LOMA
Faulo yana kiluma me Loma ꞌwaidie.
Deꞌe leta Faulo i kilumi tovetumaganavo i miamianiga Loma faifaidi. Tutuyanina Faulo i miamia Kolinita, buki deꞌe i kilumi, mulieta tamu vavine ꞌadi wagava Fibi i veledi i naweni ꞌatamana Loma, ꞌawalawa Itali nageneye. Bei Loma toveimea bwaikaotogina i miamia ꞌana wagava Sisa. ꞌAtamananina ꞌana wagava bwaikina.
Faulo nuanuana i na ve ꞌwaidie, tomotoga matatabuda ta sakona Yaubada mataneye, siwe kebu ꞌada fata ta na veꞌatumai yada folova ꞌalo yada sauluva ꞌatumaidi ꞌwaidiega. ꞌAiꞌedi ta na vetumaganamo Iesu Keliso ꞌwaineye, Yaubada i na ꞌiveꞌatumaida wata yada sakona i na nuatavunidi.
Faulo nuanuana i na nago Loma, tovetumaganavo bei i miamianiga i na kiavetoketokedi yana lauꞌage ꞌwaidiega. Tovetumagananidi ꞌifwaidi me Diu weꞌe ꞌifwaidi me Guliki. Letanina nageneye Faulo yana nago wata ꞌana ꞌaivaita faifaidi i veifufu. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa wata leta deꞌe inagena ꞌana nuanua. 1:1-17
Tomotoga fueda tosakona bega Yaubada yana vematavuloga ta na veluagai. 1:18-3:20
Kebu ꞌitaꞌitaꞌi ta da veluagai veꞌetoboda ꞌadi vematayakayaka ꞌwaidiega, weꞌe mogitana Keliso ꞌana vetumagana ꞌwainega. 3:21-4:25
Miaveꞌitubama Keliso taiadi ꞌwainega mia ꞌivauna wata miamia-vagaina ta na veluagai 5:1-8:39
Me Isileli tovedumweꞌaiꞌai siwe ꞌawaie Yaubada i na veviladi yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye. 9:1-11:36
Sauluvanidi ꞌida tovetumagana ꞌada laubwaina faifaina. 12:1-15:13
Faulo yana nuanua, yana ꞌalanuai, wata yana veluꞌaseꞌase. 15:14-16:27
1
Gal 1:15Ekwavo, yau Faulo, Iesu Keliso yana tofolova, a vekaiwa ꞌwaimie. Basenadi Yaubada i venuaꞌivineku veimea i veleku a vetomataꞌaulele Valana ꞌAtumaina faifaina. Valanina ꞌAtumaina faifaina basenadiotoga i vonaꞌawaufaufa, yana toluꞌivonavo i kilumi yana Buki nageneye. 3-4  2 Tim 2:8Valanina Natuna faifaina, taunina ꞌada Toveimea Iesu Keliso i vetomotogaotoga i tubuga Kini Devida ꞌana wauma ꞌwainega. Tutuyanina i wafaga, Yaubada i sivetovoia bega yana tovi-vaitugana ꞌwainega i veda taunina mogitana Yaubada Natuna wata ꞌanuꞌanunu magemagetana ma yana toketokena. Gal 2:7Yaubada yana veimea ꞌwainega, Kelisonina ma yana nuakalikali i tauyema ꞌa vetomataꞌaulele faifaina, bega yama folova ꞌwainega tomotoga ꞌailaꞌa tulina tulina ꞌwaidiega ꞌifwaidi i na vetumagana ꞌwaineye wata i na vematayakeyakeni nika ꞌana wagava i na vebwaika. ꞌOmi tovetumagananimi Loma ꞌwaineye taunidi ma fuemie Yaubada i venuaꞌivinemi bega ꞌomi Iesu Keliso yana tomotoga.
Bega a kilukiluma ꞌomi ꞌwa miamianiga Loma ꞌwaimie, ꞌailaꞌanimi Yaubada i nuakalikaliemi wata i venuaꞌivinemi bega ꞌomi yana tomotoga mogitana.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Tamada Yaubada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie wata nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Faulo nuanuana tovetumagana Loma ꞌwaineye i na fogedi.
