2
Olisauti lilimekaka nesaya yoweko ne.
Ipalada monawalaya aseko nenako, yamuya lemoya opa lahelamibo anugu wokatune loko monoka eludawo maya aku le ohatama oko labuha moloko elekogo minatune. Eli-minahe. Okananipoki wesida depauti Mosesemamo luhuwa jibo galimoya niseko ulolotokaiyoko, wewenasiya okananipoki wesida ganipo auta okaka ito eli hulikaka pelesa jekakamidana monawa maya soto pekaiyoko, lihimawaki nenako, yamidana apila malokaya lihimawaya aloma likaboma ne. Yamuya lemoda olisauti lilimekaka nesaya saina napaya neboya, nena nena oko hulikuniyoko woko aha nesa lolo etibo ne. Ito eimola We napalimo adaya olisauti lilimekaka gaya lo soto molaiboya datadunu eli wehe liki eli-minabo wesiya li limi limi ayoko elewole oneboma ne. Sa-noiyoko, Omaimo ane aitomidana ito elewoleyalamidana nesalamu saina ohatama le soto molokadanaki, ganipoya le sawa jidanaki weuna oluholoti monokamidana elewoleya eimola libotoka molaibotoka oko ona moloko limiye.
Jisesiya olisauti lilimekakamidana we napaya ne.
Ito mika mako soto pitibomidana gawaya noloboya Omailimo okananipoki wesida ujapa iki li momoga itae loko lobetamiye. Edimokumuya monoka bukuguya we makolimo Omailimo lo mibo aya lo soto moloko sa-loko liye:
Yamidana wewenasidaya nenaha iyoko ele bekaka noane. Ito yamidana wewenasidaya awopilaka mudaidoko nenahamuya dilipe wati okaka noane. Ya onawa minawasiya okananipoki wewenasikuti limiki minatae loko lobetadawo ne. Oliwaki nesadunu ito lamedamidana ulikadunu le elewole okaka adakolikidana olo jebetadawoma ne. Sa-okadanakiya, muki nesasida maya le i heumauka molokane.
Omailimo muki nesaya wewenasida diuka molaiboya muki nesa ona molamidanaki wasawakiya le beko suwiye. Sakoko oloti maya yupekaya muki nesaya wewenasida diuka molokaiyoko neyoko mudamudawoya, Jisesida monawalaya mudako elekaka noune. Onawa minawaya okananipoki wewenasikuti lemeko nedanaki, miluma eleko helibomuye loko lamedalaki ito uliya napaki miboya le uka jekadanaki ne. Ito okananipoki wewenasikuti lemeko neboya, Omaimidana nasahilila limitiye loko lokaiyoko, emoya helekaka ekesamidana lemo muki wewenamuye loko elibo ne. 10 Omailimoya muki nesaya eimolalo jigi iki minatae loko emoya ahonipo lolo onedanaki, emo muki oluwale ipalalesida maya onowelaki lameda bituwe loko eliye. Sa-noidanaki olisauti dilimekakamidana we napa maya miluma yowanu lekoko wehe lokogo minatane loko Jisesida loetaibolimoya etokaiye.
11 Ito duka le lalo okaka noibo we nebo ito dilipi lalo abo wewena minaboya edimoya ahonipo makoko nenako, yamuya Jisesimamo oluho unamotane letuwe loko owane helamoko letubo ne loko elibo maya ne. 12 Yamuya Jisesikaho Omaimidana lo mibo gaya sa-loko ne:
Nemoya oluho unamotane loko lo bekodanaki monoka elebo wewenane yuhasida luwawanipouya nama loko epoka letuwe. 13 Ito emo Omaimu libo ga makoyakiya sa-loko ne:
Nemoya emotoka jego oko minakoloe.
Ito ga makokiya sa-loko ne:
Maya nemoki ito Omailimo nimibo oluhokiya lemo mukiya minune.
14 Ito Omaimidana oluhola edimoya dupa milawaki wewenaya minikaka nianako, Jisesimamo asako lemo lupakidana le kolaiye. Ito eimolaya nohelidanaki helekaka ahola olohamidana abuha-wowolamaki le aha nesa lolo okaiyoko, 15 helekaka nesamu domoda wokaka nesalimoma nala jekaiyoko miniki liki abo onawanipo nalau minabo wewenasida nalauti olutobetatuwe loko yamidana nesa lolo iye. 16 Aya nesaya okanaki wesida dilipe wati etuwe loko samiye. Lemo Aebalahamuda awopilalale yuha minudawo wewenaya lilime wati okaka noiye liki monoka bukugu luhuwa ji-minaboma ne. 17 Ito Jisesiya Omaitoka jokila he mekaka wete napa ukala lemekakamidana ito Omaimidana omudalo emo le emesalo moloko minoko yowanu elewole oko lekakamidana minatiye loko, wewena lemo lihimate nokalawe etibomu unala mota lemokiya makoko aweyaha itae loko loetoneboma ne. Ito anu lumawa mako minamibo ne. 18 Sa-ibo nenako, yamidana monawaya sakoya ne: Eimolaya miluma elidanaki mulunau hibo nenako, yamuya lemo wewenatokaya muluteu hekaka nesaya niseko hetokadeko, lilime wati etibo ne.
6-8 Sam 8:4-6 12 Sam 22:22 13 Aes 8:17-18