6
Ei Baduu, ei Ama ma ei Ina
Ena baduu, guainaa wareaa ei ama ma inaa hamu'ou a'a mei Fasu; uaa fei, ina wanewane. “Ma'auaa amamu ma inamu”—sifei fei rawarawa warea laloo fei law, fei i nofipuimai a'a fei warefa'unaia— “ba o'aa gutafarawani ma gutafamalaa yeni malagufu.”
Ena ama, apuna fasibaiaa ei na'uu hamu'ou; agia, hamonei feroinaa ro'ou a'a ei feroia ma wareaa mei Fasu.
Ei Humuwa mawe ei Fasu
Ena humuwa, guainaa wareaa ei fasuu hamu'ou yeni malagufu fininaa ma'aua ma honua ma rawani'a naranara, ana ale'ei ba hamona guainaa ei wareaa Christ. Guainaa wareaa ro'ou abaa una fei ba rona fanunuaa hamu'ou, ma'uaa, ale'ei humuwaa Christ, hamonei bigi'aa ei nunumiaa mei Haidaa noranamai i naranaraa hamu'ou. Si'ei, bigifawe'i, ale'ei ba hamona bigibigi a'a mei Fasu ma abaa a'a rama'a, uaa hamona aida ba mei Fasu i fani pono'a a'a hememea wagii tamanu rawani'a na bigi'ia nabaa hia humuwa, o lo'e.
Ma ena fasu, ei rawani'aa hamu'ou nei fimina'ei a'a ei humuwaa hamu'ou. Apuna fararaoaa ro'ou, uaa hamona aida ba mei Fasuu hamu'ou ma ro'ou, hia i pafea ma lomi papa'aa ununa.
Ei Finefinee Fo'aa a'a mei Haidaa
10 Fei fapopo'ii wareau sifei ba hamonei oafawe'i a'a mei Fasu ma a'a fei baua faufauna. 11 Fahawaiaa minaa ei finefinee fo'aa a'a mei Haidaa ba hamo'aa ufadugepa'aa ei manitoai mei hani'u. 12 Uaa fei ote'oteiaa o'ou abaa fi fadugeaa ei a'a pigio ma raraa, ma'uaa fi fadugeaa a'a ei hapara ma bauana mawe ei faufau feni ano, feni na roroma ma a'a ei hafelo'a spiriti inamoaa fei haroo pafea anaa. 13 Si'ei, hamonei fahawaiaa minaa ei finefinee fo'aa a'a mei Haidaa ba ena ina nomai fei arewaa hafelo, hamo'aa ufawe'ipa'i ma ena hamona bigipedugaa minaa ei manumanu, hamo'aa ufawegipa'i. 14 Si'ei, hamonei ofafaufau a'a fei adii fa'uaia, fei na adinaa walaa hamu'ou, a'a fei papanii niniwai fei wanewanea 15 ma rafe supinee hamu'ou a'a fei rawani'a wareaa fei gutafarawania. 16 Ma fahononoo minaa ei, tonaa fei rapirapii fei narafawe'ia, fei ina pereaa minaa ei hioo mei hani'u, ei na pa'i hafii umuna. 17 Fahawainaa fei tao tela'ana ma waduu fei Spiriti, fei wareaa mei Haidaa. 18 Ma lafulafu a'a fei Spiriti ranimai a'a watauda ei mau lafulafua ma i'igaia. Ei hamo'ei naranaraiaa e'ei, hamonei oma'ama'a ma u lafulafunaa ei apunaiaa mei Haidaa.
19 Lafulafunau anaa ba ena una gigiaa umuu, i fani paolaa wareau ba a laugu'ai ena na fa'arewaiaa ei na ude opa'ai a'a fei rawani'a warea, 20 fei u'ei guta bobo'ai wagina ale'ei hemea umuiaa mei Haidaa. Lafulafu ba unei wareia fininaa fei laugu'aia.
Ei A'apoo Aloana Warea
21 Tychicus, mei pa'aa lofuu o'ou, mei weweaa nafi a'a mei Fasu, iwe warefanaa hamu'ou minaa ei manumanu ba hamonei aida ba yau batanai ma fi bigi'aa tamanu. 22 Sifei fei pa'afina ei a aloiawau a'a hamu'ou ba hamonei aida ba hai'ou batanai ma ba i fawe'iaa ei naranaraa hamu'ou.
23 Guapaloeni i dinaa a'a ei lofu: fei gutafarawania ma fei hagua fininaa fei narafawe'ia noranamai a'a mei Haidaa, mei hia Ama mawe mei Fasu, Jesus Christ. 24 Fei rawani'a i dinaa a'a minaa ei lomi i pedutoo fei haguaa ro'ou mei Fasuu o'ou, Jesus Christ.