2
Kebu ta na vaie.
Fol 10:34; 1 Tim 5:21; Iem 2:9Ekwavo, fai ꞌomi ꞌwa vetumagana Iesu Keliso ꞌada Toveimea Magemagetana ꞌwaineye, bega kebu i da lubwainemi tomotoga ꞌadi ꞌisa ꞌwaidiega ꞌwa na vaie. ꞌAiꞌedi yami vaꞌauta ꞌwaineye tomotoga ꞌadi ꞌailuga i na luku ꞌwaimie, tamu, ꞌaiꞌaiwabuna, ꞌana kaleko ꞌadi ꞌisa ꞌatumaidi wata ma ꞌana didikumakuma ꞌana tutula bwaikina, weꞌe tamu, wekowekoma, ꞌana kaleko ꞌanilabulabuꞌina wata yokeyokena, baniꞌodi ꞌwa na voneyedi ꞌadi ꞌailuga ꞌwaidie? 3-4  Ion 7:24Voke ꞌaiꞌaiwabuna ꞌwa na veꞌililibuyeni ꞌwa na vo, Iama, side ꞌamu ꞌivi ꞌatumaina, bei ꞌu na miabui,” weꞌe tomogo i vewekowekomaga ꞌwaineye ꞌwa na vo, Sino bei ꞌu na tovotovoi,” ꞌalo ꞌwa na vo, Side bei ꞌefeꞌefeye ꞌu miabui,” siwe ꞌasaꞌaiana ꞌakonadi ꞌwa vaie ꞌwa venuaꞌivina-sako.
Mad 5:3Ekwavo, a na vonemi, tomotoganidi i vewekowekomaga fwayefwayeye Yaubada i venuaꞌivinedi bega i na veꞌaiꞌaiwabu yadi vetumagana toketokena ꞌwainega wata i na luku yana ꞌEba Veimea ꞌwaineye taiadi i na miamia. I na lukuga fai baniꞌodi basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa ꞌana tonuakalikali ꞌwaidie. Fol 16:19Wekowekoma Yaubada mataneye ma ꞌadi nuanua weꞌe ꞌomi ꞌwa vo ꞌako, Nani-ꞌavoꞌavovo,” ꞌwa ꞌivebunumayagidi. ꞌWa da nuaniga, egavo veꞌisakololoyega yami mani i eloelomi wata i nunawemi ꞌeba vonayavuga ꞌwaidie? Wekowekoma ꞌalo ꞌaiꞌaiwabu? Toꞌaiꞌaiwabu mogitana, taunidi wata ꞌami Toveimea Iesu Keliso ꞌana wagava ma ꞌana veꞌililibu i awavesakoyeni.
I lubwaineda tomotoga matatabudi ta na veveꞌililibuyedi bega ꞌaiꞌedi ꞌada Toveimea Iesu yana veimea bwaikina ꞌwa na vematayakeyakeni, nani ꞌatumaina ꞌwa na ꞌiꞌidewai. Veimeanina i ꞌenoꞌeno Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo, Emiavo ꞌwa na nunuakalikaliedi taunimi ꞌami nuakalikali baniꞌodi.” Siwe ꞌaiꞌedi ꞌwa na lauꞌidi tomotoga ꞌadi ꞌisa ꞌwaidiega, tamu nuanuami, weꞌe tamu ꞌwa na vieyeni, siwe ꞌakonadi veimeanina ꞌwa geuya, ꞌwa sakona Yaubada mataneye. 10 ꞌWa sakonaga fai ꞌaiꞌedi Yaubada yana veimea matatabuna ta na vevematayakeyakedi weꞌe veimeanidi ꞌwaidiega tamu nani siaina ta na geuyaga, siwe ꞌasaꞌaiana matatabuna ta geudi. 11  Sou 20:13-14Ta ꞌasetai ta geudi fai Yaubada i vo, Kebu ꞌwa na luꞌavoꞌavovo bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie,” kumanina wata i vo, Kebu ꞌwa na luvewafaga.” ꞌAiꞌedi kebu ꞌwa na luꞌavoꞌavovoga bunu ꞌana nuanua sakoidi ꞌwaidie siwe ꞌwa na luvewafaga, ꞌomi veimea ꞌadi togeu.
12-13  Mad 5:7, 6:14-15ꞌAwaie tomotoga matatabuda ta na vonayavuga Yaubada mataneye, begaidi yada sauluva wata yada vona ta na ꞌiꞌisaveꞌavinidi. Yana veimea ꞌadi togeu vematavuloga i na veluagai weꞌe egavo veimeanidi i vevematayakeyakediga yavuyavudi, Yaubada i na ꞌisanuakalikaliedi. ꞌAiꞌedi tomotoga ꞌifwaidi ꞌwa na ꞌisanuakalikaliediga fwayefwayeye Yaubada i na ꞌisanuakalikalimo kebu i na veimea ꞌami vematavuloga faifaina, weꞌe ꞌaiꞌedi kebu ꞌwa na ꞌisanuakalikaliga, kebu tamu saiꞌafo Yaubada i na ꞌisanuakalikaliemi.
