2 TIMOTI
Faulo yana kiluma ꞌana veluga Timoti ꞌwaineye.
Deꞌe Timoti yana leta ꞌana veluga. Letanina Faulo i kilumi Loma ꞌwainega tutuyanina i miamia vanuga ꞌeba yogona nageneye. I yatoiga vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye fai i lalauꞌage Iesu Keliso faifaina. Faulo i nuani saiꞌafoga i na luvewafai, bega tutuyanina ꞌwaineye deꞌe leta i kilumi.
Timoti Faulo ꞌana toꞌaivaita taiadi i folofolova wata taunina tovetumaganavo Efeso ꞌwaineye ꞌadi toꞌisaveꞌavina. Timoti wata Faulo ma fuedie i vetumagana Keliso ꞌwaineye bega i veꞌawa-natuneni. Deꞌe letanina nageneye Faulo i veifufu yana nuakalikali Timoti ꞌwaineye faifaina wata vitanidi Keliso ꞌana tovedumweꞌaiꞌai ꞌwaidiega, nuanuana ꞌwaidie i na tokemaigeni. Wata Faulo nuanuana Timoti taunina i na tauyeni ve tonovidi ꞌwaidie. Letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Faulo yana vekaiwa Timoti ꞌwaineye. 1:1-2
Faulo yana vekaiwa Timoti i vetumaganaga faifaina. 1:3-7
Timoti i lubwaineni ma yana tokemaiga i na dumwebika yana folova ꞌwaineye. 1:8-2:13
Tugusa i na veda avaꞌaibe bei mogitana Keliso yana tofolova. 2:14-26
Tutuya ꞌana ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye, tomotoga yadi sakona i na vebwaika-ꞌafoꞌafo. 3:1-9
Faulo yana veluꞌaseꞌase wata yana matakia Timoti yana folova faifaidi. 3:10-4:5
Faulo ꞌana vebae wata yana nuanua. 4:6-18
Yana ꞌalanuai wata yana vekaiwa ꞌifwaidi. 4:19-22
1
Yau Faulo a vekaiwa Timoti ꞌwaimuye. Yaubada nuanuana bega a vetomataꞌaulele Iesu Keliso faifaina. Basenadi i vonaꞌawaufaufa egavo i na miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai, faifainanina i vetuneku a lalauꞌage.
1 Tim 1:2Timoti, a nuakalikaliemu wata a veꞌawa-natunemu. ꞌOmu mogitana baniꞌodi natuku, begaidi a veveluꞌui faifaimu nuanuaku Yaubada Tamada wata Iesu Keliso ꞌada Toveimea ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimuye wata i na ꞌiꞌisanuakalikaliemu. Wata nuanuaku yadi nuanua bikana i na velevelemu, mia ꞌatumaina taiadi.
Faulo i veluꞌaseꞌase wata i vekaiwa.
Fol 24:16Timoti, tutuya fuedi, lovana wata ꞌaiata ma yaku vekaiwa faifaimu a veveluꞌui Yaubada ꞌwaineye. Basenadi tubukwavo i vetofolova Yaubada ꞌwaineye yau wata ꞌasiau bega ꞌaku vebae ꞌwainega a lutonovi yaku sauluva tonovidi mataneye. Yamu ꞌweꞌwela a nuanuani tutuyanina a ꞌiawemu bega nuanuaku bwaikina wata a na ꞌisemu a na sosoana. Fol 16:1Yamu vetumagana mogitana Keliso ꞌwaineye a nuanuani, baniꞌodi inamu Iunisi wata nagami inadi Losi yadi vetumagana. Bega a ꞌasetamu yamu vetumagananina i ꞌenoꞌeno faꞌalina. Basenadi nimaku a yatoi ꞌwaimuye a veluꞌui, Yaubada tamu nuakalikali i velemu yamu folova faifaina. Fai yamu vetumagana mogitana i ꞌenoꞌeno, nuanuaku nuakalikalinina ꞌu na sisiꞌaugi. Lom 8:15ꞌU na sisiꞌaugiga fai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina Yaubada i veledaga kebu yada ꞌeba veꞌawamayamayaga, yana ꞌaivaita ꞌwainega ta vevetoketoke, ta nunuakalikali wata taunida yada sauluva ta ꞌiꞌisaveꞌavinidi.
