PHILIPPIANS
Warefa'aia
Feni ne'iaa Paul fi dinaa a'a fei rawarawa losuu fei fa'asi'anana i Philippi. Eni i ne'inaa feni, ne'iana ei hia yei humuu bobo'aia uaa ina guainia ba hefi'a rona feroinaa fei sifisifi feroia laloo fei losuu i Philippi.
Fei pa'afii fei ne'iana ba i ware ‘ta’ a'a ei losuia i Philippi wagii ei fanaa ro'ou ba haduhaduna ei i gutafafelo i bobo'aia ma ba ana i farawaninaa naranaraa ro'ou ba ronei laugu'ai ma o'ugi ua wagii ei awataa rona pa'i.
Ana fi fanonominaa ro'ou ba fei fihupi'iaa ro'ou a'a Christ, hepalo fanaa mei Haidaa fei rawani'ana, fei ro'aa tonia wagii fei narafawe'ia ma abaa fei neneraa ro'ou fei mau bigi'aa ei Jew wagii fei law.
Feni ne'ia fi wareaa fei ni'eni'ea, laugu'a, fihupi'ia ma ofasisia wagii ei narafawe'ia ma fei gutanaa ro'ou. Ana fi fama'aiaa fei haguaa Paul fei losuu i Philippi.
1
Haigua Paul ma Timothy, nafii Christ Jesus.
 
Ma feni ne'iaa haigua i dinaa a'a minaa ei apunaiaa mei Haidaa, ei rona oafipui a'a Christ Jesus yei Philippi mawe ei bauaniaa losuu* 1:1 Hepalo warea English ba bishop (bauaniaa losuu) ma ei paniaa panii ro'ou:
 