Vetumagana ma ꞌana ꞌeba ꞌisa.
14 Ekwavo, ꞌaiꞌedi aitoi i na vo, Ma yaku vetumagana Yaubada ꞌwaineye,” siwe yana vetumagananina kebu ma ꞌana ꞌeba ꞌisaga, avaꞌai ꞌana ꞌatumaina? Vetumagananina ꞌwainega ꞌana fata ꞌitaꞌitaꞌi i na veluagai? A nuani kebu tamu saiꞌafo. 15-16  Mad 25:41-45; 1 Ion 3:17ꞌAiꞌedi iamu tamu tovetumagana i na lase ꞌalo kebu ꞌana kalekoga i na vekaukau, siwe ꞌwaineye ꞌu na vo, Kaiwa iaku, Yaubada i na vesauluva ꞌatumaina ꞌwaimuye, ꞌu miamia wata a nunago, ꞌu na ꞌaniꞌani wata kebu ꞌu na vekaukau,” vonaꞌava, avaꞌai ꞌana ꞌatumaina? 17 Wata yada vetumagana baniꞌodi. ꞌAiꞌedi vetumaganaꞌava kebu ma ꞌana ꞌeba ꞌisaga, vetumagananina nani-ꞌavoꞌavovo.
18 Siwe tamu aitoi i na vo, Tomotoga ꞌifwaidi i vevetumaganamo, weꞌe tomotoga ꞌifwaidi i vevesauluva ꞌatumaina tomotoga ꞌwaidie.” Weꞌe yau a na tutuli a na vo, ꞌAiꞌedi aitoi kebu i na ꞌaꞌaivaitaga tomotoga ꞌwaidie kebu ꞌana fata yana vetumagana i na veku. Weꞌe yau a na vemu a vetumagana Yaubada ꞌwaineye fai yana nuanua ꞌatumaidi a ꞌiꞌidewadi. 19 ꞌOmu ꞌu vetumagana ꞌu vo, Yaubada i miamia, ꞌaiseotogina bwaikina, kebu wata tamu,” ꞌu vonaga mogitana, siwe wata baniꞌodi yaiaina i vetumagana, ma yadi kololo i tatatava fai i ꞌasetai ꞌawaie ꞌadi vematavuloga i na veluagai.
20 ꞌOmu kebu nuamuga. A na vemu ta na vetumaganamo Yaubada ꞌwaineye weꞌe yana nuanua kebu ta na vematayakeyakeniga, vetumagananina nani-ꞌavoꞌavovo. 21  Nag 22:9-12; Ibu 11:17ꞌU na nuani tubuda Ebelamo, fai natuna Aisake i tauyeni i ꞌaniveleneni Yaubada ꞌwaineye bega igodi i da velomuyeni, yana sauluva tonovidi Yaubada mataneye. 22 ꞌWa ꞌiseni? Yana vetumagana wata avaꞌai i ꞌidewaiga ꞌadi ꞌailugana i folofolova, bega avaꞌai i ꞌidewaiga ꞌwainega yana vetumagananina vetumagana mogitana. 23 Nika vonanina Yaubada yana Buki nageneye ꞌana mogitana i souyeni i vo, Ebelamo i vetumagana Yaubada ꞌwaineye bega i awaveꞌatumaieni i vo, Ebelamo yana sauluva tonovidi matakuye.” Wata tamu Ebelamo ꞌana ꞌeba ꞌainana, Yaubada iana. 24 Bega Ebelamo ꞌwainega ta ꞌasetai yada sauluva i na tonova Yaubada mataneye kebu vetumagana ꞌaisena ꞌwainega, mogitana wata avaꞌai ta na ꞌidewadiga ꞌwaidiega.
25  Ios 2:1-21, 6:17; Ibu 11:31Wata baniꞌodi vavine toalagogona ꞌadi wagava Leabi. Avaꞌai i ꞌidewaiga ꞌwainega yadi sauluva i tonova Yaubada mataneye. Basenadi me Isileli i leꞌwai Leabi yadi ꞌawalaweye vavinenidi i ꞌivaisedi, yadi tovetauiꞌwala i givedi yadi vanuge mulieta i vonedi tamu ꞌeda ꞌwaineamo i viladi i nagoi ediavo ꞌwaidie. 26 ꞌAiꞌedi tamu tomotoga tomogoꞌavana kebu ma ꞌanuꞌanununaga, tomotoganina wafawafana, wata baniꞌodi ꞌaiꞌedi vetumaganaꞌava, kebu ma ꞌana ꞌeba ꞌisa, vetumagananina wafawafana.

2:1: Fol 10:34; 1 Tim 5:21; Iem 2:9

2:3-4: Ion 7:24

2:5: Mad 5:3

2:6: Fol 16:19

2:11: Sou 20:13-14

2:12-13: Mad 5:7, 6:14-15

2:15-16: Mad 25:41-45; 1 Ion 3:17

2:21: Nag 22:9-12; Ibu 11:17

2:25: Ios 2:1-21, 6:17; Ibu 11:31