4
Fihupi'ii wagii fei Hudi Unuu Christ
Si'ei ba yau hemea na bobo'ai uaa mei Fasu, u'ei ware'ai'ai a'a hamu'ou ba wagii ei tatalaiaa hamu'ou, inei rawani ua a'a fei rafeia hamona tonia. Hamoneimina fafafaunaa pu ma madumui; hamonei fawiwi'ai ma fafirawaninaa pafoo hememea hamu'ou fininaa hagua. A'a minaa ei faufau hamu'ou, hamonei panarofawe'ia fei hupi'iaa fei Spiriti wagii fei maumau gutafarawania. Na pa'i hepalo ua hudi unu ma hepalo ua Spiriti—ana ale'ei hamona tonaa hepalo ua o'onaia unu ei i rafeinaa hamu'ou— hemea ua Fasu, hepalo ua narafawe'ia, hepalo ua pudugufaia; hemea ua Haidaa, mei Amaa minaa ei rama'a, mei na pafeainaa minaa ei manumanu ma i a'a minaa e'ei ma i laloo minaa e'ei.
Ma'uaa ina alaginaa fei rawani'ana a'a hememea o'ou ana ale'ei nunumiaa Christ. Si'ei, i* 4:8 O, mei Haidaa i ware ale'ei ba:
“Ei i dinaa pafea,
ina tauduginaa ei bobo'aia laloo fei wana
ma ina fani fana a'a ei rama'a.”
(Mei “ina dinaa pafea” ana na dinaa waduhero. 4:9 O, dinaa ei walaloaa feni malagufu. 10 Mei na dinaa pu, ana simei mei na dinaa pafoo fei pumanugawe ba nei oa a'a minaa ei manumanu hitani.) 11 Ana hia mei i alaginia ba hefi'a apostle, hefi'a mamama'a, hefi'a u'ugaa fei rawani'a warea ma hefi'a pasta ma feroia, 12 ba ronei fawe'iaa ei apunaia a'a ei bigi'a ba fei pa'afii Christ neipa'aa we'i 13 nopa'aloo fei fihupi'iaa minaa o'ou wagii fei narafawe'ia ma fei apa'aa mei Na'uu mei Haidaa ma opowe a'u ba opowe tonaa minaa ei maumau Christ.
14 Ma nabaa ale'ei, lomidiai ba o'ou baduu ua ba o lafelao ma lafemai wagii ei mamaua ma waniwanii fei lalarenaa ei feroia ma ei manitoai sifisifii ei rama'a ba ro'aa sifi'aa o'ou. 15 Ma'uaa owe wareaa fei fa'uaia fininaa fei hagua, a'a minaa ei manumanu opowe no'a'ulao a'a mei hia Fasu, mei Christ. 16 I a'ana minaa fei pa'afi na udefipuinaa minaa ei wao hudi unu ma nogipelao ma noma'ualao fininaa fei hagua ei fi bigi'aa fei bigi'ana hepapalo finefinee unu.
Guta Ale'ei ei Na'uu fei We'ai
17 Si'ei, a warefanaa hamu'ou feni ba hamonei bigi'ia a'a mei Fasu ba hamonei'aa tatalai ale'ei ei mau talaiaa ei Gentile, ale'ei fei mau hafelo'aa naranaraa ro'ou. 18 Na roroma ei naranaraa ro'ou ma rona di'ininaa fei harenuaa mei Haidaa uaa ina polai tabaa ro'ou hamatee na waiwai tabaa ro'ou. 19 Lomi rona fai nanamuipa'aa unuu ro'ou, si'ei, rona fifaninaa ro'ou a'a ei nunumiaa unuu ro'ou ba ro'aa bigi'aa minaa ei mau toai hafelo'a ma na ude sisii ua haraa ro'ou.
20 Ma'uaa hamu'ou, lomi hamona apa'aa Christ ale'ei. 21 Hamonapa'aa guainaa fei u'ugana ma hefi'a, rona feroinaa hamu'ou fei fa'uaia a'a Jesus. 22 Rona feroinaa hamu'ou wagii fei tatalaiaa hamu'ou mina ba hamonei siminaa ei maumau hamu'ou mina, ei na tauia loasi a'a ei sifisifi nunumiana; 23 ma ba hamonei tonaa fei manufau naranara 24 ma hamonei fahawaiaa fei manufau maumau, fei na mamaramai ba i ale'ei mei Haidaa a'a fei pa'aa wanewanea ma fafa'araia.
25 Si'ei, hememea hamu'ou nei siminaa fei mau sifisifi ma warefa'uai a'a mei gufumu, uaa minaa o'ou, maroaa hepalo ua unu. 26 “Fapedugaa fei sibamu, apuna bigifafelo”: Inei pedu fei sibamu ei atawe lolo fei halo 27 ma apuna fani ugaa pinee mei Hani'u. 28 Mei na'aida topa'ai, inei'aa bigidinia, ma'uaa inei biginaa panina ba i pa'i manumanu ba i fani a'a ei lomi rona pa'i.
29 Inei'aa lele'aa poamu ei hafelo'a warea, ma'uaa tamanu i hadumaa hefi'a a'a tamanu ona aida ba i farawaninaa ro'ou ba inei hadumaa ei rona guai. 30 Ma apuna fanunutaa fei Spiriti Apuna mei Haidaa, fei na oa a'a hamu'ou ale'ei hepalo tamatama nopa'aloo fei arewaa ponohadiwe'ia. 31 Fapedugaa minaa ei para'aa maumau, ei mau fifi'ii unu, ei sibasibaa, ei mau bala'afigii unu, ei mau u'ufafeloaa rama'a ma watauda ei mau ei bidibidii unu. 32 Fafirawanii ma fifaloloa'inaa hememea ma futoaa ei tataa hememea hamu'ou ana ale'ei ba a'a Christ, mei Haidaa na futoaa ei tataa hamu'ou.

*4:8: 4:8 O, mei Haidaa i

4:9: 4:9 O, dinaa ei walaloaa feni malagufu.