2
Ei Ware'aweia ba Onei Guai Fa'arai
Oneipa'a fafalanaa huoo o'ou a'a tamanu ona guainia ba lomi o lafepa'ai. Uaa tamanu rona wareia ei alo'alo, onei'aa barafeia ma minaa ei barafea ma ei lomi rona guaipa'i warea, i pa'i aree ro'ou. Ma nabaa ale'ei, batanai o'aa tela nabaa lomi ona fafalanaa huoo o'ou fei baua tela'ana? Fei tela'ana fei, nado'o u'ugia mei Fasu ma ei rona guainia a'ana, rona ware ba pa'aa fa'ua fei. Mei Haidaa ana na fa'arewaia a'a ei hilala, ei fananawalaa puda ma ei mau foigia ma ana ina fa'arewaia a'a ei fanaa fei Spiriti Apuna, ei i alaginia ale'ei nunumiana.
Jesus Ale'ei ei Lofuna
A'a ba ina augaa ei alo'alo ba ronei oma'aa fei ano ba i nomai hinene, fei ona fiwarewareinia. Ma'uaa ina pa'i hepalo ne'ia, ba hemea na ware ale'ei:
“Mena Haidaa, hia tamanu hemea rama'a,
o hemea na'una
ba omina fafalanaa huomu
ma naranaraa watauda ma oma'afarawaninia?
Ona fafafauia ma'ida* 2:7 O, ma'ida ua au; v. 9 anaa a'a ei alo'alo;
ona taonaa hia fei hawera ma ma'aua
ma ona augaa minaa ei manumanu haroo pinena.”
Ei i augaa minaa ei manumanu haroo pinena, lomi na di'augaa hepalo dufu Ma e'eni otawe fanunupa'ia ba minaa ei manumanu na udenaa panina. Ma'uaa ona fanunuaa Jesus, mei inado'o fafafauia ma'ida laraa ei alo'alo ma e'eni na taonaa fei hawera ma honua uaa ina tonaa fi'ina a'a fei ma'ea ba a'a fei rawani'aa mei Haidaa, iwe nanamuinaa fei ma'ea uaa minaa ei rama'a.
10 Ina fanoraloo watauda na'u a'a fei hawera ma napa'aa rawani ba mei Haidaa, mei na bigi'aa minaa ei manumanu ba manumanuna, ba i fafafa'arainaa mei fafasui fei tela'anaa ro'odu a'a fei fi'ia. 11 Minaa ro'ou laloo hepalo ua wawapuge—mei na fafafa'arainaa ei rama'a ma ei rona tonaa fei fafa'araia. Jesus, lomi na mamafa ba i ware ba ro'ou, lofuna. 12 Si'ei, i ware ba,
“A wareaa fei haramu a'a ei lofuu;
i a'a fei gupuu ei losuia, a laugitenio.”
13 Ma hepalodiai,
“A augaa fei naranarau i a'ana.”
Ma ana ina ware ba,
“Yau, yeni fipui a'a ei na'u, ei na fanau mei Haidaa.”
14 Si'ei ba ei na'u, rona pa'i pigio ma raraa, hia ana ale'ei ro'ou ma a'a fei ma'eana i fo'afama'eaa mei na panarofaa fei faufau fei ma'ea, mei hani'u 15 ma alaraa ei rona humuwaimai nopa'aloo fei ba rona ala a'a fei ma'auaa ro'ou fei ma'ea. 16 Uaa a'a ba i hadumaa ei alo'alo, ma'uaa ei pai Abraham. 17 Sifei fei pa'afina ba hia ana ale'ei ei lofuna a'a minaa ei maumau ro'ou, ba inei pa'i faloloa'iana ma nei bigifarawani ua ei i tonaa fei bigi'a ba hia mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa a'a fei bigi'aa mei Haidaa ma wagii fei namona i pono'aa 2:17 O, bigi'aa mei Haidaa ma ba i fapipi'ainaa fei sibaa mei Haidaa ma tosiminaa ei hafelo'aa ei rama'a. 18 Si'ei ba anaia, na nanamuinia ei i oa a'a fei manimania, ina hawia ba i hadumaa ei ro'aa oa a'a fei manimania.

*2:7: 2:7 O, ma'ida ua au; v. 9 anaa

2:17: 2:17 O, bigi'aa mei Haidaa ma ba i fapipi'ainaa fei sibaa mei Haidaa ma tosiminaa