16
Timoti, Faulo, wata Sailasa taiadi i nagoi.
2 Tim 1:5Faulo ma iana Sailasa i nagoi ꞌatamana Debi wata Lisitala. Bei tamu Iesu ꞌana tovetumagana ꞌana wagava Timoti i miamia, inana tovetumagana vavine Diu, weꞌe tamana tomogo Guliki. Fil 2:19-22Tovetumaganavo matatabudi Lisitala wata Ikoniami ꞌwaidie Timoti i veꞌililibuyeni. Faulo nuanuana Timoti taiadi i na nago siwe ꞌatamananidi ꞌwaidie me Diu i ꞌasetai Timoti tamana tomogo Guliki, bununa kebu ꞌana ꞌaiboboga wata natuna baniꞌodi. Faifainanina Faulo Timoti bununa i boboi bega me Diu i na ꞌasetai yadi sauluva i veꞌililibuyedi. Fol 15:23-29I ꞌaꞌavana, ma fuedie i nagoi ꞌatamana fuedi ꞌwaidiamo, Iesu Valana ꞌAtumaina i veveifufuyeni tovetumaganavo ꞌwaidie wata veꞌetoboda i luꞌivoneyedi bega i na veꞌililibuyedi. Veꞌetobodanidi tomataꞌaulelevo wata toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi basenadi i veifufuyedi Ielusalema ꞌwaineye. Bega tovetumaganavo ꞌadi ꞌailaꞌavo ꞌatamana ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌwaidie yadi vetumagana i vetoketoke wata ꞌaiata ꞌaitamogana ꞌaitamogana ꞌadi ꞌailaꞌa i vevebwaika.
Faulo i ꞌenoneganega Tiloasi ꞌwaineye.
Fol 18:23Faulo ma enavo i nagoi ꞌawalawa Filigia wata Galetia ꞌwaidiamo, wata igodi Iesu Valana i da lauꞌage ꞌawalawa Eisia nageneye, siwe ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i talabodedi. Tutuyanina i leꞌwa ꞌawalawa Maisia lilivaneye, nuanuadi i na luku ꞌawalawa Batinia ꞌwaineye, siwe Iesu ꞌAnuꞌanununa kebu i da tauyediga. Begaidi i viladi i nagoi ꞌawalawa Maisia lilivaneamo bega i obu ꞌatamana Tiloasi. Bei lovane Faulo i ꞌenoneganega, tamu tomogo Masidoniayega i ꞌiseni i veveluꞌui ꞌwaineye i vo, ꞌWa da mai Masidonia ꞌwa da ꞌivaisema.” 10 Faulo ꞌana ꞌenoneganega i ꞌaꞌavana i tovoi, wata yau* Taunina Luke. Buki deꞌe ꞌana tokiluma. taiadi ꞌa ꞌidewadewa ꞌa na tauya Masidonia fai yama nuanua Yaubada i vonema Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌa na lauꞌage me Masidonia ꞌwaidie.
Lidia yadi vetumagana Filifai ꞌwaineye.
11 Tiloasi ꞌwainega ꞌa dodoga, tonovina ꞌa nagoi ꞌa luku Imula Samotilesi. I ꞌatai wata ꞌa dodoga ꞌa nagoi ꞌatamana Nefoli bei ꞌa obu. 12 Wata bega ꞌa tauya ꞌagemeamo ꞌa luku Filifai, ꞌatamananina bwaikina ꞌawalawa Masidonia nageneye, basenadi me Loma bei i vila i mia. Bei ꞌa miamiani ꞌaiata ꞌifwaidi ꞌwaidie.
13 Mulieta me Diu yadi ꞌAiata Veawai ꞌwaineye ꞌatamananina ꞌa ꞌiaweni ꞌa obu ufeye fai ꞌa nuani bei me Diu yadi ꞌeba veluꞌui. Bei ꞌa miabui mosomoso ꞌwaidie, ꞌa veifufu vevine i vaꞌautaga ꞌwaidie. 14 Vevinenidi ꞌwaidiega tamu vavine Taiatala ꞌwainega bonama i nogai. Vavinenidi ꞌadi wagava Lidia, Yaubada ꞌana toveꞌililibu weꞌe yadi folova kaleko yamoyamoina wata ꞌana tutula bwaikina i vevekimwaneyedi. ꞌAuvea i ꞌivaisedi yadi nuanua i magetai bega avaꞌai Faulo i voneyeniga i vetumagana. 15  Fol 16:33, 18:8Mulieta taunidi wata tomotoganidi yadi vanuga ꞌana tomia matatabudi taiadi i bafitaiso. I ꞌaꞌavana i vonema ꞌa na nagoi yadi vanuge i vo, ꞌAiꞌedi ꞌwa na nuaniga yau tovetumagana mogitana ꞌAuvea ꞌwaineye, ꞌwa na mai yama vanuge bei ꞌwa na ꞌenoꞌenovi.” Yadi lukakada ꞌwainega ꞌa nagoi.
