EFESO
Faulo yana kiluma me Efeso ꞌwaidie.
Tutuyanina Faulo i miamia Loma vanuga ꞌeba yogona nageneye leta 4 i kilumidi. Tamu leta tovetumaganavo i miamiani Efeso ꞌwaineye faifaidi, tamu me Filifai faifaidi, tamu me Kolose faifaidi, weꞌe tamu Filimoni faifaina. Deꞌe letanina i kilumiga me Efeso faifaidi nagami i na luꞌiawawai i na ꞌaꞌavana mulieta tovetumaganavo ꞌatamana ꞌifwaidi ꞌwaidie letanina i na luꞌiawawai.
Efeso tamu ꞌatamana ꞌana wagava bwaikina ꞌawalawa Eisia nageneye. Tomotoganidi bei i miamianiga kukua ꞌana nuanua ꞌwaidie bwaikina wata taunidi i tauyedi tamu yaubada-vekavekali ꞌwaineye ꞌana wagava Daiana. Weꞌe Efeso nageneye tamu vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌatumaiotogina i tovotovoi Daiana faifaina. (Folova 19:17).
Faulo yana lauvivila ꞌana veluga ꞌwaineye bei i lauꞌage me Diu ꞌwaidie ꞌAiata Veawai ꞌwaineye. (Folova 18:18-21). Weꞌe yana lauvivila ꞌana vetonu ꞌwaineye i nago Efeso bei i miamia malamala ꞌaitonu ꞌwaidie i veve. (Folova 19). Me Efeso fuedi taunidi mali tomotoga kebu Diu, siwe wata ꞌifwaidi me Diu taiadi i miamiani. Faulo i ve ꞌwaidie Keliso ꞌwainega me Diu wata taunidi kebu Diu i luvetubama, bega tutuya deꞌe tomotoga matatabudi Keliso taiadi i miaꞌveꞌitubama, ꞌailaꞌa ꞌaitamogana. Wata Faulo Keliso yana ꞌAilaꞌa i awatalatutuleni nani ꞌaitonu ꞌwaidiega. ꞌIda Keliso tomogona, taunina yada toꞌedakumeta. Wata ꞌida Yaubada yana vanuga, weꞌe Keliso taunina ꞌasaꞌaiana vanuganina ꞌana ꞌunututu. Wata Faulo i awatalatutula Keliso yana ꞌAilaꞌa baniꞌodi yana vavine. Deꞌe letanina ꞌana ꞌidi side baniꞌodi.
Vona-vekaiwa. 1:1-2
Yaubada yana nuakalikali, wata yada miaveꞌitubama Keliso taiadi faifaidi. 1:3-3:21
Tovetumaganavo i lubwainedi yadi nuanua ꞌaitamogana. 4:1-16
Tovetumaganavo i lubwainedi sauluva dududubalidi i na bailedi. 4:17-5:20
Tovetumaganavo i lubwainedi ma yadi nuakalikali taunidi i na tauyedi ediavo tovetumagana ꞌwaidie. 5:21-6:10
Keliso yana toketokena ꞌwainega tovetumaganavo i na vetoketoke Seitani ma yana ꞌailaꞌa ꞌwaidiega. 6:11-20
Faulo yana ꞌalanuai. 6:21-24
1
Fol 18:19-21; 19:1-40; 20:17-38Ekwavo, yau Faulo, a vekaiwa ꞌwaimie. Yaubada nuanuana, bega a vetomataꞌaulele Iesu Keliso faifaina, weꞌe ꞌomi Yaubada yana tomotoga ꞌwa miamianiga ꞌatamana Efeso ꞌwaineye, kumanimiavo Keliso ꞌana todumwebika ꞌwa miaveꞌitubama taiadi, ꞌwaimie a kilukiluma.
A veveluꞌui faifaimi, nuanuaku Yaubada Tamada wata ꞌada Toveimea Iesu Keliso ma yadi nuakalikali i na vevesauluva ꞌatumaina ꞌwaimie, wata nuanua bikadi mia ꞌatumaina taiadi i na velevelemi.
Yaubada i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye Iesu Keliso ꞌwainega.