1 Tes 1:8Nagami faifaimi a vekaiwa Yaubada ꞌwaineye Iesu Keliso ꞌana wagavayega, fai ꞌwa vetumaganaga Iesu Keliso ꞌwaineye bega tomotoga fuedi ꞌawalawa matatabuna ꞌwaidiega valami i ꞌasetai. 9-10  Efe 1:16; Lom 15:23-24Yaubada i ꞌasetaku mogitana tutuya fuedi yaku veluꞌui ꞌwaidie a nuanuanimi. Yaubadanina ꞌwaineye tauniku a tauyeku mogitana a vetofolova bega Natuna Valana a luluꞌageyeni. Wata a veveluꞌui nuanuaku ꞌaiꞌedi tutuya deꞌe ꞌwaineye Yaubada nuanuana, i na tauyeku ꞌaku fata a na wai ꞌwaimie. 11 Nuanuaku bwaikina a na wai a na ꞌisemi bega tamu nuakalikali ꞌwa na veluagai ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina ꞌwainega, nuakalikalinina yami vetumagana i na kiavetoketokei. 12 Yaku nuanuananina side baniꞌodi, yada vetumagananidi ꞌwaidiega ta na veꞌivaivaita.
13 Ekwavo, nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai tutuya fuedi igodi a da viwai nika nani ꞌifwaidi i velubodebodeku. Nuanuaku a da folofolova ꞌawasasamie bega yaku folovanina ꞌwainega vuaga a da ꞌiseni ꞌifwaidi i da vetumagana Iesu Keliso ꞌwaineye, baniꞌodi basenadi a folova mali tomotoga taunidi kebu Diu ꞌwaidie nika i vetumagana.
14 Fai folovanina Yaubada i veleku, i lubwaineku a na lalauꞌage tomotoga matatabuna ꞌwaidie Iesu Keliso faifaina. Vona mogitana, ꞌatamana bwaikidi ꞌadi tomia wata kweda ꞌadi tomia ꞌwaidie, taunidi ma yadi ꞌaseta wata taunidi kebu i da sikulu, matatabudi ꞌwaidie a na lalauꞌage. 15 Wata baniꞌodi i lubwaineku nuanuaku bwaikina Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌomi wata ꞌwa miamianiga Loma, ꞌwaimie a na lauꞌage.
Keliso Valana ꞌAtumaina toketokena.
16  1 Kol 1:18,24Valananina ꞌAtumaina faifaina kebu a da veꞌawamayamayaga, fai kebu nani mweanaga. Valanina Keliso faifaina Yaubada yana ꞌedaꞌeda toketokena, egavo i na vetumaganeni i na ꞌitaꞌitaꞌiedi sakona ꞌwaidiega. ꞌIma me Diu nagami Valanina ꞌa nogai, mulieta mali tomotoga taunidi kebu Diu. 17  Lom 3:22; Aba 2:4Keliso Valananina ꞌwainega Yaubada i veveda taunina tomotoga i ꞌiveꞌatumaida yada sauluva i tonova mataneye, siwe vetumaganaꞌava ꞌwainega. Avinodi ꞌida tosakona, fai ma yada vetumagana taunida ta tauyeda Keliso ꞌwaineye bega Yaubada i awaveꞌatumaieda. ꞌAda ꞌiveꞌatumai Yaubada mataneye faifaina basenadiotoga i kilumi Yaubada yana Buki ꞌwaineye i vo,
Egavo yadi vetumagana ꞌwainega yadi sauluva i na tonova Yaubada mataneye,
Mia ꞌatumaina wata miamia-vagaina i na veluagai.”
Tomotoga matatabuda ta sakona Yaubada mataneye.”
18  Kolos 3:5-6Yaubada abame yana nuasako tosakona faifaidi ꞌakonadi i veda. Fai tomia fwayafwaya fuedi Yaubada i vevedumweꞌaiꞌaieni wata sakona tulina tulina i ꞌiꞌidewadi ꞌadi vematavuloga i na veluagai ꞌwainega. Yadi sakonanidi ꞌwaidiega Yaubada yana nuanua tonovidi i tatalabodedi tomotoga ꞌifwaidi ꞌwaidiega. 19  Same 19:1Yaubada vematavuloga i veleveledi fai avaꞌai nuanuana tomotoga i na ꞌasetaiga taunina faifaina mageseye, kebu i da givediga, taunina i sivemagesedi. 20 I sivemagesediga yana ꞌidewadewa ꞌwaidiega fai fwayafwaya ꞌana ꞌidewavau ꞌwainega i maiga ꞌasiau Yaubada yana toketokena i ꞌeno-vagata wata yana sauluva magemagetadi tomotoga i ꞌasetadi. Kebu ꞌadi fata Yaubada i na ꞌisaotogi siwe ꞌana ꞌidewadewa i da ꞌisedina nika i da ꞌasetai taunina mogitana Yaubada toketokena bega kebu ꞌadi fata i na bavuseba i na vo, ꞌIma bavubavuma bega ꞌa sakosakona.”