Faulo wata Sailasa i yogonidi Filifai ꞌwaineye.
16 Tamu ꞌaiata ꞌa nunagoi ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye, tamu vavine tofolova-maimaiga ꞌa veluagai. Basenadi yaiaina i agei bega ꞌana fata i na vona-vagata tutuya i mimai avaꞌai i na souyeniga faifaina. ꞌAiꞌedi aitoi mani i na veleni i na vona-vagata avaꞌai bola i na souyeni ꞌwaineye, weꞌe maninina bwaikina i ꞌuneꞌunediga ꞌana toꞌisaveꞌavinavo i eloeloi. 17  Mak 1:24Tutuya fuedi Faulo wata ꞌima i yoyogoꞌwailima wata i vevegolegole i vo, Deꞌe tomotoganidi Yaubada Bwaikaotogina yana tofolovavo. Avaꞌai i veveifufuyediga bonadi ꞌwa na nogai bega Yaubada i na ꞌitaꞌitaꞌiemi.” 18  Mak 16:17ꞌAiata fuedi nagedie i vevegolegole, Faulo i logi bega i sivilai yaiaina i talabodeni i vo, Iesu Keliso ꞌana wagavayega a vonemu ꞌu ꞌawaꞌaꞌimu vavine ꞌwainega.” Faulo i vonaꞌaꞌava nika yaiaina i ꞌawaꞌaꞌia.
19 Vavine ꞌana toꞌisaveꞌavinavo i ꞌiseni i nuani kebu wata i na vona-vagata wata kebu ꞌana fata i na ꞌaiꞌune yadi mani ꞌakonadi i ꞌaꞌava. Begaidi ma yadi nuasako Faulo wata Sailasa i ꞌiveꞌavinidi i yoꞌedi i nawedi ꞌatamanafouye gabemani ꞌwaidie. 20  Mad 10:17-18Tutuyanina vavine ꞌana toꞌisaveꞌavinavo Faulo wata Sailasa i leꞌwedi toveimeanidi Loma ꞌwainega matadie i vonedi i vo, Deꞌe tomotoganidi me Diu, sakona ꞌadi toꞌidewadewa yada ꞌatamane. 21 Yadi sauluva i veveda igodi nuanuadi sauluvanidi me Loma ta talabodediga ta na ꞌiꞌidewadi.”
22 Tomotoga fuedi i maia Faulo wata Sailasa i tovififinedi i velamu i nikenikedi weꞌe toveimeanidi gabemani Faulo ma iana ꞌadi talauma i silabuꞌidi mulieta tolugaviavo i veimeyedi i toke i fitalidi. 23 I toke i lumadimadiwauwadi, mulieta vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i yatodi, wata toꞌisaveꞌavina i voneni i na toke i na sibodedi. 24 Fai baniꞌodi i veimeyeni, begaidi toꞌisaveꞌavinanina i bifelefeledi i luku tamu tutudaba ꞌwaineye vanuga ꞌeba yogona kamwaneye, wata ꞌagedi i vetutufwasedi ꞌai vitadi ꞌwaidiega.
Faulo ma iana ꞌadi toꞌisaveꞌavina i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
25  Kolos 3:16Lovana ꞌana utukamwana ꞌwaineye, Faulo wata Sailasa i veveluꞌui wata i lei-subisubia Yaubada ꞌwaineye, mali tomotoga yogoyogonidi i noganogai bonadi. 26 Nika tutuyanina ꞌwaineye yoyoyo bwaikina i yue vanuga ꞌeba yogona matatabuna wata ꞌana ꞌogola taiadi i feto. Saiboda matatabuna i ꞌaniyavudi wata bulava kainumu i ꞌanidabadi tomotoga yogoyogonidi nimadiega. 27 Toꞌisaveꞌavina i ꞌisa, saiboda matatabuna i ꞌisedi yavuyavudi yana nuanua i vo ꞌako, Tomotoga yogoyogonidi ꞌakonadi i veꞌaladegadega,” begaidi yana kefata i ꞌewai igodi taunina i da luvewafai. Me Loma yadi sauluva, ꞌaiꞌedi tomotoga yogoyogonidi i na dega, toꞌisaveꞌavina i na wafa fai i ꞌisaveꞌavina-sako. 28 Siwe Faulo i taꞌala i vo, Taunimu kebu ꞌu na ꞌivekokovimu. ꞌIma matatabuma sideꞌe.”
