2
Fei Waniniaa Jesus
(Matthew 1:18-25)
I a'a ei arewaa ei, Caesar Augustus na fatalainaa fei wareana ba ronei wareinaa puduu ei rama'aa minaa ei gufu i Rome. (Fei, fei rawarawa wawarei rama'a rona utonia a'a fei au Quirinius mei gavanaa yei Syria.) Ma hememea na hadiwe'idinaa gufuna ba i augaa fei harana.
Ma Joseph na di'ininaa Nazareth i Galilee ma dinaa Bethlehem, fei gufuu David i Judea, uaa hia noranamai a'a fei gufuu David ma hia hemea upuna. Ina dinaa yei ba i au haraa lagua Mary, mei na ugainia ba i lalainia ma na pa'i iana. Ei lagua yei, na fi'i uguna ma na wanininaa mei uma'ua na'una, baduu wawane. Na fahawainia a'a ei lawalawa ma fudugia laloo hepalo ude'udee hanaa ei manulelele uaa fei humuu ma'igua na pepesu.
Ei Oma'ama'aa ei Sipsipi ma ei Alo'alo
Ma na pa'i hefi'a oma'ama'aa sipsipi i podu bamai, roi oma'ama'aa ei hapee ro'ou poi. Hemea alo'aloo mei Fasu na fa'arewa a'a ro'ou ma fei haweraa mei Fasu namina we'ainaa ro'ou ma ronamina ma'aufafelo. 10 Ma'uaa na ware mei alo'alo, “Apuna ma'au. Guainau! Yau na notonamii fei rawani'a warea, fei i fani baua ni'eni'ea a'a minaa ei rama'a. 11 Wagieni i a'a fei gufuu David, hemei Fatela'ana na wanini a'a hamu'odu; hia Christ,* 2:11 O, Messiah. “Mei Christ” (Greek) ma “mei Messiah” (Hebrew) hanuu guapaloei ba “Mei rona ipinaa tabana pao.” mei Fasu. 12 Sifei, fei lalana a'a hamu'ou: hamowe bapa'aa hemea baduu na hawai a'a hefi'a lawalawa ma na haino a'a fei ude'udee hanaa ei manulelele.”
13 Ana ei ua fei baua gupuu alo'alo pafea, rona fa'arewafipuimai a'a mei alo'alo ma rona uduginaa mei Haidaa. Rona ware,
14 “Uduginaa mei Haidaa, mei na pafeai,
ma yeni malagufu i fani gutafarawania a'a ei rama'a, ei ina ni'eni'e a'a ro'ou.”
15 Ro'aa di'ininaa ro'ou ei alo'alo ma dinaa pafea, ei oma'ama'aa, rona fiwarewarei, “O dii. O dinaa Bethlehem ma re ma'a fei manumanu fei, fei na warefanaa o'ou mei Fasu.”
16 Si'ei rona aunubatafalao ma ma'apa'aa Mary, Joseph ma mei baduu, mei i haino a'a fei ude'udee hanaa manulelele. 17 Ro'aa ma'adigia, rona fatalainaa fei u'ugaa mei baduu, fei rona guainia a'a ei alo'alo. 18 Ma minaa ei rona guainia, namina nanawala pudaa ro'ou a'a ei u'ugaa ei oma'ama'aa ei sipsipi. 19 Ma'uaa Mary na aunaa naranarana ei manumanu ei ma gutafiloginia iana. 20 Ei oma'ama'aa, rona hadiwe'ai ma laugi'uduginaa mei Haidaa uaa minaa ei manumanu rona guainia ma fanunuia, ana ale'ei ro'aa warefanaa ro'ou.
Rona Poronaa Jesus i Humuu mei Haidaa
21 A'a fei fafainaroaa arewaa, a'a fei au ba ro'aa moro'aa fei hudii wawaneina, rona roroinia Jesus, fei hara mei alo'alo na fania ei atawe toro.
22 I pedu fei nunufa'araiaa ro'ou ale'ei fei wareaa fei Law Moses, Joseph ma Mary, laguna noduginaa hia Jerusalem ba lagu'aa fania panii mei Fasu 23 (ale'ei fei ne'iaa fei Law mei Fasu, “Minaa ei uma'ua wawane hamonei apunainaa ro'ou a'a mei Fasu”), 24 ma ana laguna dii ba lagu'aa fani fanaa lagua ba i neneraa fei Law mei Fasu ba lagunei fani: “guapalo pune, o guapalo na'uu padu.”