Ma yada sosoana ta na vekaiwa ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana Yaubada wata Tamana ꞌwaineye. I lubwaineda ta na subiai fai nuakalikali tulina tulina abamega ꞌakonadi i veleda ꞌanuꞌanunuda yadi mia ꞌatumaina faifaina, ꞌida kumanida ta miaveꞌitubama Keliso taiadi. 4-5  Ion 15:16; 2 Tes 2:13; Efe 5:27Bola kebu fwayafwaya i da ꞌidewaiga, ꞌida Keliso taiadi ta miaveꞌitubamaga Yaubada i venuaꞌivina-vagaseda bega mataneye yada sauluva magemagetadi kebu tamu yada sakonaga. Fai i nuakalikalieda nagami i venuaꞌivineda bega Iesu Keliso ꞌwainega i fayayeda nika ꞌida natunavo. Deꞌe baniꞌodi i vesauluvediga ꞌwaideye fai taunina yana nuanua ꞌwainega, yana ꞌeba sosoana faifaina. Yaubada yana nuakalikali magemagetana i vesauluva ꞌatumaina ꞌwaideye Natuna nuafouna ꞌwainega begaidi ta na subiai ta na vo, Yaubada, yamu ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaimeye ꞌatumaiotogina.” 7-9  Efe 2:7Fai ꞌida ta miaveꞌitubama Iesu Keliso taiadi, yana wafa ꞌwainega Yaubada i tuveobuda. Basenadi ta sakosakona ꞌwa da vo sakonanina i da yogonida, siwe Keliso dayagina i ilolo faifaida i yavuda sakona ꞌwainega nika Yaubada i nuatavunida. Vona mogitana yana nuakalikali wata yana ꞌanivelena-maimaiga ꞌwaideye bwaikaotogina. Yaubada yana ꞌaseta bwaikina i vevenuaꞌivina-ꞌatumai bega basenadiotoga yana nuanua givagivana i ꞌidewai Keliso faifaina. Yana nuanuananina yana ꞌeba sosoana, ꞌakonadi i sivemageseni ꞌwaideye. 10 Yana nuanuananina side baniꞌodi. Tutuyanina Yaubada nuanuana, tutuya ꞌeba veꞌaꞌava ꞌwaineye, nani matatabuna abamega wata fwayafwayayega taiadi i na vaꞌaugida, ꞌada toꞌedakumeta ꞌaiseotogina Keliso.
11 Yaubada nani matatabuna i ꞌiꞌidewadi yana nuanua baniꞌodi. Wata baniꞌodi nagami Yaubada i venuaꞌivineda yana nuanua i na ꞌidewadi ꞌwaidega. Wata i venuaꞌivineda bega ꞌida yana tomotoga mogitana, Keliso taiadi ta miaveꞌitubama. 12 ꞌIma ꞌa kumeta yama vetumagana ꞌa yatoi Keliso ꞌwaineye bega ꞌa lulukamata i na ꞌitaꞌitaꞌiema faifaina. Yaubada nuanuana yana ꞌaiꞌaiwabu magemagetadi ꞌa na sisivemagesedi nika tomotoga i na subisubiai. 13  Efe 4:30ꞌOmi wata baniꞌodi, tutuyanina Iesu Valana ꞌAtumaina ꞌami ꞌitaꞌitaꞌi faifaina ꞌwa nogai ꞌwa vetumagana Keliso ꞌwaineye. Valanina Yaubada yana Vona Tonovidi, ꞌwa vetumagana ꞌwaineye begaidi Keliso taiadi ꞌwa miaveꞌitubama nika Yaubada yana tugusa i yatoi ꞌwaimie. Tugusanina ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agemi, baniꞌodi basenadi Yaubada i vonaꞌawaufaufa i na tauyeni ꞌwaideye. 14  2 Kol 1:22ꞌAnuꞌanununina ꞌAtumaina ꞌwainega Yaubada i veakutagonida ꞌida yana tomotoga mogitana, yada ꞌeba ꞌisa ꞌawaie ꞌada veuveuta ta na veluagadi ꞌwainega. Wata fai Yaubada ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i tauyeni i ageda ta ꞌasetai ꞌawaie yana tomotoga matatabuda i na tuveobuꞌaꞌavada sakona ꞌwainega. Bega matatabuda Yaubada Magemagetana ta na subiai.
