aa nofarafi'ilao a'a mei Haidaa fininaa mamalawiaa naranara ma laugu'ua. 13 Si'ei, a i'iginaa hamu'ou ba hamonei'aa fanunuta a'a ei awatau uaa hamu'ou, hamatee manumanu i farawaninaa hamu'ou.
Na Lafulafunaa ei Ephesus
14 Sifei fei pa'afina ba una o'o'ui a'a mei Ama, 15 mei, minaa ei maroana i pafea* 3:15 O, mei, hia amaa minaa ei yei pafea ma yeni malagufu rona to haraa ro'ou a'ana. 16 Una lafulafu ba a'a ei watauda rawani'ana i fawe'iaa hamu'ou laloo ei naranaraa hamu'ou a'a fei faufau noranamai a'a fei Spiriti 17 ba i a'a fei narafawe'ia, Christ i oa laloo iaa hamu'ou. Ma una lafulafu ba hamu'ou, ena ina gugudii waraa fei hagua laloo iaa hamu'ou, 18 hamonei pa'i faufau fipui a'a minaa ei apunaiaa mei Haidaa, hamonei aida ba batanai fei haguaa Christ—fei larena, malana, tarena ma walalona 19 ma ba hamonei aida fei hagua fei, fei na muainaa fei apa'a—ba hamonei pepesu a'a minaa ei maumau mei Haidaa.
20 Ma i a'ana, mei imina bigi'apoidinaa tamanu o'aa i'iginia o naranaraia wagii fei faufau, fei fi bigi inamoaa o'ou. 21 Inei tonaa hawerana laloo fei losuu mawe Christ Jesus ma a'a minaa ei tawe ranimai ranimai! Amen.

*3:15: 3:15 O, mei, hia amaa minaa ei yei pafea