29 Bega vanuga ꞌeba yogona ꞌana toꞌisaveꞌavina i vegole mageta i na mieni, i lilide i luku ꞌwaidie ma yana tatava wata ma yana veꞌililibu i beꞌu Faulo wata Sailasa matadie. 30 Mulieta toꞌisaveꞌavinanina Faulo wata Sailasa i vonedi taiadi i souyedi vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega i velutoliedi i vo, Yaku ꞌauveavo, avaꞌai a na vai bega ꞌitaꞌitaꞌi a na veluagai?” 31 I voneni i vo, Ma yamu vetumagana taunimu ꞌu na tauyemu Toveimea Iesu ꞌwaineye i na ꞌitaꞌitaꞌiemu, ꞌomu wata yamu ꞌailaꞌa.” 32 Mulieta ꞌAuvea yana Vona i veifufuyedi ꞌwaineye wata yana vanuga ꞌana tomia ꞌwaidie. 33  Fol 16:15Bola lovana siwe i veifufuꞌaꞌavana, vanuga ꞌeba yogona ꞌana toꞌisaveꞌavina i vagavaidi i nawedi ꞌadi kiniꞌona i lekoadi mulieta taunina wata yana ꞌailaꞌavo taiadi i bafitaiso. 34 I ꞌaꞌavana Faulo wata Sailasa i nawedi yana vanuge ꞌaniꞌani i veledi i ꞌani. Fai toꞌisaveꞌavinanina ma yana ꞌailaꞌavo i vetumagana Yaubada ꞌwaineye, faifainanina i sosoana bwaikina.
35 I ꞌatai, toveimeanidi Loma ꞌwainega filisimani i vonedi i vo, ꞌWa na nagoi vanuga ꞌeba yogona ꞌana toꞌisaveꞌavina ꞌwaineye ꞌwa na voneni bega Faulo wata Sailasa i na ꞌetoyavudi.” 36 Filisimani i nagoi toꞌisaveꞌavina i voneni i ꞌaꞌavana toꞌisaveꞌavinanina i nago Faulo ma iana i vonedi i vo, Toveimeanidi Loma ꞌwainega i veimeaga a na ꞌetoyavumi. Bega ꞌasaꞌaiana ꞌwa na nagoi, kebu ꞌwa na kolologa.” 37  Fol 22:25Siwe Faulo filisimani i vonedi i vo, ꞌIma kebu tamu yama sakona lamuna i da veluagaiga wata kebu i da tauyema ꞌa da vonayavuga, weꞌe i fitalima ꞌailaꞌa matadie wata i bifelefelema ꞌa luku vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye. ꞌIma Loma ꞌana tomotoga yama gabemani sauluvanidi i talabodedi. Wata ꞌasiau igodi nuanuadi i na vetunema givagivayega. Kebu tamu saiꞌafo i da lubwaineni. Toveimeanidi i lubwainedi taunidi i na maia bega i na vetunema ꞌa na nagoi.”
38 Bega filisimani i viladi i nagoi Loma toveimeavo ꞌwaidie Faulo bonana i luꞌivoneyeni. Tutuyanina i nogai i nuani Faulo wata Sailasa taunidi mogitana Loma ꞌana tomotoga begaidi i kololo. 39 Faifainanina toveimeanidi i nagoi Faulo ma iana ꞌwaidie ma yadi bunumayaga i vonaveꞌililibu fai kebu tamu yadi sakonaga i nike-maimaigidi. Mulieta vona bikanega Faulo wata Sailasa i vonedi nuanuadi yadi ꞌatamana i na ꞌiaweni. 40 Bega Faulo wata Sailasa i tovoi i souyedi vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega i nagoi Lidia yadi vanuge. Bei tovetumaganavo fuedi i veluagadi i ꞌivaisedi veluꞌaseꞌaseyega, mulieta yadi ꞌatamana i ꞌiaweni.

16:1: 2 Tim 1:5

16:2: Fil 2:19-22

16:4: Fol 15:23-29

16:6: Fol 18:23

*16:10: Taunina Luke. Buki deꞌe ꞌana tokiluma.

16:15: Fol 16:33, 18:8

16:17: Mak 1:24

16:18: Mak 16:17

16:20: Mad 10:17-18

16:25: Kolos 3:16

16:27: Me Loma yadi sauluva, ꞌaiꞌedi tomotoga yogoyogonidi i na dega, toꞌisaveꞌavina i na wafa fai i ꞌisaveꞌavina-sako.

16:33: Fol 16:15

16:37: Fol 22:25