3
Keliso yana vona me Sadisi faifaidi.
1 Tes 5:2Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku ꞌu na kiluma i na nago ꞌatamana Sadisi, Yaubada yana anelose bei i miamiaga ꞌwaineye, kumanina tovetumaganavo i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. ꞌU na kilumaga side baniꞌodi ꞌu na voneyedi ꞌu na vo,
Kumanina Yaubada ꞌAnuꞌanununa 7 wata ꞌubwana 7 nimaneye, yana vona. Yami folova matatabuna a ꞌasetadi, ꞌami ꞌisa ꞌwainega ꞌomi tovetumagana toketokemi, siwe mogitana ꞌomi wafawafami yami vetumagana mweadi. I lubwainemi matami i na ꞌanialadi yami vetumagananidi mweadi ꞌwa na kiavetoketokedi, kebu nuanuaku i na mwea-vagata. A ꞌasetai folovanidi ꞌakonadi ꞌwa ꞌidewadiga bola kebu i da veꞌatumaiotoga yaku Yaubada mataneye. Fai kebu i da veꞌatumaiga ve ꞌwa ꞌewaiga wata ꞌwa nogai kebu nuami i na fani, ꞌwa na nuanuanidi, yami sakona ꞌwa na vedumweꞌubuꞌubusedi ꞌwa na vematayakayaka. ꞌAiꞌedi kebu ꞌwa na ꞌisaꞌisa ꞌwa na sakosakona yau a na vaimwaimwa a na leꞌwa yawaimi i na lovoga.
Iud 1:22-23; Luk 10:20Weꞌe ꞌifwaimi me Sadisi yami sauluva tonovidi ꞌwa da vo baniꞌodi ꞌami kaleko vunavunagidi, sakona ꞌwaidiega kebu ꞌwa da ꞌiveyokemiga. Yami sauluva tonovidi begaidi ꞌami fata ma ꞌami kaleko ꞌavuꞌavudi taiadi ta na yabayaba. Mad 10:32Egavo ꞌwa na vetoketokega faifaiku, matatabumi ꞌwa na vekaleko ꞌavuꞌavudiega wata ꞌami wagava kebu a na ꞌuꞌumidiga yaku buki ꞌwainega. Bukinina nageneye tomotoganidi mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai bei ꞌadi wagava i ꞌenoꞌenovi. Tamaku mataneye wata yana anelose matadie a na vo, Deꞌe tomotoganidi yaku tomotoga.”
Vona deꞌe ꞌwa nogaiga nuami i na ꞌivina nika ꞌwa na ꞌasetai avaꞌai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi.”
Keliso yana vona me Filadofia faifaidi.
Ais 22:22Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku ꞌu na kiluma i na nago ꞌatamana Filadofia, Yaubada yana anelose bei i miamiaga ꞌwaineye, kumanina tovetumaganavo i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. ꞌU na kilumaga side baniꞌodi ꞌu na voneyedi ꞌu na vo,
Kumanina magemagetana wata yana sauluva matatabuna tonovidi, yana vona. Basenadiotoga Kini Devida ꞌatamana Ielusalema ꞌana toveimea, tomotoga yadi luku i veveimeyeni. Yau wata ma yaku veimea, ꞌaiꞌedi saiboda a na sibaleniga, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na siboda-vaitugani, weꞌe ꞌaiꞌedi a na sibodaiga, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na sibaleniga. Yami folova a ꞌasetadi wata a ꞌasetai yami vetoketokena siaina siwe yaku vona ꞌwa vematayakeyakedi wata yami vetumagana ꞌwaikuye kebu ꞌwa da ꞌivemweamweadiga. Matamie saiboda a sibaleni, kebu tamu aitoi ꞌana fata i na siboda-vaitugani. Ais 60:14A na vonemi. Me Diu ꞌifwaidi vita i velevelemiga siwe yadi sauluva sakoidi ꞌwaidiega ta ꞌasetadi taunidi kebu Diu mogitana, Seitani yana ꞌailaꞌa. Yaku veimea ꞌwainega tovekalinidi i na mai ꞌwaimie ma yadi veꞌililibu i na beꞌu ꞌagemie wata i na veꞌawamogitana a nuakalikaliemi faifaina. 10 Tokemaiga vonana basenadi a voneyeniga ꞌwa vematayakeyakeni begaidi tutuyanina vita bwaikidi i na souyedi tomia fwayafwaya matatabumi ꞌwaimie i na silubumiga, yau a na ꞌitaꞌitaꞌiemi.
11  Iem 1:12Saiꞌafoga a na wai ꞌwaimie yami toketokenanina siaina ꞌwa na ꞌiꞌisaveꞌavini, kebu nuanuaku tamu aitoi i na elomi yami tokemaiga ꞌana tutula. 12  Ve 14:1Egavo i na vetoketoke faifaiku, a na silakaidi bega yaku Yaubada yana vanuga ꞌeba veluꞌui nageneye i na vefolova, bei tutuya matatabuna i na miamia Yaubada mataneye. Tomotoganidi ꞌwaidie wagava ꞌaitonu a na kilumidi. Yaku Yaubada ꞌana wagava, Yaubada yana ꞌatamana bwaikina ꞌana wagava Ielusalema ꞌIvauna, kumanina ꞌawaie abamega i na obuma yaku Yaubada ꞌwainega, wata ꞌaku wagava ꞌivauna.
