4
Hepalo Sabbath Fawenaia a'a ei Rama'aa Gufuu mei Haidaa
Si'ei, ba fei fa'unaiaa fei gutafawenaiana ana fi ude, onei oma'aiaa o'ou ba nemea o'ou nei'aa tauhafo wagina. Uaa o'ou anaa, hefi'a na u'ufanaa o'ou fei rawani'a warea hefi'a, ana ale'ei ro'ou; ma'uaa fei u'uga rona guainia, lomi hanuna a'a ro'ou, uaa ei ro'aa guainia, lomi rona narafawe'i wagina.* 4:2 Watauda ne'ia ba ro'ou, uaa lomi rona narafawe'ifipui a'a ei rona guainenegia Ma o'ou e'eni na narafawe'i, ona tonaa fei gutafawenaia, ana ale'ei i ware mei Haidaa ba,
“Si'ei, una fa'unai a'a fei sibau ba,
‘Lomi ro'awe tonaa fei gutafawenaiau.’ ”
Ma'uaa fei bigi'ana na pedu a'a fei mamaraiamii feni ano. Uaa inadii wareaa fei fa'olorompaloaa arewaa a'a eni paolaa warea eni: “Ma laloo fei fa'olorompaloaa arewaa, mei Haidaa na gutafawenai a'a minaa ei bigi'ana.” Ma laloo fei ne'ia fei, ina warediai ba, “Lomi ro'awe tonaa fei gutafawenaiau.”
Ana fi ude ba hefi'a ro'awe tonaa fei gutafawenaia ma ei ronado'o guainaa fei rawani'a warea, lomi rona tonia, uaa fei barafeaa ro'ou. Si'ei, mei Haidaa na bigidinaa hepalo arewaa ma roroinia ba Wagieni, ei i umuinaa umuna David mina ale'ei:
“Wagieni nabaa hamona guainaa fei laona,
abaa fawaiwaiana ei tabaa hamu'ou.”
Uaa nabaa Joshua na fani gutafawenaiaa ro'ou, mei Haidaa lomi ba iwe warewaredinaa hepalodiai arewaa. Si'ei, ifi ude hepalo Sabbath gutafawenaia a'a ei rama'aa gufuu mei Haidaa; 10 uaa hini i tonaa fei gutafawenaiaa mei Haidaa, ana i gutafawenai a'a fei bigi'ana, ana ale'ei mei Haidaa na gutafawenai a'a fei bigi'ana. 11 Si'ei, oneiminapa'aa tonaa fei gutafawenaia ba lomi nemea i neneraa fei mau barafeaa ro'odu ma pasi.
12 Uaa fei wareaa mei Haidaa na pa'i harenuana ma ana fi bigi. Ma na wararodiai laraa fei wadu, fei na guapaloi umuna ma na motafalaraa laloo spiritii rama'a ma laloo iaa ro'ou mawe ei figugu'ui ma gui; ma ina unia ba batanai ei naranara ma maumau laloo iaa rama'a. 13 Lomi hepalo manumanu a'a minaa ei famamaraiaa mei Haidaa ba na ude opa'ai pudana. Minaa ei manumanu na ude'are'are ma arere ua i pudaa mei ba i dududuaa o'ou.
Jesus, mei Pa'aa Bauaniaa fei Humuu mei Haidaa
14 Si'ei ba ona pa'i hemea pa'aa bauaniaa fei humuu mei Haidaniaa o'ou, mei na talainaa haroo pafea, 4:14 O, mei na dinaa pafea Jesus, mei Na'uu mei Haidaa, onei utaufawe'i fininaa fei narafawe'ia, fei ona wareia ba ona pa'i. 15 Uaa ona pa'i hemea pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa ba i faloloa'ihugiaa o'ou a'a ei asisiaa naranaraa o'ou, hemea na todigaa minaa ei manimania ana ale'ei o'ou—ma'uaa lomi hepalo hafelo'ana. 16 Si'ei, onei aunu fininaa laugu'aa o'ou a'a fei gutanaa hapara, fei i ude wagina fei rawani'a ba o tonaa fei faloloa'iana ma fei rawani'ana ba i hadumaa o'ou a'a fei au ona gutafafelo.

*4:2: 4:2 Watauda ne'ia ba ro'ou, uaa lomi rona narafawe'ifipui a'a ei rona guainenegia

4:14: 4:14 O, mei na dinaa pafea