Lom 1:16Toketokena i velemuga, bega ꞌada Toveimea Keliso ꞌana vetoluꞌivona faifaina kebu ꞌu na bunumayaga, wata yau Keliso faifaina vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye a miamia, kebu ꞌu na bunumayageku. ꞌU na vevetoluꞌivonaga Iesu Valana ꞌAtumaina faifaina, vita ꞌu na veveluagadi yau baniꞌodi, siwe kebu ꞌu na kolologa ꞌu na tokemaigemu fai Yaubada toketokena i na velemu, ꞌamu vita ꞌadi fata baniꞌodi. 9-10  Efe 2:8-9; Tai 3:4-5; Ibu 2:14-15I ꞌitaꞌitaꞌieda sakona ꞌwaidiega i goleda bega yada sauluva i na veꞌatumai mataneye. Kebu tamu yada folova ꞌatumaina faifaina i da venuaꞌivineda, fai taunina yana nuanua wata yana nuakalikali ꞌwaidiega. Bola fwayafwaya kebu i da ꞌidewaiga, nuakalikalinina i veleda Iesu Keliso ꞌwainega weꞌe ꞌasiau Iesu Keliso ꞌada Toꞌitaꞌitaꞌi yana mai ꞌwainega nuakalikalinina i vemageta. I vemagetaga fai wafa yana toketokena Keliso i veꞌaꞌavai wata Valana ꞌAtumaina ꞌwainega mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i sivemageseni.
11  1 Tim 2:7Yaubada yana venuaꞌivinayega i veimeyeku Valanina ꞌAtumaina faifaina a vetomataꞌaulele, a vevetoluꞌivona wata a vetove. 12 A vetoluꞌivonaga begaidi vita a veveluagadi a miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye, siwe kebu tamu saiꞌafo a da bunumayaga fai a nuani wata a ꞌasetai taunina ꞌwaineye yaku vetumagana a yato-vagaseni. A ꞌasetai mogitana nani matatabuna a ꞌanivelenedi ꞌwaineye i na ꞌiꞌisaveꞌavinidi i na nagoga yana ꞌAiata Bwaikina ꞌwaineye i na vila-vaitugani.
13  Tai 1:9Fai ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, ta nuakalikali wata ta vetumagana ꞌwaineye, begaidi nuanuaku ve tonovidi ꞌwaikuyega yamu ꞌeba ꞌisa, ꞌwaidiega ꞌu na veve tomotoga ꞌwaidie. 14 Naninidi ꞌatumaidi Yaubada i velemuga ꞌu na ꞌiꞌisaveꞌavinidi ꞌada labilabina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana toketokena ꞌwainega.
Faulo enavo fuedi i degalovei.
15  2 Tim 4:16ꞌAkonadi ꞌu ꞌasetai tutuyanina vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye i yatoku tovetumagana matatabudi ꞌawalawa Eisia nageneye i degaloveku, tomotoganidi ꞌwaidiega ꞌadi ꞌailuga side ꞌadi wagava, Fisilasi wata Elimotini.
16 Weꞌe tamu, ꞌana wagava Onesifolasi tutuyanina a miamia vanuga ꞌeba yogona ꞌwaineye kebu i da bunumayageku. I viwai i fogefogeku wata i ꞌivesosoaniku begaidi a veveluꞌui nuanuaku Yaubada i na vesauluva ꞌatumaina taunina wata yana ꞌailaꞌa ꞌwaidie. 17 Tutuyanina i leꞌwa Loma, i lualeku i nagoga nika i veluagaku. 18 ꞌAwaie Keliso yana vila-vaitugana ꞌwaineye, nuanuaku ꞌAuvea i na nuakalikalieni. Weꞌe tutuyanina ꞌa miamia Efeso yana ꞌaivaita ꞌwaikuye ꞌakonadi ꞌu ꞌasetaꞌaꞌavadi.

1:2: 1 Tim 1:2

1:3: Fol 24:16

1:5: Fol 16:1

1:7: Lom 8:15

1:8: Lom 1:16

1:9-10: Efe 2:8-9; Tai 3:4-5; Ibu 2:14-15

1:11: 1 Tim 2:7

1:13: Tai 1:9

1:15: 2 Tim 4:16