25 Ma na pa'i hemea yei Jerusalem, harana Simeon. Na wanewane fei maumauna ma na ma'auaa mei Haidaa. Ifi guta'oma'aa fei au ba i pedu fei faloloa'iaa Israel. Ma fei Spiriti Apuna na oa i pafona. 26 Hefei Spiriti Apuna nadii fa'arewaia a'ana ba lo'e i ma'e hawina na fanunuaa mei Christ, mei apunaiaa mei Fasu. 27 Na fani naranarana fei Spiriti ma ina dinaa malalaa fei humuu mei Haidaa. Amana ma inana, lagu'aa poro'amii mei baduu Jesus ba lagu'aa bigi'aa tamanu na wareia fei Law, 28 Simeon na poro'ia ma uduginaa mei Haidaa ma ware:
29 “Mena Bauana, mena Fasu, ana ale'ei onadii fa'unainia,
oneipowe alofatatalainaa mei nafimu uaa nawe rawani fei naranarau.
30 Uaa gueini pudau na fanunudigaa fei talaa tela'ana,
31 fei ona ra'a'augia i pudaa minaa ei rama'a,
32 hepalo we'ai ba i fa'arewainaa fei naranaraa ei Gentile
ma i fani hawera a'a ei gufumu Israel.”
33 Laguei amana ma inana, laguna maduofo a'a ei warewareana hia. 34 Ma Simeon na haweginaa ro'ou ma warenaa a'a Mary, mei inana, “Meni baduu meni, ipowe fapasiaa watauda ma fa'asi'anaa watauda yeni Israel ma iwe ale'ei hepalo lala a'a ro'ou ma rowe warefafeloia 35 ba ei naranaraa watauda ipowe arewa. Ma hepalo wadu iwe paugaa fei naranaramu anaa.”
36 Ana na pa'i hemea pifine mamama'a, harana Anna, mei na'uu Phanuel a'a fei maroaa Asher. Hia pa'aa hopi; fama'a na gutafipui a'a mei harona oloromeai igisimasi nenee fei lalaiana 37 ma na guta unaia nopa'aloo fei ba na pa'i fainaroa pa'ania ma obao igisimasina. 2:37 O, na guta mei pifine ma'esuabea laloo fainaroa pa'ania ma obao igisimasi. Lomi ba ina u di'ininaa fei humuu mei Haidaa, ma'uaa na'aida lolosui arewaa ma poi, na'o fabao ma lafulafu. 38 Ma i no'ulao a'a ro'ou, na ware ‘ta’ a'a mei Haidaa ma u'ugaa mei baduu a'a minaa ei roi guta'oma'oma'aiaa fei ponohadiwe'aiaa Jerusalem.
39 Joseph ma Mary, lagu'aa bigidigaa minaa ei wareaa fei Law mei Fasu, laguna hadiwe'inaa Galilee, dinaa gufuu lagua Nazareth. 40 Ma mei baduu fi gipelao, na noma'ualao raraa ununa. Namina bauana apa'ana ma fei rawani'aa mei Haidaa na oa i a'ana.
Mei Baubara Jesus i Humuu mei Haidaa
41 Minaa ei igisimasi laguei amana ma inana, laguna'aida dinaa Jerusalem a'a fei Hananaa fei Talai Falogia. 42 I nopa'aloo hefua ma guai igisimasina, rona tafanelao a'a fei Hananaa, ale'ei fei maumau ro'ou. 43 I pedu fei hananaa, lagu'ei hadiwe'inaa gufu amana ma inana, mei baubara Jesus na guta ua yei Jerusalem, ma'uaa lo'e laguna aida. 44 Laguna nara ba hia a'a lagua ma laguna talailao ale'ei heai arewaa. Ma lagunawe labaginia dupuaa ei maroa ma tafii lagua. 45 Lo'e laguna labagipa'ia, laguna hadiwe'inaa Jerusalem ba lagu'aa labaginia. 46 Nenee odu'ai arewaa laguna pa'ia malalaa fei humuu mei Haidaa. Ina guta dupuaa ei feroia. Ina guguainaa ro'ou ma i'iginaa ei i'igiana. 47 Ma minaa ei rona guainia, namina nanawala pudaa ro'odu a'a fei apa'ana ma ei wareana. 48 Amana ma inana, lagu'aa ma'apa'ia, laguna ba'arofo. Mei inana na warenaa a'ana, “Ona'uu, tani o bigi'ia ale'ei a'a haigua? Haigua mei amamu, haiguna narafatemu ei haigua labaginio.”
49 Ina i'igai, “Tani hamugua lalabaginau? Lomi hamuna aida ba yau nei guta i humuu mei Amau?” 50 Ma'uaa lomi laguna apa'ia tamanu fi wareia a'a lagua.
51 Ma nawe upunogiaa lagua dinaa Nazareth ma na'aida guainaa wareaa lagua. Ma'uaa mei inana na aunaa naranarana minaa ei manumanu ei. 52 Ma Jesus na gipe fininaa apa'ana ma nawe a'u ma rona fafanunufarawani a'ana mei Haidaa mawe ei rama'a.

*2:11: 2:11 O, Messiah. “Mei Christ” (Greek) ma “mei Messiah” (Hebrew) hanuu guapaloei ba “Mei rona ipinaa tabana pao.”

2:37: 2:37 O, na guta mei pifine ma'esuabea laloo fainaroa pa'ania ma obao igisimasi.