21  Efe 4:17-18Vona mogitana Yaubada i ꞌasetai, i lubwainedi i da subisubiai wata i da vevekaiwa yadi Yaubada ꞌwaineye, siwe fai i baila bega nuadi ꞌanigaugaudi, nuaꞌavadi wata nuadi dududubalidi. 22 Yadi vona ꞌadi nogaya ꞌwa da vo ꞌaseꞌasetadi, weꞌe mogitana kebu ma yadi ꞌasetaga. 23  Same 106:20Yaubada Miamia-vagaina wata Magemagetana i da subisubiaiga i baileni, taunidi ꞌadi ꞌidewadewa ꞌwaidie i ꞌoduꞌodu. Yadi ꞌeba ꞌodunidi kumaea, ꞌadi ꞌisaꞌisa tomotoga siwe kebu i na mia-vagata, manuga, ꞌaisaya wata ꞌaisaya daledaledi.
24 Fai tomotoga i baila Yaubada, nani-ꞌavoꞌavovo ꞌwaidie i ꞌoduꞌodu, begaidi Yaubada i baila i tauyedi bega avaꞌai sauluvaga sakoidi nuanuadi i ꞌiꞌidewadi. Sauluvanidi bunu ꞌana nuanua ꞌeba bunumayaga, tauniꞌavadi tomogodiega i sakosakona. 25 Yaubada ꞌana ꞌaseta i baila, maꞌitufa taunidi i tauyedi nani-vekavekali ꞌwaidie. Yaubada ꞌana ꞌidewadewa ꞌwaidie i ꞌoduꞌodu weꞌe mogitana i lubwaineda tomotoga matatabuda Yaubada ꞌada toꞌidewadewa ta na subisubiai kebu ta na ꞌailove. Vona mogitana, yaku nuanua baniꞌodi.
26 Fai tomotoga nuanuadi sakona, Yaubada i baila i tauyedi bunu ꞌana nuanua ꞌeba bunumayaga ꞌwaidie. Wata vevine baniꞌodi, sauluvanidi i lubwainediga i baila, vevineꞌava i luꞌavoꞌavovo. 27  Vei 18:22Wata baniꞌodi iaveta nagi i baila, nuanuaotogidi iavetaꞌava i na luluꞌavoꞌavovo. Iavetaꞌavadi i sakosakona ꞌeba bunumayaga bwaikaotogina, begaidi vematavuloga i veveluagai tomogodi wata nuadi ꞌwaidie. Vematavuloganina i lubwainedi, yadi sauluva sakoidi ꞌadi tutula.
28 Wata fai Yaubada ꞌana ꞌaseta mogitana ꞌwaidie i venani-ꞌavoꞌavovo kebu nuanuadi faifaina i na nuanua, bega Yaubada i tauyedi nuaꞌanigaugau ꞌwaineye kebu ꞌadi fata i na venuaꞌivina-ꞌatumai. Nuadi i lulugaugaudiga, sauluvanidi kebu i da lubwainediga i ꞌiꞌidewadi. 29-31 Sakona tulina tulina nuadi i ꞌewadi, baniꞌodi kukua ꞌadi nuanua ꞌwaidie i vebwaika, bunu ꞌana nuanua sakoidi nuadi i ꞌewai, i veveꞌunumagigi, i luluvewafa, i vevetaꞌataꞌala, i vevekali, wata i totoliveꞌeda nuanuadi vita i na veveluagadi. Wata i vevebonaivo, i awavesako, Yaubada i vevedumweꞌaiꞌaieni, i manimanini-ꞌavoꞌavovo, i nunualaka, wata taunidi i awaꞌaiꞌaidi. Tutuya fuedi nani sakoidi ꞌadi nuanua ꞌwaidie i vevebwaika, tamadiavo wata inadiavo yadi veimea kebu nuanuadi, yadi nuanua ꞌokaꞌokadi, yadi vonaꞌawaufaufa i geugeudi, kebu i da nunuakalikali wata kebu i da ꞌiꞌisanuakalikali. 32 Yaubada yana veimea i ꞌenoꞌeno, tomotoga baniꞌodi i na vesauluvediga i lubwainedi i na wafaotoga. Veimeanina i ꞌasetai siwe wata i ꞌiꞌidewadi. Mogitana i sakona siwe yadi sakona i vebwaika-ꞌafoꞌafo, fai mali tomotoga baniꞌodi i na sakosakonaga i na ꞌisedi i na awaveꞌatumaiedi.

1:1: Gal 1:15

1:3-4: 2 Tim 2:8

1:5: Gal 2:7

1:8: 1 Tes 1:8

1:9-10: Efe 1:16; Lom 15:23-24

1:16: 1 Kol 1:18,24

1:17: Lom 3:22; Aba 2:4

1:18: Kolos 3:5-6

1:19: Same 19:1

1:21: Efe 4:17-18

1:23: Same 106:20

1:27: Vei 18:22