Fei rawani'a ma gutafarawania i dinaa a'a hamu'ou noranarai a'a mei Haidaa, mei Amaa o'ou ma mei Fasu, Jesus Christ.
Fei Warea ‘ta’ ma fei Lafulafua
Una ware ‘ta’ a'a mei Haidaa, ranimai, ena una'o narapa'aa hamu'ou. A'a minaa ei lafulafuau minaa hamu'ou, una'aida lafulafu fininaa ni'eni'ea, uaa hamona harefipui a'au fei rawani'a warea a'a fei rawarawa arewaa nopa'amii wagieni ma una o'ugaa fei ba mei i fa'asi'anaa fei rawani'a bigi'a i a'a hamu'ou, i bigifapedugaa fei bigi'a nopa'aloo fei arewaa Christ Jesus.
Ina wanewane ba una nara ale'ei a'a hamu'ou, uaa minaa hamu'ou i naranarau; uaa nabaa una bobo'ai, o una wareaa pepei ba fa'ua fei rawani'a warea, minaa hamu'ou, hamona tofipui a'au fei rawani'aa mei Haidaa. Mei Haidaa i u neneu a'a fei ba yau, napa'aa nunuminaa minaa hamu'ou wagii fei ha'eiaa Christ Jesus.
Ma feni lafulafuau sifeni: ba fei haguaa hamu'ou nei nogipelao fininaa fei apa'a ma nei lamalamai ei naranaraa hamu'ou ma hamo'aa fanunupa'aa ei na walalo 10 ba hamo'aa fanunu'apa'aa ei naminapa'aa rawani ma hamo'aa fafa'arai ma lomi hepalo tataa hamu'ou nopa'aloo fei arewaa Christ 11 ba nei pepesu fei fuaa fei wanewanea, fei noranarai a'a Jesus Christ—ba nei fabauaninaa fei haraa mei Haidaa ma fei udugiana.
Fei Bobo'aiaa Paul na Fatalainaa fei Rawani'a Warea
12 Nunumiau ena lofuu ba hamonei aida ba ei na bapa'au, napa'aa fatalainaa fei rawani'a warea. 13 Ma a'a fei, inawe arewa a'a minaa ei oanananaa fei humuu mei hapara 1:13 O, a'a minaa fei humuu mei hapara mawe minaa ei rama'a ba yau, na bobo'ai hamatee Christ. 14 Wagii fei bobo'aiau, watauda ei lofu a'a mei Fasu, na rawanidiai naranaraa ro'ou ba ro'aa u'ufawe'i ma laugu'ua a'a fei rawani'a wareaa mei Haidaa.
15 Pa'aa fa'ua ba hefi'a, rona u'ugaa Christ a'a fei wawa'aia poa ma fei ba minaa ro'ou ua, ma'uaa hefi'a, a'a fei rawani'a maumau. 16 Ei i rawani maumau ro'ou, rona bigi fininaa fei hagua ma rona aida ba yau yeni uaa una u nenee fei rawani'a warea. 17 Ei abaa pa'aa naranaraa ro'ou, rona u'ugaa Christ a'a fei wawa'aia poa ma nara ba ro'aa fahafeloau e'eni a'a feni bobo'aiau. 1:16,17 Hefi'a ne'ia na filoginaa vv. 16 ma 17. 18 Ma'uaa lomi manumanu, na? Sifeni, feni baua manumanu ba wawa'aia poa, o lo'e, si'ei ba ona u'ugaa Christ. Ma a'a fei, una ni'eni'e.
Hi'i, ma amina ni'eni'e'ualao, 19 uaa una aida ba wagii ei lafulafuaa hamu'odu ma fei hadumaa fei Spiritii Jesus Christ, tamanu na nomai a'au iwe alarau.§ 1:19 O, fatela'anau 20 Unamina refurefu ma na o'onai unuu ba lomi a mamafa ma unei laugu'ai ba e'eni ana ale'ei ranimai unei uduginaa Christ a'a fei hudi unuu nabaa una werawera, o una ma'e. 21 Uaa, a'au, fei una werawera, manumanuu Christ ma nabaa a ma'e, una mua wagina. 22 Nabaa a gutadilao a'a fei hudi unuu, i watauadilao fuaa ei bigi'au. Ma'uaa afaia guapaloei? Lomi na aida! 23 Ina hamamaguaa fei naranarau a'a guapaloeni: nunuminau ba a aunu ma oafipui a'a Christ, fei namina pafeai laraa fei ba a gutalao, 24 ma'uaa i farawaninaa hamu'ou nabaa yau ana a'a feni hubeu. 25 Si'ei ba unapa'aa aida fei, una aidadii ba yau, a oa ma a gutafipuilao a'a minaa hamu'ou ba hamonei bigipa'ilao ma ni'eni'e a'a fei narafawe'ia. 26 Ma a'a feni oanau a'a hamu'ou, fei ni'eni'eaa hamu'ou a'a Christ Jesus, inei bauanai apoidiai.
27 Ma tamanu na nomai, ei maumau hamu'ou nei wanewaneinaa fei rawani'a wareaa Christ. Ma nabaa a nomai ma'a hamu'ou, o na gutafaraua ma guai'uaia ba hamona batanai, una aida ba hamona ufawe'i a'a hepalo ua spiriti ma bigibigi ale'ei hemea ua rama'a wagii fei narafawe'iaa fei rawani'a warea 28 ma pa'aa lomi hamona ma'au a'a ei ro'aa fadugeaa hamu'ou. Fei, ale'ei hepalo lala a'a ro'ou ba rowe fagiana, ma'uaa hamu'ou, hamowe tela—ma fei, bigi'aa mei Haidaa. 29 Uaa a'a Christ, ina fifaninia a'a hamu'ou ba abaa uniaa fei ba hamonei narafawe'i ua a'ana, ma'uaa ana hamonei to fi'ia a'ana 30 hamatee e'eni, hamonawe tonaa fei awataa, fei hamona fanunupa'ia ba unado'o tonia, fei hamo'ei guainia ba ana i a'au e'eni.

*1:1: 1:1 Hepalo warea English ba bishop (bauaniaa losuu)

1:13: 1:13 O, a'a minaa fei humuu mei hapara

1:17: 1:16,17 Hefi'a ne'ia na filoginaa vv. 16 ma 17.

§1:19: 1:19 O, fatela'anau