4
Tomia abama yadi subia Yaubada ꞌwaineye.
Keliso yana vona tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌa 7 faifaidi i ꞌaꞌava, mulieta a ꞌisalaka, abame tamu saiboda i sibaleniga a ꞌiseni. Bonanina baniꞌodi evulega butuꞌaina nagami a nogaiga, wata i voneku i vo, ꞌU mai ꞌwaikuye, naninidi ꞌako i na souyediga a na vemu.” Ais 6:1I vonaꞌaꞌavana nika mogitana ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i ageku. Abame tamu tomotoga a ꞌiseni ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i miamia. Isi 1:28Tomotoganina ꞌaninamanamalina ꞌana ꞌisaꞌisa baniꞌodi kilifou ꞌalo tamu kileu yamoyamoina ꞌana wagava Kaneliani. ꞌEba miabuinina ꞌwaineye abavole i vetovoia ꞌana ꞌisaꞌisa kileu ꞌalaꞌalawina ꞌana wagava Emelodi. Tomotoganina lilivaneye, wata a ꞌisedi ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabudi 24 i yatovivivili, ꞌeba miabuinidi ꞌwaidie toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi 24 i miabui, ꞌadi kaleko ꞌavuꞌavudi weꞌe ꞌunuꞌunudie kunabanaba golida i yatodi, i veveimea ꞌana ꞌeba ꞌisa. ꞌEba miabuinina ꞌwainega mageta i kikianamali, butuꞌaina a nogai baniꞌodi bona bwaikidi, wata baniꞌodi tomuyoana i dududuya. Wata ꞌeba miabuinina maiginega dukala i magemagetadi matatabuna 7, magetanidi taunidi ꞌasaꞌaiana Yaubada ꞌAnuꞌanununa 7. Isi 1:5-10Wata i vagamaiga tamu nani a ꞌiseni ꞌwa da vo eyaga niwalova ꞌatumaiotogina, ꞌaninamanamalina kilifou baniꞌodi.
Wata ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna lilivaneye nani ma yawaidi toketokedi 4 i tovififineni. Naninidi tomogodi mata ꞌana loi, tamu ꞌana ꞌisaꞌisa sifu walawalaꞌai bwaikaotogina ꞌana wagava laioni, tamu bulumakau ꞌana ꞌisaꞌisa, tamu maigina ꞌwa da vo tomotoga maigina, wata tamu manubutu ꞌana ꞌisaꞌisa, i yaveyavega. Ais 6:2-3Naninidi ꞌaitamogana ꞌaitamogana fafedi 6, nagedie wata tabwadie mata ꞌana loi. Lovana, ꞌaiata yadi folova lei, kebu i da veveawaiga i vo,
Magemagetana,
Yaubada bwaikaotogina, yana veimea toketokena,
Magemagetana.
Basenadi i miamia, ꞌasiau i miamia, wata boladiotoga i na miamia.”
9-10  Dan 6:26Tutuya fuedi naninidi 4 yadi lei-subisubia ꞌwainega kumanina miamia-vagaina i miabui ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye i awaꞌaiꞌaia, i veveꞌililibu wata i vevekaiwa ꞌwaineye. Tutuyanina i lei-subisubia wata toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi 24 ma yadi veꞌililibu i beꞌubeꞌu kumanina miamia-vagaina yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna mataneye i subisubiai. Yadi vetoveimea ꞌana ꞌeba ꞌisa kunabanaba i tawetawedi mataneye i leilei i vo,
11 ꞌOmu yama Yaubada wata ꞌama Toveimea,
Subia, veꞌililibu wata toketokena ꞌamu laubwaina ꞌu na veveluagadi, fai ꞌomu nani matatabuna ꞌu ꞌidewadi,
Taunimu yamu nuanua ꞌwainega i souyedi bega ꞌasiau ma yawaidi i ꞌenoꞌenovi.”

4:2: Ais 6:1

4:3: Isi 1:28

4:6: Isi 1:5-10

4:8: Ais 6:2-3

4:9-10: Dan 6:26