5
Si'ei, fei maumau hamu'ou nei fimina'einaa fei maumau mei Haidaa, ale'ei ei baduu, ei ina haguaa ro'ou ma tatalai fininaa fei hagua, ana ale'ei Christ na haguaa o'ou ma rawa'a'afai a'a mei Haidaa uaa o'ou, ale'ei hepalo fana, hepalo na dufa.
Ma'uaa i a'a hamu'ou, inei'aa pa'i ma'ida mau fitatafipa'aia, o hepalo mau hafelo, o mau bagito, uaa ei maumau ei, lomi na rawani a'a ei rama'aa gufuu mei Haidaa, ei rona apunai. Ana hamonei'aa warefafelo, o warefa'a'afoloi, o hafelo'a warefifigaia, ei manumanu abaa rawani'a, ma'uaa hamonei ware ‘ta’ ua. Uaa a'a feni, hamonapa'aa aida ba fa'ua: Lomi i pa'i rama'aa fitatafipa'aia, hafeloia, o bagitoia ba i pa'i gutanana a'a fei haparaiaa Christ mawe mei Haidaa,* 5:5 O, fei haparaiaa mei Christ mawe mei Haidaa uaa nemea ale'ei i haguaa e'ei manumanu e'ei. Apuna guaitonaa sifisifi wareaa nemea, uaa a'a ei manumanu ei, fei sibaa mei Haidaa, i pasinaa pafoo ei rona barafe. Si'ei, apuna rarafiaa ro'ou.
Uaa mina, hamu'ou roromaa, ma'uaa e'eni hamu'ou we'ai a'a mei Fasu. Te, hamonei tatalai ale'ei ei na'uu fei we'ai (uaa ei fuaa fei we'ai, minaa ei rawani'a manumanu, ei na wanewane ma fa'uai) 10 ma hamonei labarainaa tamanu na fani'eni'eaa mei Fasu. 11 Apuna atetea a'a ei bigi'aa fei roromaa, ei lomi fuana, ma'uaa, fa'arewaiaa ro'ou. 12 Uaa manumanuu mamafaa nabaa hamo'aa wareaa tamanu rona bigi'opa'ainia ei barafea. 13 Ma'uaa minaa ei manumanu na fa'arewaia fei we'ai, ona fanunu'apa'ia, 14 uaa fei we'ai na fa'arewaiaa minaa ei manumanu. Si'ei, i ware ale'eni:
“Wera, mena ma'igua,
asi'aa a'a ei ma'ea,
ma Christ i fawe'ainio.”
15 Si'ei, hamonei talaiwagi'inaa hamu'ou—abaa ale'ei ei lomi rona pa'i apa'a, ma'uaa hamonei ale'ei ei rona pa'i apa'a. 16 Ma hamonei bigifawe'i eni fi pa'i au, uaa eni arewaa e'eni na hafelo. 17 Si'ei, hamonei'aa poapoai, ma'uaa hamonei apa'ifarawaninaa tamanu nunumiaa mei Fasu. 18 Hamonei'aa hunufapoa-poai a'a ei wine, ei i notonaloo hamu'ou a'a ei hafelo'a. Ma'uaa inei didifaa hamu'ou fei Spiriti. 19 Hamonei fiwarewareinaa ei psalm, ei laugaa losuu ma ei laugaa manumanuu fei Spiriti. Lalaugi ma tanu lauga i laloo naranaraa hamu'ou a'a mei Fasu 20 ma ranimai, ware ‘ta’ a'a mei Haidaa, mei Ama wagii minaa ei manumanu a'a fei haraa mei Fasuu o'ou Jesus Christ.
21 Si'ei ba hamona ma'auaa Christ, hememea hamu'ou nei fafefe a'a nemeadiai.
Pifine ma Wawane Haroo Lalai
22 Hamu'ou ena pifine, hamonei fafefenaa ena haroo hamu'ou ana ale'ei hamona fafefenaa mei Fasu. 23 Uaa mei wawane na haroa, hia mei fasuu mei harona ana ale'ei Christ, hia Fasuu fei losuu, fei hudi ununa, fei hia ana fatela'ana. 24 Ma si'ei ba fei losuu na fafefenaa Christ, ana ale'ei ba ei pifine, ronei fafefenaa ei haroo ro'ou a'a minaa ei manumanu.
25 Hamu'ou ena wawane, hamonei haguaa ei haroo hamu'ou, ana ale'ei Christ na haguaa fei losuu ma na rawa'a'afai wagina 26 ba i fafafa'arainia, ale'ei ba ina fesuia 5:26 O, fesudigia a'a fei warea, 27 ma ba i fa'ufalarainia i ma'ana ale'ei hepalo fananamai losuu, lomi na pidaa, o hafidu'udu'u, o hepalo lolo, ma'uaa na fafa'arai ma lomi tatana. 28 Ena wawane lalaia, ronei haguaa ei haroo ro'ou ana ale'ei rona haguaa ei hudi unuu ana ro'ou. Mei na haguaa mei harona pifine na haguaa anaia. 29 Uaa lomi hemea i bidibidi ununa a'a fei ana hudi ununa, ma'uaa ina faguia ma oma'aia ana ale'ei na bigi'ia Christ a'a fei losuu— 30 uaa o'ou, maroaa fei pa'afina. 31 Sifei fei pa'afina ba “Hemea wawane i di'ininaa amana ma inana ma i tau a'a mei harona ma lagu'awe pigioinaa hepalo.” 32 Fei, hepalo baua manumanu na ude opa'ai—ma'uaa, u'ei warewareaa Christ ma fei losuu. 33 Ma'uaa hememea hamu'ou nei haguaa mei harona pifine ana ale'ei ina haguaa anaia ma mei harona pifine, inei ma'auaa mei harona.

*5:5: 5:5 O, fei haparaiaa mei Christ mawe mei Haidaa

5:26: 5:26 O, fesudigia