13 Vona deꞌe ꞌwa nogaiga nuami i na ꞌivina nika ꞌwa na ꞌasetai avaꞌai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi.”
Keliso yana vona me Lodisia faifaidi.
14  Kolos 1:15; Ve 19:11Wata Keliso i voneku i vo, Nuanuaku ꞌu na kiluma i na nago ꞌatamana Lodisia, Yaubada yana anelose bei i miamiaga ꞌwaineye, kumanina tovetumaganavo i ꞌiꞌisaveꞌavinidi. ꞌU na kilumaga side baniꞌodi ꞌu na voneyedi ꞌu na vo,
Kumanina yana sauluva matatabuna tonovidi wata ma ꞌana vetumagana i luluꞌivona mogitana Yaubada ꞌana ꞌaseta faifaina, wata taunina Yaubada ꞌana ꞌidewadewa matatabuna lamudi, yana vona. 15  Lom 12:11Yami folova ꞌakonadi a ꞌasetadi, kebu ꞌwa da bailekuga siwe wata kebu ꞌwa da vematayakeyakekuga. Nuanuaku ꞌwa na vevematayakeyakeku siwe fai kebu nuanuami, ꞌasaꞌaiana ꞌwa na bailamo. 16 ꞌOmi baniꞌodi faleda ufana legalegana, tomotoga kebu nuanuadi. Ufa fayona ꞌatumaina ꞌomi kebu baniꞌodiga wata kebu baniꞌodi aluꞌai yauyaugina. Fai ꞌomi legalegami a na ꞌalaiwagemi. 17  Luk 12:21; Iem 2:5ꞌOmi yami nuanua ꞌwa vo ꞌako, ꞌIma a veꞌaiꞌaiwabu yama kukua fuedi, ꞌakonadi ꞌama fata.” Siwe kebu ꞌwa da ꞌasetai ꞌomi mogitana ꞌwa vewekowekoma yami mia vitana. Nani ꞌatumaidi ꞌwa bavuyedi baniꞌodi matami i sako, wata ꞌomi baniꞌodi tomotoga konekonedi. Kebu tamu nani ꞌatumaina ꞌwaimie i da ꞌenoꞌeno, nuaꞌavami. 18  Ais 55:1A veveluꞌaseꞌasemi nuanuaku nani ꞌatumaidi ꞌwa na kimwanedi ꞌwaikuyega, baniꞌodi golida tomotoga i vevetagovi, golida ꞌatumaiꞌavana i ꞌaꞌawakoluya, yoke i kokoiyavuleni. ꞌWa na kimwanediga ꞌwaikuyega ꞌwa na veꞌaiꞌaiwabu mogitana. Wata kaleko ꞌavuꞌavudi wata vunavunagidi ꞌwa na kimwanedi ꞌwaikuyega bega yami vekonekone ꞌana bunumayaga i na ꞌaꞌava. Wata mulamula ꞌwaikuyega ꞌwa na kimwane matami ꞌwa na iwagidi bega ꞌami fata nani ꞌatumaidi ꞌwa na ꞌisaꞌinanadi.
19  Ibu 12:7Egavo a nuakalikaliedi yadi sakona faifaidi a tatalabodedi wata a luluvematavulogidi bega yadi sauluva i na veꞌatumai. Fai a nuakalikaliemi, ꞌaiꞌedi kebu ꞌwa na nuavilamiga vematavuloga a na velemi. Nuanuaku ꞌwa na vetoketoke faifaiku, wata yami sakona ꞌwaidiega ꞌwa na nuavilami, taunimi ꞌwa na tauyemi mogitana ꞌwaikuye. 20  Ion 14:23A na vonemi. Tomotoga nuanuadi i na lukuga ediavo ꞌwaidie nagami tanotanogayega i na velutoli, wata yau baniꞌodi lilivamie a tovotovoi a vevelutoli nuanuaku a na luku yami nuanua ꞌwaidie. ꞌAiꞌedi aitoi bonaku i na nogai bega i na tauyeku, a na luku ꞌwaineye a na veianeni wata i na veianeku.
21  Mad 19:28Fai a vetoketoke, Tamaku i tauyeku taiadi ꞌa miamia yana ꞌeba miabui ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwaineye, wata baniꞌodi egavo i na vetoketokega faifaiku a na tauyedi yaku ꞌeba miabui ꞌwaineye taiadi ꞌa na miabui.
22 Vona deꞌe ꞌwa nogaiga nuami i na ꞌivina nika ꞌwa na ꞌasetai avaꞌai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i vonevoneyeni tovetumaganavo ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaimie.
ꞌAsaꞌaiana baniꞌodi.”

3:1: 1 Tes 5:2

3:4: Iud 1:22-23; Luk 10:20

3:5: Mad 10:32

3:7: Ais 22:22

3:9: Ais 60:14

3:11: Iem 1:12

3:12: Ve 14:1

3:14: Kolos 1:15; Ve 19:11

3:15: Lom 12:11

3:17: Luk 12:21; Iem 2:5

3:18: Ais 55:1

3:19: Ibu 12:7

3:20: Ion 14:23

3:21: Mad 19:28