3
Jesus na Pafeai Laraa Moses
Si'ei, hamu'ou ena fafa'arai lofu, hamu'ou ena na oa a'a fei haroharofa pafea, hamonei augaa ei naranaraa hamu'ou a'a Jesus, mei apostle, mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa, mei ona ware ba ona narafawe'i a'ana. Hia na wewea a'a mei i rafeinia ana ale'ei Moses na wewea a'a minaa ei manumanu laloo fei humuu mei Haidaa. Ona fanunu'apa'idigia ba Jesus, na honuadiai laraa Moses, ana ale'ei mei fadufadua na rarabadiai laraa fei faduana humu. Uaa minaa ei humu na pa'i rama'a faduaa ro'ou, ma'uaa mei Haidaa, hia mei na famamaraa minaa ei manumanu. Moses hemea wewea nafi a'a minaa ei manumanu laloo fei humuu mei Haidaa ma nadii wareaa tamanu ba i nomai hinene. Ma'uaa Christ hemea wewea na'u ba i oma'aa fei humuu mei Haidaa. Ma o'ou fei humuna nabaa o'aa utaufawe'iaa fei laugu'a ma fei o'onaia unu, fei ona ware ba ona pa'i.
Warefa'aia ba Onei Narafawe'i
Si'ei, ana ale'ei fei wareaa fei Spiriti Apuna ba:
“Wagieni nabaa hamo'aa guainaa fei laona,
abaa fawaiwaiana ei tabaa hamu'ou
ale'ei fei au fadugeaa hamu'ou
a'a fei manimania fawelei lomi haihai o guana,
yei ei amaa hamu'ou rona manimaniau ma fahauaa unuu
ma laloo gunaroa pa'ania igisimasi,
hamona fanunuaa tamanu una bigi'ia.
10 Sifei, fei i fasibaiau a'a fei tawe i didii,
ma una ware ba, ‘Ranimai ei naranaraa ro'ou na aunu faraua
ma lomi rona apa'aa ei maumauu.’
11 Si'ei, una fa'unai a'a fei sibau ba,
‘Lomi ro'awe tonaa fei gutafawenaiau.’ ”
 
12 Hamu'ou ena lofuu, hamonei oma'aa hamu'ou ba nemea nei'aa pa'i fei hafelo'a hamamagua naranara, fei na ofadugaa mei Haidaa, mei fi oalao. 13 Ma'uaa hamonei fawe'iaa naranaraa hememea hamu'ou a'a hepapalo arewaa, sifei ona ware ba Wagieni, si'ei abaa fawaiwaianaa tabana nemea hamu'ou a'a fei mau sifisifi ei hafelo'a. 14 O'aa oafipui a'a Christ nabaa ona utaufawe'inaa fei laugu'aa o'ou nopa'aloo fei a'apoo arewaa, fei onado'o pa'i fama'a. 15 Ana ale'ei fei warea ba,
“Wagieni nabaa hamona guainaa fei laona,
abaa fawaiwaiana ei tabaa hamu'ou
ale'ei fei au fadugeaa hamu'ou.”
16 Hini ei rona guai ma rona faduge? A'a ba ei i talaidugamiaa ro'ou Egypt Moses? 17 Ma a'a hini ei ina siba a'a ro'ou laloo gunaroa pa'ania igisimasi? A'a ba ei rama'a rona bigi'aa ei hafelo'a ma ei hudi unuu ro'ou na pasi fawelei lomi haihai o guana? 18 Ma a'a hini ei mei Haidaa na warefa'uai a'a ro'ou ba lomi ro'awe tonaa fei gutafawenaiana? Ina wareaa e'ei a'a ei barafea.* 3:18 O, a'a ei abaa narafawe'ia 19 Si'ei, ona fanunu'apa'ia ba lomi rona tonia, uaa na waiwai tabaa ro'ou.

*3:18: 3:18 O, a'a ei abaa narafawe'ia