Faulo i veluꞌui nuanuana me Efeso i na ꞌasetai
Keliso bwaikaotogina.
15-16  Kolos 1:4-11Fai Yaubada yana nuakalikali bwaikaotogina ꞌida yana tomotoga ꞌwaideye, tutuya matatabuna a vevekaiwa ꞌwaineye faifaimi. Basenadi valami a nogai yami vetumagana toketokena ꞌada Toveimea Iesu ꞌwaineye wata Yaubada yana tomotoga ꞌwa nunuakalikaliedi, tutuyanina ꞌwainega i maiga ꞌasiau faifaimi a veveluꞌui-vebogi kebu tamu tutuya a da venuafanimi. 17 Wata a veveluꞌui, nuanuaku ꞌada Toveimea Iesu Keliso yana Yaubada, taunina Tamada Magemagetana nuanua ꞌanibwekabwekana i na velevelemi wata taunina i na sivemageseni ꞌwaimie nika yami ꞌaseta Yaubada faifaina i na vebwaika. 18 Wata nuanuaku nuami i na magetadi bega ꞌwa na ꞌasetai i venuaꞌivinemiga ꞌitaꞌitaꞌi ꞌwa na veluagai, naninina bwaikaotogina faifaina ma yami vetumagana ꞌwa lulukamata. Wata nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai ꞌida yana tomotoga ꞌada veuveuta magemagetadi ta na veluagadi ꞌwainega. 19-20  Ibu 1:3,13Wata nuanuaku ꞌwa na ꞌasetai Yaubada yana toketokena bwaikaotogina i folofolova ꞌida ꞌana tovetumaganavo ꞌwaideye, kebu tamu aitoi yana toketokena baniꞌodi. Toketokenanina ꞌwainega Keliso i sivetovoia wafayega i vemiabuia ꞌana ꞌatagiega, abame ma yana veimea i miamia. 21  Kolos 2:15; Fil 2:9-10I veveimea abama tabwaotogineye, taunina bwaikaotogina kebu tamu aitoi baniꞌodi. Kini, toveimea tulina tulina, anelose, yaiaina, gabemani, tomotoganidi toketokedi ma ꞌadi veꞌililibu tutuya deꞌe ꞌwaineye wata tutuya i mimaiga ꞌwaineye, matatabudi ꞌadi wagava saiꞌafo, weꞌe Keliso bwaikaotogina. 22  Kolos 1:18Yaubada Keliso i silakai, nani matatabuna i veveimeyedi, wata i venuaꞌivineni i vetoꞌisaveꞌavina ꞌida tovetumagana ꞌada ꞌailaꞌa ꞌwaineye. 23 ꞌIda Keliso Tomogona, weꞌe ꞌunuꞌunu ꞌasaꞌaiana taunina. Nani matatabuna fwayefwayeye, ꞌaiꞌedi ꞌaiseꞌavadiga i da ve nani-ꞌavoꞌavovo, siwe fai Keliso i ꞌiꞌisaveꞌavinidi i luvetubama taiadi. Wata baniꞌodi ꞌida Keliso ꞌana tovetumaganavo, ꞌako ꞌaiseꞌavadaga ta da venani-ꞌavoꞌavovo, siwe fai Keliso i ꞌiꞌisaveꞌavinida bega taiadi ta miaveꞌitubama nika Keliso Tomogona i souyeni.

1:1: Fol 18:19-21; 19:1-40; 20:17-38

1:4-5: Ion 15:16; 2 Tes 2:13; Efe 5:27

1:7-9: Efe 2:7

1:13: Efe 4:30

1:14: 2 Kol 1:22

1:15-16: Kolos 1:4-11

1:19-20: Ibu 1:3,13

1:21: Kolos 2:15; Fil 2:9-10

1:22: Kolos 1:18